Jdi na obsah Jdi na menu
 


BOZP: Výsledky činnosti SÚIP za říjen 2016

30. 11. 2016

 

 

V průběhu října 2016 Státní úřad inspekce práce (dále „SÚIP“) zaevidoval celkem 2 914 pracovních úrazů. Z tohoto počtu se 65 pracovních úrazů týkalo cizích státních příslušníků. Smrtelný pracovní úraz utrpělo 7 zaměstnanců, mezi nimiž nebyl žádný cizinec. Závažný pracovní úraz (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů) vznikl ve 115 případech, z toho u 6 cizinců.

 

Přehled o počtu pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR a počtu pracovních úrazů občanů ČR mimo území našeho státu podávají tabulky v závěru této tiskové zprávy. SÚIP se však nezabývá jen statistickou evidencí pracovních úrazů a šetřením příčin a okolností pracovních úrazů, ale usiluje rovněž o aktivity preventivního charakteru. Již samotná kontrolní činnost inspektorů nese v sobě preventivní prvek, kdy tím, že inspektor u kontrolovaného subjektu zjistí nedostatky v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a směruje zaměstnavatele k jejich odstranění, se předchází možnému vzniku úrazové události.

 

Na metody, s jejichž pomocí lze docílit vyšší úrovně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve firmě, je zaměřen program „Bezpečný podnik“. SÚIP vystupuje v pozici garanta tohoto programu, který již 20 let funguje pod záštitou MPSV ČR. Program vede firmu, jež se do něj zapojí, ke způsobům, jak implementovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového firemního řízení. Jde o nepřetržitý proces, který musí mj. reagovat také na nová rizika vznikající v návaznosti na měnící se hospodářské, sociální a demografické podmínky práce, které výrazně ovlivňují uplatňování nových technologií.

 

Firma, která dostojí požadavkům programu, získává na tři roky osvědčení „Bezpečný podnik“. Dodržování požadavků u jednotlivých držitelů je po tuto dobu kontrolováno inspektory práce. Bývá pak nepsaným pravidlem, že ještě před skončením tříletého období platnosti osvědčení se firma do programu přihlásí znovu. Řada subjektů je tak držitelem titulu „Bezpečný podnik“ již poněkolikáté.

 

Splněním náročných podmínek programu firmy pomáhají zvyšovat kvalitu pracovního života zaměstnanců. Vzhledem ke skutečnosti, že podobné priority pak držitelé osvědčení „Bezpečný podnik“ hledají u svých partnerských a dodavatelských subjektů, dosah programu tak významně překračuje početní rámec držitelů osvědčení. V současné době je držiteli osvědčení „Bezpečný podnik“ celkem 81 společností působících v České republice, řada z nich již opakovaně.

 

Orgány inspekce práce se na zajišťování prevence v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska budoucího provozu staveb podílejí také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. Jako dotčené orgány státní správy se oblastní inspektoráty práce vyjadřují k projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. V říjnu oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 215 projektových dokumentací staveb.

 

V průběhu uplynulého měsíce provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 2 126 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 11.386.000,- Kč. Výše pokut v rozdělení na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

 

Během minulého měsíce zapsal SÚIP do evidence celkem 949 podnětů ke kontrole. Rozdělení celkového počtu přijatých podnětů ke kontrole do tří hlavních oblastí výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

 

Pro bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce se letos v říjnu na oblastní inspektoráty práce obrátilo celkem 1 140 zájemců. Toto poradenství je poskytováno osobně, telefonicky či písemně, ať již elektronickou či tradiční poštovní formou.

 

Navržené pokuty za zjištěná porušení

 

 

30.-11.-2016-05-50-40.jpg

 

 

 

 

 

 

autor, zdroj: bozpinfo.cz