Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek "odstřelem" komínu ukončil likvidaci povrchového areálu Dolu Hamr I

2. 9. 2015

 

 

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek "odstřelem" komínu ukončil likvidaci povrchového areálu Dolu Hamr I a Centrální dekontaminační stanice ve Stráži pod Ralskem

 

Tři, dva, jedna, pálím! Téměř devadesát metrů vysoký komín kotelny, který byl až dosud dominantou areálu bývalého hlubinného uranového Dolu Hamr I, se jako poslední z celkem 97 stavebních objektů důlního areálu, jenž ukončil v roce 1993 po 28 letech těžby uranu v oblasti Stráže po Ralskem a Hamru na Jezeře svou činnost, sune za velikého lomozu k zemi. K zemi se sesunulo 500 tun železobetonové suti. Zelená světlice, vystřelená ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem, stoupá po obloze a signalizuje, že odstřel proběhl v pořádku.

 

Symbolického ukončení "Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu ve správě DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu" se společně s ministrem Janem Mládkem zúčastnili předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, starosta obce Hamr na Jezeře Milan Dvořák a ředitel s. p. DIAMO Tomáš Rychtařík a další hosté. Ředitel s. p. DIAMO Tomáš Rychtařík před odstřelem připomněl osmadvacetiletou historii Dolu Hamr I, který zahájil svou těžbu před půlstoletím v roce 1965 a od roku 1971, kdy byl z dolu získán první uran, vyprodukoval 10 680 tun uranu z 9,6 milionu tun rudniny.


"Likvidací poslední stavby areálu Dolu Hamr I dnes uzavíráme dílčí kapitolu činnosti státního podniku DIAMO na území obce Hamr na Jezeře. S potěšením konstatuji, že zde vznikne památník, který bude připomínat dlouholetou poctivou hornickou práci horníků a ostatních pracovníků, kteří dolem prošli. Obci Hamr na Jezeře přeji úspěšný rozvoj a mnoho turistů, kteří v budoucnu navštíví i tato místa. Předání zrekultivovaných ploch obci a jejich následné využití dle územního plánu vytváří jeden z předpokladů pro zastavení úbytku obyvatel a podpoří výrazný rozvoj obce. Tím dojde k naplnění hlavního koncepčního záměru, kterým je obnova původního rekreačního významu obce a rozvoj bydlení v přidružených sídlech," zhodnotil průběh a výsledky sanačních prací ministr Jan Mládek.


"Těžba na Dole Hamr I byla zahájena v roce 1965, v roce 1971 byl vytěžen první uran. Těžba byla v tomto dole ukončena v roce 1993. Za celou dobu činnosti bylo získáno 10 680 tun uranu. Likvidace Dolu Hamr I byla po dvouletém období konzervace zahájena v roce 1995 likvidací podzemní, která spočívala v odstranění technologie a postupném zakládání vydobytých prostor. Likvidace podzemí dolu byla ukončena v roce 2002 zásypem jam. Provoz centrální dekontaminační stanice byl ukončen v roce 2001 v souvislosti se zahájením zatápění dolového pole," uvedl ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík.


Cílem akce "Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě ve správě DIAMO, s. p., o. z. TÚU", financované z Operačního programu Životní prostředí, je provedení nápravných opatření, která eliminují zdravotní a ekologická rizika spojená s výskytem rozsáhlé kontaminace objektů a ploch, a to především kontaminace radionuklidy, ropnými látkami a těžkými kovy. Likvidace areálu bývalého Dolu Hamr I a Centrální dekontaminační stanice byla zahájena v roce 2009 zpracováním analýzy rizik a následně vypracováním projektové dokumentace akce. V roce 2011 byla podána žádost na SFŽP o kofinancování projektu z prostředků OPŽP, která byla akceptována, a projekt byl podpořen. V areálu byla nejprve provedena odborná demolice a odstranění objektů se zjištěnou kontaminací a vymístění kontaminovaných zemin. Likvidační a sanační práce, zejména odstranění zbývajících částí podzemních konstrukcí, budou dokončeny do konce roku 2015. V následujících třech letech 2016 — 2018 bude probíhat monitoring lokality ve stanoveném rozsahu. V případě, že v tomto období nebude zaznamenán opakovaný nárůst koncentrace kontaminantů, budou plochy uvolněny k dalšímu využití a k rekultivaci. Rekultivace uvolněných pozemků bude probíhat v letech 2018 — 2023.
Celkové náklady dosáhnou výše 619 358 892 Kč /včetně DPH/, z toho 287 635 581 Kč bude hrazeno z prostředků OPŽP.


Plocha areálu, která bude uvolněna po dokončení nápravných opatření, představuje asi 89,6 tisíc m2. Celkem bylo zlikvidováno 97 stavebních objektů. Množství materiálů uložených do odkaliště je odhadováno na 170 tisíc tun, množství odpadů je odhadováno ve výši 39 tisíc tun.
Budoucí využití sanovaného území je již určeno v platném územním plánu obce Hamr na Jezeře. Jižní část bude využita jako smíšeně obytná. Dojde zde k podstatnému rozvoji zařízení občanské vybavenosti, tj. ubytovacích a stravovacích zařízení a dalších služeb. Dále je zde vytvořen prostor pro rezidenční objekty. Součástí plochy bude i záchytné hromadné parkoviště. Severní část území je pak určena k zalesnění formou rekultivace ploch dotčených dřívější těžbou uranu, s cílem zahladit negativní důsledky těžby a zvýšit biologický a rekreační potenciál území. V místě ohlubňového povalu jámy č. 3 vznikne památné místo připomínající těžbu uranu v oblasti. Toto místo pak může být zahrnuto do systému naučných stezek Libereckého kraje.

 

 

 

 

 

autor, zdroj: MPO