Jdi na obsah Jdi na menu
 


Struktura

 

Současná struktura působení OS PHGN v oblasti BOZP je daná potřebami na základě dlouhodobých zkušeností a také finančními možnostmi, které má odborový svaz a jeho členská sdružení. Vzhledem k tomu, že OS PHGN má v podstatě konfederační uspořádání, tak i oblast BOZP je řízena metodickým způsobem, kdy část nákladů nese centrála OS a větší část členská sdružení.
Referát BOZP řídí II.místopředseda OS PHGN Ing. Jaromír Pytlík. Referát je složený z 4 svazových inspektorů (SIBP) z nichž SIBP s působností na centrále svazu mimo běžné kontrolní a metodické činnosti koordinuje činnost ostatních SIBP v regionech a zajišťuje styk se státním odborným dozorem.
Referát má zejména za úkol:

účastní se na přípravě a tvorbě legislativních předpisů a materiálů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ekologie,
vypracovává stanoviska k předpisům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
účastní se šetření mimořádných událostí, zejména havárií, smrtelných, a ostatních závažných pracovních úrazů, ke kterým zpracovává odborná stanoviska svazu,
provádí kontroly dodržování bezpečnostních předpisů v zaměstnavatelských organizacích v působnosti svazu, v mezích právních předpisů a kolektivní smlouvy vyššího stupně,
provádí lektorskou činnost, poskytuje metodickou pomoc podnikovým a závodním inspektorům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci svazu, na požádání členů svazu se zúčastňuje řešení problematiky pracovních podmínek, úrazové a zdravotní prevence a dalších oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
předkládá návrhy na zlepšení řídící, obsahové a kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, řeší stížnosti zaměstnanců v této oblasti, a to v součinnosti se členy svazu,
zúčastňuje se zkoušek vedoucích zaměstnanců z bezpečnostních a hygienických předpisů tam, kde to vyžadují právní předpisy, nebo kolektivní smlouvy,
spolupracuje s orgány státního odborného dozoru, hygienické služby a dalšími orgány při řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž si zachovává právo odborové kontroly dle zákoníku práce,

Působnost SIBP:

Ing. Ivo KAVKA – centrála OS PHGN, zejména jihomoravský region, sp. DIAMO
Petr Vavroš – severomoravský region, zejména OKD, .a.s
Petr ŠVEHLA – západočeský region, zejména bývalá Sokolovská uhelná, a.s.
František VÍTEK – severočeský region, zejména bývalá MUS, a.s.

Ze struktury je patrné, že v tradičních uhelných regionech zabezpečují oblast BOZP na jednotlivých dolech závodní odboroví inspektoři BOZP. Jejich činnost je v kompetenci členských sdružení nebo závodních výborů OS PHGN jednotlivých dolů a závodů a svoji činnost vykonávají na celý nebo částečný pracovní úvazek. Tito inspektoři jsou metodicky řízeni SIBP. Na každém dole a závodě je potřebné množství dobrovolných úsekových inspektorů, kteří svoji činnost vykonávají při svém vlastním zaměstnání. Jejich činnost řídí a metodicky zabezpečují závodní inspektoři BOZP.