Jdi na obsah Jdi na menu
 


První akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace byl představen

3. 3. 2017

 

 

V Ostravě proběhla série prezentací prvního akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. S návrhy opatření, které zastřešuje úřad vládního zmocněnce, se postupně seznámili krajští radní, členové regionální tripartity, zástupci měst a obcí, firem a odborových organizací, představitelé vysokých škol, úřadů a dalších institucí či oborových svazů. Někteří přispěli svými návrhy a další se průběžně doplňují.

„Shromáždili jsme návrhy, které mohou pomoci strukturálně postiženým krajům a nastartovat jejich prosperitu ve všech klíčových ekonomických a sociálních oblastech, přičemž hlavní důraz klademe na rozvoj podnikání,“ uvedl Jiří Cienciala, vládní zmocněnec a garant projektu nazvaného symbolicky RESTART.

Návrhy jsou začleněny do 7 pilířů: podnikání a inovace, přímé zahraniční investice, výzkum a vývoj, lidské zdroje, životní prostředí, sociální stabilizace, infrastruktura a veřejná správa. Akční plán bude obsahovat systémová a legislativní opatření, nadregionální programy a specifické programy 
a opatření pro jednotlivé kraje.

„Mezi opatřeními jsou už známé a fungující programy, které by měly být přednostně směřovány do zmíněných krajů, ale i nové programy a nástroje. Nejvíce se jich sešlo díky iniciativě Ministerstva průmyslu a obchodu v pilířích Podnikání a inovace a Výzkum a vývoj, což mě těší, protože tyto oblasti považuji za klíčové pro rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti firem a potažmo i regionu,“ doplnil Jiří Cienciala.

Navržené programy se zaměřují například na podporu modernizace technologií firem, produktových inovací, na podporu spolupráce firem, výzkumných organizací a škol nebo exportního potenciálu. Myslí také na začínající podnikatele a podnikatelské záměry. Mezi návrhy je i vznik regionálního fondu na podporu podnikání, který by umožnil financování různých aktivit, které nelze „zaškatulkovat“ do běžných programů a zohlednil tak krajská specifika. Nezapomíná se ani na regenerace a revitalizace brownfieldů, zlepšování životního prostředí, rozvoj dopravní infrastruktury a samozřejmě také lidských zdrojů. V této oblasti se objevují kupříkladu návrhy na zlepšení jazykové vybavenosti absolventů, péče o talenty nebo zlepšení zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných lidí.

Akční plány navazují na Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, který vláda schválila na začátku tohoto roku (9. 1.), 
a rozpracovávají jej. Cílem je akcelerovat vládní podporu těchto regionů, zabránit jejich vylidňování 
a na základě konkrétních opatření zastavit jejich zaostávání a nastartovat prosperitu. Materiál vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s vládním zmocněncem a regiony. Dokument o bezmála 100 stranách vychází z rozsáhlé vstupní analýzy, která reflektuje jak makroekonomická data, tak konkrétní názory a zkušenosti různých institucí či firem z regionu. Inspirací projektu je mimo jiné také úspěšně realizovaná restrukturalizace v zahraničí (Severní Porýní – Vestfálsko, Rakousko, Skotsko apod.). V tomto smyslu se tedy jedná o unikátní projekt, který na českém území dosud v takovém rozsahu nikdy neproběhl. Financování se předpokládá jak 
z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu, případně krajských rozpočtů.

Součástí projektu Restart je rozsáhlá diskuze s odbornou i širokou veřejností. Lidé se mohou vyjádřit jak k strategickému rámci, tak ke konkrétním opatřením v daných regionech. Za tímto účelem je spuštěn webový portál: www.restartregionu.cz

 Akční plány jsou připravovány v následujících etapách:


I. etapa (01 – 03/2017) – příprava návrhů Akčních plánů (jeden pro MSK a jeden pro ÚK a KVK) v režii úřadu zmocněnce vlády. Návrhy Akčních plánů budou schváleny Krajskými dozorčími radami (společné jednání krajské tripartity + Regionální stálá konference) a následně budou předány MMR a MPO.

II. etapa (03 – 05/2017) – zpracování návrhů pro jednotlivé kraje do společného Akčního plánu 
a příprava pro schválení vládou. Toto zajišťuje MMR, MPO, Úřad vlády a Úřad zmocněnce vlády. 
V rámci tohoto procesu dojde k projednání společného Akčního plánu Národní dozorčí radou (jednání věcně příslušných ministerstev, zástupců Parlamentu ČR a Úřadu zmocněnce vlády). Před jednáním vlády o Akčním plánu bude z úrovně premiéra svolána Konference restrukturalizace (společné jednání Krajské a Národní dozorčí rady)

III. etapa (31. 05. 2017) – Akční plán restrukturalizace MSK, ÚK a KVK bude předložen Vládě ČR 
k projednání. V případě jeho schválení, bude podepsána dohoda o naplňování mezi Vládou a regiony.

IV. etapa (05 – 12/2017) – podpora při naplňování, vyhodnocování, přípravě a aktualizaci Akčního plánu.

 

 

 

 
autor: J.D.