Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

 

 

 

Historie

významná data,

účast svazu při řešení

politických, hospodářských a legislativních problémů

 

2021 - červenec

Dne 27. července 2021 rada schválila poskytnutí příspěvku členům Odborové organizace Českomoravského sdružení odborových organizací OS PHGN Moravské naftové doly, a.s. Hodonín-provoz Lužice k řešení sociální situace v souvislosti s významným poškozením obydlí v důsledku živelné pohromy – tornáda – na jižní Moravě ze dne 24. června 2021. Výše příspěvku činila 300 000 Kč. Částka byla zaslána na účet odborové organizace k rozdělení mezi jednotlivé poškozené.

Dne 14. července 2021 proběhlo vyhodnocení Dohody o vzájemné spolupráci svazu s Českým báňským úřadem za rok 2020.

O rozhodnutí ministryně práce a sociálních věcí o odstranění tvrdosti ze dne 24. května 2021 jsou postupně individuálně informováni dotčení zaměstnanci dopisem zaměstnavatele, zpracovaným v součinnosti se svazem.

Dne 12. července 2021 projednala vláda záměr na sloučení Palivového kombinátu Ústí, státní podnik, na straně jedné s DIAMO, státní podnik, na straně druhé, na jehož základě dojde k převzetí veškerého jmění PKÚ ze strany DIAMO, zániku PKÚ, státního podniku a vytvoření odštěpného závodu PKÚ v rámci DIAMO, státní podnik.

2021 – červen

Dne 24. června 2021 byla slavnostně předána Cena za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2020 společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., provoz Kamenolom.

2021 - květen

Dne 26. května 2021 uzavřel svaz Dohodu o spolupráci mezi svazem a organizací DIAMO, státní podnik.

Dne 24. května 2021 ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., k „řešení problematiky splnění podmínek pro nárok na starobní důchod se sníženým důchodovým věkem u některých hlubinných horníků, kteří z důvodu útlumu těžby v letech 2021 až 2023 nesplní podmínku potřebného počtu směn odpracovaných v hlubinném hornictví“

1. vydala

Dodatek č. 14 k Příkazu ministra č. 30/2006 Řešení problematiky útlumu těžby v OKD, a.s., - pověření České správy sociálního zabezpečení k odstraňování některých tvrdostí a

2. změnila

čl. I Přílohy č. III k příkazu ministra č. 30/2006 tak, že v písm. A části I bod 6 nově zní:

"6. žádosti o přiznání nebo úpravu starobního důchodu spojené s prominutím podmínky získání počtu směn v zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech potřebného pro nárok na stanovení důchodového věku podle nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle dílu čtvrtého hlavy první části čtvrté zákona o důchodovém pojištění, jestliže

1. příčinou nesplnění této podmínky bylo skončení zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech z důvodu útlumu hlubinného hornictví v OKD, a. s., v období od 31. 12. 2020 do konce roku 2023, pokud zaměstnavatel (OKD, a. s., nebo s. p. DIAMO – viz usnesení vlády ze dne 21. září 2020 č. 949) tuto skutečnost potvrdí,

2. osoba, o jejíž žádosti se rozhoduje, je uvedena v seznamu osob vykonávajících zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech vyhotoveném OKD, a. s. (jehož definitivní podobu OKD, a. s., vyhotoví až po faktickém skončení těžby), který je k dispozici u ředitele (ředitelky) odboru důchodového pojištění zaměstnanců ČSSZ, a

3. do potřebného počtu směn v tomto zaměstnání chybí

a)    nejvýše 219 směn; tehdy se považuje podmínka odpracování potřebného počtu směn pro stanovení důchodového věku podle těchto právních předpisů a podmínka pro stanovení procentní výměry starobního důchodu podle § 3 nařízení vlády č. 363/2009 Sb. a § 37c odst. 2 zákona o důchodovém pojištění za splněnou,

b)    220 až 439 směn; tehdy se zvyšuje důchodový věk podle těchto právních předpisů o 1 rok, nebo

c)    440 až 659 směn; tehdy se zvyšuje důchodový věk podle těchto právních předpisů o 2 roky;

v případech uvedených v písm. b) a c) se postup pro stanovení procentní výměry zmíněný v písm. a) nepoužije.

Podmínka uvedená v písm. a), b) nebo c) se posuzuje ke dni podání žádosti o důchod.

Ustanovení čl. I písm. B bodu 1 platí zde obdobně.“

Rozhodnutí nabylo účinnosti dnem jeho podpisu ministryní.

Dne 4. května 2021 proběhlo hodnocení KSVS za rok 2020.

2021 - duben

Dne 22. dubna 2021 proběhlo zasedání rady svazu a následně sněmu, oba prostřednictvím videotechniky

2021 - březen

Dne 3. března 2021, po řadě jednání se svazem i dotčeným zaměstnavatelem, předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí návrh řešení situace vymezeného okruhu horníků utlumované společnosti OKD, a.s., kteří nesplní požadovaný počet směn pro vznik nároku na hornický důchod, formou rozhodnutí ministra o odstranění tvrdosti. Návrh svaz akceptuje.

Dne 1. března 2021, v souladu s usnesením vlády č. 949, převzalo DIAMO, státní podnik utlumované doly OKD, a.s. – Darkov a ČSA, čímž také došlo k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů u dotčených zaměstnanců. V řešení pracovněprávních záležitostech popsaných při jednání dne 21. října 2020 (druhá vlna) pokračoval již „nový“ zaměstnavatel DIAMO, státní podnik.

2021 – únor

Dne 27. února 2021 v souvislosti s ukončením těžby na Dole ČSA byl symbolicky vyvezen „Poslední vozík“ černého uhlí.

Dne 23. února 2021 v souvislosti s ukončením těžby na Dole Darkov byl symbolicky vyvezen „Poslední vozík“ černého uhlí.

Dne 11. února 2021 proběhlo zasedání rady svazu formou videorady.

2021 – leden

Dne 1. ledna 2021, v souladu s usnesením vlády č. 949/2020, převzalo DIAMO, státní podnik utlumované doly OKD, a.s. – Lazy, Dukla, Staříč a Frenštát, čímž také došlo k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů u dotčených zaměstnanců. V řešení pracovněprávních záležitostech popsaných při jednání dne 21. října 2020 (první vlna) pokračoval již „nový“ zaměstnavatel DIAMO, státní podnik.

 

 

 

Celou historii najdete ZDE.