Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bezpečnost při práci

 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců je pro hornické odbory jednou z nejdůležitějších priorit. Hornictví je těžké povolání a má svá specifická rizika.

Na zaměstnance působí řada faktorů které jsou pro „normální“ populaci nepředstavitelné. Ani tak nezáleží na tom, jestli se jedná o povrchový důl nebo hlubinné dobývání uhlí nebo jiné suroviny a není nejdůležitější jestli je důl nebo lom hluboký 50 nebo 1200 m. Ale téměř vždy se obsluhují stroje a zařízení buď o velikosti Petřínské rozhledny nebo těžební zařízení o velké hmotnosti v 419px-safety_and_work.jpgomezených prostorách. Na pracovníky působí nejenom zhoršené mikroklimatické prostředí s vysokou teplotou spojené většinou s vysokou vlhkostí vzduchu a prašností, ale také hluk, vibrace, stálý stres z možnosti rizika závalů, pádů horniny, důlních otřesů či zapálení a výbuchu metanu nebo průvalů plynů, vod, tekutých písků atd. Na povrchových lomech je to vysoká prašnost, nebo naopak velmi těžko sjízdné cesty za dešťů, kdy se na technologii nabalují tuny jílu. Je to práce, která vyžaduje nejen značnou profesní a osobní kázeň, ale někdy i také hodně štěstí. Podceňování nebezpečí, nedodržování bezpečnostních předpisů a také další faktory mají své tragické následky.

Zaměstnavatel je ze zákona povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, ale tento proces není jednostranný. Nejvýznamnějším partnerem zaměstnavatelů v hornictví jsou v oblasti BOZP odborové organizace Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN), které u něj působí. Dále státní odborný dozor, kterým je Český báňský úřad, vykonávající vrchní dozor nad veškerou hornickou činností včetně inspekční činnosti v oblasti BOZP, Státní úřad inspekce práce, státní orgány veřejného zdraví a další.
Jak ukazují dlouholeté zkušenosti, tak bez úzké spolupráce a tlaku všech těchto partnerů by povinnost zaměstnavatele v oblasti BOZP neměla očekávaný kladný vliv na bezúrazový provoz.

OS PHGN a jeho členská sdružení jako zástupce zaměstnanců v hornictví jsou si vědomi, že mají před svými členy spoluzodpovědnost za vytváření podmínek pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci. Proto na všech svých úrovních vytváří strukturu, která má za cíl zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců, působit na snižování úrazovosti, spolupracovat s profesními útvary zaměstnavatelů, s orgány státního odborného dozoru na všech úrovních. Tato činnost je koordinována s odborovými svazy Českomoravské konfederace odborových svazů, zkušenosti jsou vyměňovány s naší evropskou centrálou EMCEF a s hornickými odbory především z centrální Evropy a také prostřednictvím Stálé pracovní skupiny pro hornictví (SWP) při Poradním výboru pro BOZP v Lucemburku (ACSH).

 

foto autor: Chmee2