Jdi na obsah Jdi na menu
 


(Ne)pracovní úraz na služební cestě

23. 12. 2015

 

 

Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

Byla jsem vyslána na služební cestu do Německa, kde mi by určen hotel (ubytování se snídaní). Bohužel hned první den jsem upadla na schodech tak nešťastně, že jsem narazila na protilehlé topení a při nárazu jsem kromě četných modřin na těle utržila i otevřenou hlubší ránu na hlavě v délce 8 cm. Byla jsem sanitkou transportována do nemocnice, kde mi ránu sešili. Zaměstnavateli jsem úraz hlásila ještě z nemocnice. Po návratu ze služební cesty jsem navštívila pohotovost kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu a jsem v pracovní neschopnosti. Bohužel zaměstnavatel dřívější tvrzení, že se jedná o pracovní úraz otočil a nyní trvá na tom, že se jedná o úraz nepracovní. Úraz se stal na cestě na snídani, ale hotel včetně snídaně mi byl určen zaměstnavatelem. Jde o pracovní úraz, či ne?


Při určení, zda úraz utrpěný při pracovní cestě v ČR nebo v zahraničí, je úrazem pracovním, je třeba vycházet z platné úpravy zákoníku práce, tj. zda úraz nastal při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním. Přitom platí, že úraz, který se přihodil cestou do zaměstnání a zpět, se nepovažuje za pracovní úraz. Cestou do zaměstnání a zpět se rozumí cesta z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět; u zaměstnanců v lesnictví, zemědělství a stavebnictví také cesta na určené shromaždiště a zpět. Cesta z obce bydliště zaměstnance na pracoviště nebo do místa ubytování v jiné obci, která je cílem pracovní cesty, pokud není současně obcí jeho pravidelného pracoviště, a zpět se posuzuje jako nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím skončení.

Z hlediska české judikatury věc řešil Nejvyšší soud ČR rozsudkem ze dne 5.1.2012 sp. zn.: 21 Cdo 4834/2010, z něhož se uvádí:

„Je mimo pochybnost, že předmětem pracovní cesty je výkon práce (za stanovených podmínek) mimo místo výkonu práce sjednaného pracovní smlouvou. Činnost, která je předmětem pracovní cesty, je vždy plněním pracovních úkolů. Z toho je zřejmé, že činnost zaměstnance, která je předmětem pracovní cesty, na vlastním pracovišti v místě, které je cílem pracovní cesty, je třeba považovat za plnění pracovních úkolů, a tedy výkon práce. Vedle této činnosti je třeba do rámce plnění pracovních úkolů na pracovní cestě zahrnout též jakoukoli jinou činnost, kterou zaměstnanec v průběhu pracovní cesty vykoná na příkaz zaměstnavatele, popřípadě i činnost, kterou vykoná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nekoná proti výslovnému zákazu zaměstnavatele.

Ohledně dalších "úseků" pracovní cesty je v praxi zastáván názor, že cesta z bydliště zaměstnance k dopravnímu prostředku, jímž se pracovní cesta koná (automobil, autobus, vlak, letadlo), je považována za cestu do zaměstnání, která končí nástupem do dopravního prostředku, popř. vstupem do nádražní nebo letištní budovy. Samotná cesta určeným dopravním prostředkem z obce bydliště zaměstnance do místa, které je cílem pracovní cesty, a zpět je považována za úkon nutný před počátkem práce nebo po jejím skončení, a tedy úkon v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Jestliže se zaměstnanec v místě, kde bude vykonávat činnost, která je předmětem pracovní cesty, nejdříve ubytuje (např. v hotelu, v ubytovně zaměstnavatele či u příbuzných nebo přátel), končí tento "nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím skončení" vstupem do místa ubytování. Následná cesta k vlastnímu pracovišti, která končí vstupem do budovy určené k plnění pracovních úkolů, a cesta zpět do místa ubytování je pak - bez ohledu na to, zda jde o tuzemskou nebo zahraniční pracovní cestu - v praxi považována za cestu do zaměstnání a zpět. Z uvedeného vyplývá, že, ubytuje-li se zaměstnanec v obci, která je předmětem pracovní cesty (ať již v tuzemsku nebo v zahraničí), a z místa ubytování jde na pracoviště do budovy určené k plnění pracovních úkolů, pak poškození zdraví, které zaměstnanec utrpí cestou z místa ubytování na toto pracoviště nebo cestou zpět, nelze považovat za pracovní úraz.“

Z uvedeného vyplývá, že ve Vašem případě při pracovní cestě nešlo o úraz při plnění pracovních úkolů ani při nutném úkonu před počátkem práce, a proto nejde o úraz pracovní.zdroj: BOZPINFO.CZ
autor: PŘESLIČKA ZDENĚK