Jdi na obsah Jdi na menu
 


NWR: Neauditované výsledky za rok 2014

24. 2. 2015

 

 

 

Společnost New World Resources Plc (dale jen ‘NWR’ nebo ‘Společnost’) dnes oznamuje neauditované finanční výsledky za rok 2014. Srovnávací údaje, není-li uvedeno jinak, se vztahují k roku 2013.


Přehled finančních ukazatelů za rok 2014

 

 • Výnosy z pokračujících činností ve výši 676 milionů EUR, což představuje pokles o 20 %.
 • Průměrná realizovaná cena koksovatelného uhlí činila 85 EUR/t, což znamená pokles o 13 %; průměrná realizovaná cena energetického uhlí 54 EUR/t, což znamená pokles o 4 %.
 • Jednotkové hotovostní náklady na těžbu uhlí činily 67 EUR/t, což znamená pokles o 14 % (9 % pokles při konstantním směnném kurzu) při těžbě nižší o 2 %.
 • Prodejní a administrativní náklady pokračujících provozů klesly o 18 % na 135 milionů EUR.
 • Pozitivní EBITDA z pokračujících činností ve výši 11 milionů EUR, což o 21 milionů EUR převyšuje předchozí srovnávané období
 • Nepeněžní snížení hodnoty aktiv ve výši 183 milionů EUR tak, aby byla reflektována návratná hodnota dlouhodobých aktiv (807 milionů EUR ve fiskálním roce 2013).
 • Nepeněžní zisk z kapitálové restrukturalizace ve výši 342 milionů EUR, včetně 45 milionů EUR transakčních nákladů, z nichž bylo 8 milionů EUR přímo zohledněno ve vlastním kapitálu.
 • Základní ztráta z pokračujících operací na akci typu ve výši (0,01) EUR.
 • Čisté zadlužení k 31. prosinci 2014 ve výši 281 milionů EUR, včetně hotovosti ve výši 128 milionů EUR.

 

Přehled provozních ukazatelů za rok 2014

 

 • O život k naší hluboké lítosti přišlo v loňském roce osm horníků.
 • Úrazová četnost (LTIFR) dosáhla v roce 2014 hodnoty 8,18, zatímco ve finančním roce 2013 činila 7,41.
 • Produkce uhlí ve výši 8,6 milionů tun, což představuje pokles o 2 %, a externí prodeje ve výši 8,3 milionů tun, tedy pokles o 14 %.
 • Externí prodejní mix v poměru 57 % koksovatelného uhlí a 43 % energetického uhlí.
 • Celkové investiční náklady (CAPEX) ve výši 60 milionů EUR, což představuje pokles o 45 %.
 • Zásoby uhlí na skládkách meziročně vzrostly o 76 % na 668 tisíc tun.
 • Pokles celkového počtu zaměstnanců včetně pracovníků dodavatelských firem o 7 %.
 • V rámci projektu Debiensko bylo identifikováno 186 milionů tun obchodovatelných rezerv dle metodiky JORC; v současnosti jsou zkoumány možnosti získání finančních prostředků pro odhadovanou dvouletou etapu studie proveditelnosti.

Evropská komise schválila finanční pomoc na podporu uzavření dolu Paskov.

 

Výhled na rok 2015

 

 • Průměrná cena pro 74 % předpokládané produkce koksovatelného uhlí NWR v roce 2015 dohodnutá a pevně stanovená pro celý rok 2015 ve výši 93 EUR/t, což představuje devítiprocentní nárůst ve srovnání s průměrnou realizovanou cenou koksovatelného uhlí v roce 2014.
 • Průměrná cena pro celou očekávanou roční produkci energetického uhlí NWR v roce 2015 byla dohodnuta ve výši 52 EUR/t, to znamená čtyřprocentní pokles ve srovnání s průměrnou realizovanou cenou energetického uhlí v roce 2014.
 • Cíl těžby uhlí a externích prodejů ve výši 7,5 – 8,0 milionů tun, respektive 8,0 milionů tun.
 • Cíl 60 % koksovatelného a 40 % energetického uhlí v prodejním mixu.
 • Jednotkové hotovostní náklady na těžbu kolem 65 EUR/t.
 • Celkové investiční výdaje (CAPEX) ve výši 30-40 milionů EUR.
 • Další zlepšení úrazové četnosti (LTIFR) k cíli pod hodnotu 5.

 

Komentář předsedy představenstva


Hodnocení roku 2014
Zásadní událostí roku byla úspěšná restrukturalizace naší bilance, proces, který jsme zahájili na počátku roku a završili v říjnu. To dostalo NWR, za podpory a účasti našich stakeholderů, na mnohem pevnější a udržitelnější finanční základy, aby mohla lépe snášet přetrvávající tržní ceny uhlí, které zůstávají nízké, v tomto období slabého trhu, které nemá obdoby ve smyslu délky trvání ani vážnosti.
Řečeno ve zkratce, získali jsme nový kapitál ve výši 185 milionů EUR, což vedlo ke snížení celkového zadlužení z 825 milionů EUR na 535 milionů EUR a významnému poklesu nákladů na obsluhu dluhu. Navíc byla splatnost některých nových dluhopisů (senior notes) posunuta z roku 2018 na rok 2020.

 

Výhled pro rok 2015
Z hlediska našich současných operací v letošním roce je naším cílem těžba uhlí mezi 7,5 a 8,0 miliony tun a prodeje okolo 8 milionů tun při udržení průměrných nákladů na těžbu ve výši 65 EUR/t. Odhadujeme, že celkový počet pracovních sil, včetně dodavatelských firem, poklesne o 10 %, s čímž jsou odbory plně obeznámeny. Počítáme s investičními náklady ve výši 30-40 milionů EUR.
Mohu říci, že v době, kdy píši tuto zprávu, jsme dosáhli stabilních dohod pro rok 2015 se všemi našimi hlavními zákazníky, a to na úrovni průměrných cen ve výši 93 EUR a 52 EUR za tunu koksovatelného uhlí, respektive za tunu energetického uhlí.

 

Strategie 2017
Strategie, která byla nastíněna na začátku roku 2013, zůstává pevně v platnosti; to znamená stát se do roku 2017 vedoucím evropským těžařem a prodejcem koksovatelného uhlí, a to bezpečným a udržitelným způsobem. Tato strategie je podepřena třemi klíčovými pilíři.
První cíl byl optimalizovat naše stávající operace do konce roku 2014. Toho jsme z velké části dosáhli; přesto bych rád zdůraznil, že neusneme na vavřínech – vždy budou existovat realizovatelné úspory, neboť obchodní podmínky se neustále vyvíjejí.
Naším druhým cílem je nabídnout stávající a rozšířené zákaznické základně plnou škálu koksovatelného uhlí a stát se komplexním dodavatelem koksovatelného uhlí pro evropské výrobce oceli. Třetím pilířem naší strategie je rozvinout naše budoucí aktivity jak kolem stávajících zdrojů, i tak nových příležitostí. Jelikož naše stávající výrobní kapacity klesají, hodláme naši strategii uplatnit prostřednictvím kombinace těžebních projektů a nových marketingových iniciativ včetně dovozu koksovatelného uhlí ze zámoří. Naše týmy pro prodej a marketing a rozvoj nových obchodních příležitostí učinily směrem k dosažení těchto dvou cílů velký pokrok.

 

Debiensko
Na počátku roku 2013 jsme, pod vlivem nepříznivých tržních podmínek, odložili rozvoj našeho polského rozvojového projektu Debiensko, který má obrovské zásoby uhlí v objemu 556 milionů tun převážně černého koksovatelného uhlí. V současnosti jsme nicméně dokončili předběžnou studii proveditelnosti projektu, která vedla k překvalifikování 186 milionů tun jako obchodovatelných zásob černého koksovatelného uhlí dle metodiky JORC. Naším dalším krokem je identifikace vhodného strategického partnera nebo partnerů, kteří by nám pomohli rozvíjet tuto lokalitu, což může trvat až osm let, než zahájíme komerční výrobu.

 

Závěr
Naše pozice k tomu, abychom ustáli stávající cenové podmínky, je mnohem lepší, než byla před rokem a jsme v pozici profitovat z jakéhokoli zotavení cen.
Uvedené zaměření na provozní efektivitu je doplněno pokrokem v rozvoji našich prodejních a marketingových snah a identifikaci nových obchodních příležitostí. Proto zůstávám i nadále přesvědčen, že naše vize stát se vedoucím evropským těžařem a prodejcem koksovatelného uhlí do roku 2017 bude naplněna, z velké části díky tvrdé práci všech našich zaměstnanců, za niž jsem nesmírně vděčný.


Gareth Penny
Výkonný předseda představenstva NWR

 

 

Kompletní zpráva v angličtině je dostupná zde

 

 

 

 

 

 

 

 zdroj: NWR, OKD a.s.