Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČMKOS vyzývá k důraznějšímu prosazování rovnosti žen a mužů

11. 3. 2015

 

 

Výbor Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) pro rovné příležitosti žen a mužů se u příležitosti Mezinárodního dne žen na svém zasedání 9. března věnoval tématům, která jsou součástí kampaní Mezinárodní odborové konfederace (MEOK) i Evropské odborové konfederace (EOK), jichž je ČMKOS členem. MDŽ zůstává významným symbolickým dnem pro celosvětové aktivity a kampaně proti diskriminaci žen a za dosažení jejich celoživotního rovného postavení ve společnosti. Přes řadu existujících iniciativ, plánů a opatření na světové, evropské i národní úrovni odborové požadavky týkající se rovného postavení žen a mužů nejsou naplněny.


Jak připomíná MEOK, před 20 lety byla přijata Pekingská akční platforma, dodnes jeden z nejvýznamnějších dokumentů OSN pro prosazování ženských práv, která se zaměřuje na odstranění překážek účasti žen ve všech oblastech veřejného i soukromého života. Bylo sice dosaženo jistých úspěchů, především v rozvojovém světě, například v přístupu ke vzdělání či v postavení žen ve veřejném životě. Negativní trendy však přetrvávají v ekonomickém postavení žen, zejména pokud jde o přístup na pracovní trh, nerovné odměňování či nárůst prekérních forem práce.


Celosvětově dochází stále ve velké míře k násilí páchaném na ženách a k diskriminaci v nejrůznějších podobách. MEOK vyzývá k přijetí ekonomických programů, které povedou k důstojné práci a účinné účasti žen na trhu práce tak, aby se ženy dostaly ze začarovaného kruhu chudoby a aby byl zajištěn model udržitelného rozvoje.


„Počítejte s námi“, to je heslo, s nímž se jménem odborářek ze všech kontinentů MEOK obrací na vlády, politiky, zaměstnavatele i odbory, aby se ženám dostalo spravedlivého postavení v ekonomice, v rozhodovacím procesu a celkově ve společnosti.


Také statistiky a rozbory Evropské komise, zveřejněné v těchto dnech, ukazují, že i v EU přetrvávají nerovnosti mezi muži a ženami v řadě oblastí. Například rozdíl v odměňování je stále značný, neboť za každou odpracovanou hodinu ženy vydělávají v průměru o 16,4 % méně než muži, důchody mají ženy v průměru o 39 % nižší, ženy pracují v odvětvích s hůře placenou prací. Ženy tvoří méně než čtvrtinu členů představenstev společností, přestože představují téměř polovinu zaměstnanců (46 %).


Jak zdůrazňuje EOK, nutná je provázanost politik. Nejvíce sledované oblasti ve strategiích rovnosti žen a mužů, přijaté na evropské i národní úrovni, to je odstraňování rozdílů v odměňování žen a mužů, rovné postavení žen a mužů, zejména v rozhodovacích pozicích, rovnovážné slaďování profesního, rodinného a soukromého života, jsou neoddělitelně propojené. Kombinace politik by měla umožnit zaměstnancům, aby v průběhu své pracovní kariéry mohli využít opatření pro své konkrétní potřeby, aniž by to negativně ovlivnilo jejich zaměstnání a příjem nebo budoucí dávky sociálního zabezpečení a důchod.


U příležitosti Mezinárodního dne žen se EOK zaměřila na návrh změny směrnice týkající se zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň. Návrh je zablokován od roku 2008 kvůli sporu ohledně délky prodloužení mateřské dovolené a výplaty dávek. EOK požaduje, aby se vlády opět chopily jednání adohodly se na vyšším standardu, alespoň na délce 18 týdnů v souladu s úmluvou Mezinárodní organizace práce.


Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti se ztotožňuje s požadavky světových a evropských odborů, sdílí názor, že komplexní problematiku rovnosti žen je třeba řešit na nejrůznějších úrovních. Impulsem by měla být Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, kterou česká vláda poprvé přijala v listopadu 2014. Výbor vyzývá k její realizaci, včetně zapojení sociálních partnerů prostřednictvím sociálního dialogu.

 

 

 

 

 

 

 

autor:(red)

zdroj:www.e-sondy.cz