Jdi na obsah Jdi na menu
 


BOZP: Značení nebezpečných míst

8. 1. 2016

 

 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Tilhon.

 

Mám dotaz ohledně označení nebezpečných míst. Na novém úseku našeho pracoviště je schodiště do patra a pod ním vznikl prostor, kdy hrana je ve výšce zhruba 160 cm. V tomto prostoru není žádná technologie, pouze volný prostor. Je nutné ho barevně označit, nebo stačí řetízek mezi sloupy a značka zákazu vstupu? Další dotaz mám ohledně značení schodů - stačí je označit žlutou barvou, nebo platí žlutočerné pruhy?

 


Legislativní vymezení

 

Dříve než se budeme zabývat samotným dotazem, je vhodné zmínit právní předpisy, které je možné použít při uplatňování příslušných požadavků. Jako prvním ustanovením začneme § 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, který na zaměstnavatele klade povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. S tím úzce souvisí požadavek zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména § 2 odst. 1 písm. a), který mimo jiné konkretizuje povinnost zaměstnavatele zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané. Přitom je nutné dodržet ustanovení § 6 odst. 1 téhož zákona, že na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Máme-li toto jasné vymezení mandátu, můžeme se zabývat zněním nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (dále jen NV 101/05 Sb.), o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. (dále jen NV 362/05 Sb.), o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 11/2002 Sb. (dále jen NV 11/02 Sb.), kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

 

Pracoviště ve výšce

Vzhledem ke konstrukci dotazu a nemožnosti zcela jasné a konkrétní představy, o jaké pracoviště a plošiny jde, začnu polemikou k řetízku mezi sloupy. Takovýto řetízek je akceptovatelný odnímatelný prvek u nákladových ramp, kdy v mezičase nepoužívání rampy k nakládce a vykládce slouží jako systém ohraničující vymezený prostor a částečně zamezující pádu z rampy. U klasického pevného zábradlí lze hovořit o tom, že zabraňuje pádu – takovou funkčnost od řetízku (či řetězu) mezi sloupy nelze očekávat. Z dotazu však vyplývá, že popisované patro neslouží jako rampa a snímatelný řetízek zde tak nemá své opodstatnění. Je proto nutné vybavit takovýto prostor pevnou konstrukcí, která zamezí pádu z výšky či propadnutí.

 

Ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) NV 362/05 Sb., zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

 

Ve smyslu čl. 3.3.4 přílohy k NV 101/05 Sb. nesmí být zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky s podlahou umístěnou výše než 0,5 m nad okolní podlahou. V souladu s čl. 3.3.5 téže přílohy je nutné zřídit zábradlí, je-li rozdíl úrovní vyšší než 0,5 m a na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galérií, schodištích a vyrovnávacích rampách. Zábradlí není třeba, je-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdivem nebo jinou konstrukcí. Hrozí-li nebezpečí podklouznutí osob, popřípadě pádu předmětů, musí být zábradlí u podlahy opatřeno ochrannou lištou o výšce nejméně 0,1 m (pozor, nezaměňovat s požadavkem na výši okopné – ochranné lišty lešení o výšce min. 0,15 m dle čl. I.2 přílohy k NV 362/05). Článek 5.6 téže přílohy blíže definuje některé charakteristiky komunikací a stanovuje, že komunikace provedené jako roštové mosty, lávky, galerie, schodiště a ochozy musí mít šířku nejméně 0,5 m a musí mít po celé ploše pevnou, rovnou podlahu upravenou tak, aby jí nemohly propadávat předměty ohrožující bezpečnost osob, podél boků u podlahy musí být opatřeny ochranou lištou o výšce nejméně 0,1 m a musí být podél volného okraje vybaveny vhodnou ochrannou konstrukcí. Vhodnou konstrukcí se rozumí zábradlí nebo jiná rovnocenná konstrukce o dostatečné výšce a s výplní zabraňující propadnutí osob. Pro volné strany schodů a odpočívadel platí požadavek čl. 5.10 NV 101/05 Sb., že musí být opatřeny ochranným zařízením proti pádu osob a každé schodišťové rameno musí být vybaveno madlem alespoň po jedné straně.

 

Bezpečnostní značení

§ 3 odst. 9 NV 11/02 Sb., stanovuje, že značky označující komunikace pro vozidla a pojízdná zařízení ve vnitřních pracovních prostorách objektů mají viditelné souvislé pruhy, jejichž barva musí být kontrastní s povrchem komunikace. Pruhy mají zpravidla bílou nebo žlutou barvu a jsou umístěny tak, aby vymezovaly bezpečnou vzdálenost.

 

S použitím tohoto ustanovení pak lze uplatnit čl. 5.10 přílohy k NV 101/05 Sb., že ve stavbách pro výrobu a skladování musí být první (nástupní) a poslední (výstupní) stupeň v každém rameni rozeznatelný od okolní podlahy. V obecné rovině lze připomenout ustanovení čl. 5.1 téže přílohy, že dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále jen „komunikace") včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vykládacích prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců, zdržujících se v jejich blízkosti. Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být komunikace výrazně odlišeny a musí být dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro pěší musí být řešeny s ohledem na počet osob, které je budou používat; není-li stanoveno zvláštními právními předpisy jinak, musí byt široké nejméně 1,1 m.

 

Závěr

Vzhledem k menší konkrétnosti dotazu, který tak neumožňuje vytvoření přesné představy dispozičního uspořádání pracoviště a jeho konkrétního určení, byla odpověď koncipována jak s použitím konkrétní odpovědi (pevné zábradlí, označené stupně schodů jednotnou barvou), tak i obecné odpovědi, která by mohla připadnout v úvahu při posuzování předmětného pracoviště a přístupových komunikací.

 

Při čtení dotazu lze ještě dovodit představu, že vystoupením do patra se před pracovníkem otevře volný prostor, v němž není žádné technické či technologické zařízení a zaměstnavatel hodlá zabránit zaměstnancům ke vstupu do takovéhoto prostoru. Pak by stačil zmiňovaný snímatelný řetízek mezi sloupy se značkou zákazu vstupu. Ale to by mohl být umístěn již na úrovni prvého schodišťového stupně, protože by v takto vymezeném prostoru nemělo docházet k žádné pracovní činnosti – kromě úklidu.

 

 

 

ZDROJ: BOZPINFO.CZ
AUTOR: TILHON JIŘÍ