Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ministr Mládek: Vyřešme už konečně sanaci ostravských lagun!

9. 5. 2014

 

 

 

 

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek navštívil 9. května Laguny Ostramo, kde jsou uloženy odpady z rafinérské výroby a z regenerace upotřebených mazacích olejů. Přítomným novinářům sdělil, že laguny jsou obrovským problémem, který chce současná vláda urychleně vyřešit.

Podmínkou rychlého a efektivního řešení je však spolupráce s ministerstvem životního prostředí a zejména ministerstva financí, v jehož gesci je toto téma na základě usnesení vlády.
Ministerstvo průmyslu a obchodu je v celé záležitosti angažováno pouze jako zřizovatel státního podniku DIAMO, které se zabývá likvidací toxických odpadů. DIAMO tuto aktivitu zajišťuje na základě schváleného financování akce ministerstvem financí a důkladné součinnosti ze strany ministerstva životního prostředí.
"Vyzývám kolegy ministra financí a ministra životního prostředí, abychom společně tento ožehavý problém bezodkladně vyřešili," prohlásil ministr, který si na místě prohlédl nevábné a zapáchající laguny plné toxického bahna. Jak dodal "sanace ostravských ropných lagun byla zablokována v době, kdy byl ministrem financí Miroslav Kalousek a kdy byl zrušen jeho mnohamiliardový ekologický tendr. Od té doby se tam nic neudělalo," kritizoval ministr Mládek. Upozornil nejen na obrovskou ekologickou zátěž, kterou laguny představují, ale také i na nepříznivé dopady na místní obyvatele. "Laguny jsou vzdáleny od prvních obytných domů sídliště Fifejdy často jen několik set metrů a místním 12 tisícům obyvatel pochopitelně už dávno došla trpělivost nad průtahy s řešením," upozornil Jan Mládek. Podle jeho slov by po několikaletém přešlapování na místě mělo do konce roku proběhnout výběrové řízení na firmu, která poté komplexně laguny v roce 2015 ekologicky odstraní.

 

 

 

Technické Informace o současném stavu průběhu sanace laguny Ostramo

V průběhu prací realizovaných na zakázce „Sanace lagun Ostramo“ v období let 2004 až 2011 byly zjištěny takzvané „nové skutečnosti“, které mají zásadní vliv na dokončení celé této sanační akce. Jedná se o:

Nadbilanční kaly v lagunách
V lagunách bylo v průběhu sanačních prací zaměřených na přepracování náplní lagun na palivové směsi ověřeno nadbilanční množství kalů (nad objem definovaný v zadání realizovaných nápravných opatření – 200 679 tun), a to v množství cca 91 562 tun, které mj. brání dalšímu postupu sanačních prací na lokalitě. Toto nadbilanční množství kalů bude proto nutno z lagun odstranit.

Vývin obtížně zkondenzovatelných lehkých uhlovodíků a volného vodíku při dekontaminaci zeminy ve stávajícím zařízení technologie nepřímé termické desorpce (ITD) již při nízkých provozních teplotách
Před uvedením technologie nepřímé termické desorpce, určené k dekontaminaci nadlimitně znečištěných zemin do provozu, byly v rámci laboratorních i provozních zkoušek zjištěny nové závažné skutečnosti, zejména vznik velkého množství volného vodíku a dalších těžce zkondenzovatelných plynů v procesu ITD. Ty znemožňují bezpečné a efektivní využití již postavené technologie, a proto je nutné ji upravit a doplnit.

Výskyt silně kontaminovaných vod, tzv. solanek vně podzemní těsnící stěny a její netěsnost
V průběhu let 2006 až 2012 byl vně lagun Ostramo identifikován a kvantifikován výskyt silně kontaminovaných vod – tzv. solanek, které se dle původních předpokladů měly vyskytovat pouze uvnitř podzemní těsnící stěny (dále PTS) lagun Ostramo. V první polovině roku 2012 navíc byla zjištěna a v 01/2013 i potvrzena netěsnost PTS. Tyto nově zjištěné skutečnosti mají nepříznivý vliv na průběh sanace podzemních vod v areálu lagun Ostramo i okolí, kdy sanace obou prostorů nemůže být prováděna nezávisle, ale musí být hydraulicky provázaná.
Nové skutečnosti představují:
a) Navýšení finančních prostředků pro řešení nových skutečností.
b) Vypsání výběrových řízení na dodavatele prací pro řešení nových skutečností.

ad a) Navýšení finančních prostředků pro řešení nových skutečností
Stávající státní garance na sanaci lagun Ostramo představuje částku 4,2 mld. Kč. V rámci této státní garance jsou financovány sanační akce: Havarijní nápravná opatření (HNO) a Nápravná opatření – laguny Ostramo (NO-LO). K 1. 5. 2014 zbývá k dočerpání v rámci sanační akce NO-LO celkem 1,38 mld. Kč (včetně DPH). Tyto zbývající státní prostředky jsou vázány na dosud nerealizované práce v rámci NO-LO. Po zjištění nových skutečností muselo SČO (Sdružení Čistá Ostrava) práce přerušit a dle původního projektu probíhá v současné době pouze sanace saturované zóny.
Usnesením vlády č. 728 z roku 2013 byla ze stávající státní garance uvolněna částka 1 mld. Kč (včetně DPH) zejména pro řešení problematiky odstranění nadbilančních kalů z prostoru lagun, a to z toho důvodu, aby mohly sanační práce plynule pokračovat do doby definitivního dořešení financování procesu sanace.
Celkově byly nové skutečnosti oceněny na částku 3,86 mld. Kč (dle metodiky MF + 20% rezervy dle požadavku MŽP).

Návrh řešení:
Na základě usnesení vlády č. 732 z roku 2013 připravit materiál do vlády České republiky o navýšení státní garance na řešení nových skutečností dle zpracovaného a schváleného projektu „Dokončení sanace lagun Ostramo“, jehož součástí bude harmonogram reálného čerpání finančních prostředků po dobu provádění sanačních prací. Harmonogram – viz příloha.
Nenavýšení státní garance na řešení nových skutečností umožní provedení pouze části sanace tj. odstranění nadbilančních kalů z prostoru lagun a pouze částečné řešení likvidace vysoce zasolených vod. Nebude provedena sanace kontaminovaných zemin (475 tis. t), a tím nebude možno z důvodu neodstranění zdroje kontaminace dokončit sanaci podzemních vod.

ad b) Vypsání výběrových řízení na dodavatele prací pro řešení nových skutečností
(zadavatel: DIAMO, s. p.).

V současné době probíhají tři veřejné zakázky na odstranění nových skutečností, které vznikly v průběhu sanace:
- Nápravná opatření – laguny Ostramo, nadbilanční kaly
VZ vyhlášena dne 22. 10. 2013. K prokázání splnění kvalifikace bylo podáno 10 žádostí s účastí 20 společností včetně zahraničního zastoupení (Polsko, Německo, Belgie a Finsko).

- Sanace kontaminovaných zemin projektu NOLO upravenou technologií linky nepřímé termické desorpce (ITD)
DIAMO, s. p., vyzval dne 29. 10. 2013 vedoucího účastníka SČO, společnost GEOSAN GROUP, a. s. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. Jednání pokračují v termínech stanovených DIAMO, s. p.

- Sanace silně kontaminovaných podzemních vod projektu NO-LO
DIAMO, s. p., vyzval dne 27. 01. 2014 vedoucího účastníka SČO, společnost GEOSAN GROUP, a. s. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.
Jednání pokračují v termínech stanovených DIAMO, s. p.

Předpoklad ukončení výběrových řízení a uzavření realizačních smluv je v roce 2015.

 

 

zdroj: MPO