Jdi na obsah Jdi na menu
 


BOZP: Směrnice BOZP, dokumentace BOZP, místní provozní bezpečnostní předpis…

22. 4. 2020

 

 

Na základě svých povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (jsou vyjmenovány v § 349 zákoníku práce) vytváří zaměstnavatel směrnici BOZP, dokumentaci BOZP, místní provozní bezpečnostní předpis apod.

 

Dokumentace BOZP

Povinnost vedení dokumentace BOZP stanovuje například zákoník práce (o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních proti působení těchto rizik, školení BOZP, o pracovních úrazech apod.). V souvislosti s technickým zařízením se hovoří o průvodní a provozní dokumentaci, jejichž definice bychom našli v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Základní dokumentace BOZP je uvedena v tomto článku.

 

Místní provozní bezpečnostní předpis

Dílčí činnosti upravuje místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP), který vyžadují různé právní předpisy. Stejný účel mají podobné dokumenty, jako je místní řád skladu nebo systém bezpečné práce (platí pro zdvihací zařízení), které vycházejí z českých technických norem. Podle vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, § 179 odst. 6, musí být pro provoz plynového zařízení vypracován místní provozní řád.

 

Zaměstnavatel má povinnost vytvořit MPBP podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Místním provozním bezpečnostním předpisem stanovuje pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích.

 

Podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. zaměstnavatel může místním provozním bezpečnostním předpisem stanovit další požadavky na bezpečnost zařízení a rozsah kontroly zařízení.

 

Konkrétní obsah MPBP je uveden v Příloze č. 4 k tomuto nařízení vlády, kde jsou specifikovány další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Zaměstnavatel v něm například uvede zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy o používání zařízení a počtu provozních hodin.

 

Pojem místní provozní bezpečnostní předpis se rovněž objevuje v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - v Příloze č. 1 - XV. Přeprava strojů. Má jej vypracovat zhotovitel v případě absence pokynů a postupů při přepravě, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení v návodu na používání.

 

V právních předpisech se také hovoří o povinnostech, které zaměstnavatel musí mít splněny písemně. Není specifikován název konkrétního dokumentu. Například podle § 101 odst. 3 zákoníku práce plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením nebo zaměstnavatel musí mít písemně určeného oprávněného vedoucího zaměstnance, na jehož pokyn se zaměstnanci musí podrobit zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek [§ 106 odst. 4 písm. i) ZP]. To vše by mělo být součástí směrnice BOZP v podniku.

 

Směrnice BOZP - dokument o zajišťování BOZP ve firmě - většinou vypracovává odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Výše uvedené dokumenty jsou její součástí. Měly by tam být jmenovány, i když někdy nemohou být zařazeny do příloh směrnice z důvodu své objemnosti. Například pokud zaměstnavatel provozuje více skladů, mnoho strojních zařízení apod. Záleží na charakteru podniku a jeho činností.

 

Vnitřní předpis a pracovní řád

Můžeme se také setkat s pojmy vnitřní předpis a pracovní řád, které upravuje § 305 a § 306 zákoníku práce. Vnitřní předpis může stanovit pouze práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví tento zákon. Zákoník práce výslovně zakazuje, aby vnitřní předpis ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva stanovená tímto zákonem. Zvláštním druhem vnitřního předpisu je pracovní řád, kde ukládat povinnosti v rámci zákona lze.

 

 

 

 

 

 

Autor: Hrubá Kateřina

Zdroj: bozpinfo.cz