Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis SHO primátorům a starostům

15. 1. 2015

 

 

Vážený pane primátore (starosto),


jistě sledujete dění nejen v OKD, a.s. ale i v hornictví v celé Evropě. Ceny černého uhlí bohužel stagnují, dovoz uhlí do Evropy se rok od roku zvyšuje a hornictví se hroutí jak u nás, tak i v Polsku a dalších zemích.


V letošním roce se opět předpokládá snížení množství vytěženého uhlí v OKD,a.s. To bude mít samozřejmě za následek i snižování stavů zaměstnanců. Bohužel také již delší dobu firma nepřijímá nové zaměstnance a proto je průměrný věk zaměstnanců OKD velmi vysoký – blíží se hranici 45 let. Celkový počet snížení stavů vlastních zaměstnanců byl za rok 2014 přes 1200 osob. V roce 2015 bude snížení stavů pravděpodobně ještě vyšší.


Na horníky v dole působí souběžně několik rizikových faktorů jako jsou hluk, vibrace, fyzická zátěž, pracovní polohy, tepelná zátěž, psychická zátěž a prach. Některé z těchto faktorů působí na zaměstnance nepřetržitě, tedy nejen po dobu, kdy vykonávají práci, ale i při přípravných pracích, v době čerpání přestávek jak na jídlo a oddech, tak bezpečnostních, v době dopravy na pracoviště apod. Z polských studií vyplynulo, že průměrné dožití horníků je 58 let. Krizová situace v hornictví, jak je popsána výše, zvyšuje celkovou nervozitu jak ze strany zaměstnavatele vůči zaměstnancům, tak i mezi zaměstnanci vzájemně a to na všech úrovních. Jistě je Vám jasné, že to také nepřispívá k vyšší bezpečnosti práce a zlepšování pracovních podmínek.


Ideálním řešením by bylo zabezpečení jiných pracovních příležitostí. To je však naprosto nereálné. Propuštěný horník je v současné době nezaměstnatelný a to i v případě, že momentálně nemá žádná zdravotní omezení. Naše zkušenost z praxe je taková, že již jen fakt, že pracoval 10,15 let v dole, je pro potencionálního zaměstnavatele důvodem k odmítnutí, protože předpokládá, že takový člověk je prostě fyzicky oslabený, i když na to momentálně žádný „papír“ nemá. Navíc se v regionu nevyskytuje a ani v nejbližší době nebude vyskytovat zaměstnavatel, který by měl tolik volných míst, kolik bude dle našeho odhadu v příštím a dalších letech z OKD propuštěno, ať již z důvodů zdravotních či organizačních. To Vám jako čelnímu představiteli města nemusíme vysvětlovat a nepopírají to ani zainteresované úřady jako je Úřad práce či MPSV.


Jednou z možností řešení pro zaměstnance ve stávajícím předdůchodovém věku, a to okamžitou, je umožnit dřívější odchody horníků do důchodu. Česká republika má bohužel nejhorší systém důchodů pro tyto exponované profese v rámci celé Evropy! Dokonce ani u těch horníků, kteří nastoupili po roce 1992 není žádné zohlednění, tedy odchod ve stejném věku jako všichni ostatní dle ročníku narození. Pro některé by to mohlo znamenat i v 70 letech! Např. v Polsku i Maďarsku odcházejí do důchodu horníci po odpracování 25 let v dole!


Na základě dohody mezi Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) a předsedy vlády z listopadu 2013 vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s OS PHGN návrh legislativního řešení snížení důchodového věku hlubinných horníků o 5 let oproti ostatní populaci. Druhá verze tohoto řešení, k níž proběhlo v listopadu loňského roku meziresortní připomínkové řízení, spočívá ve dvou legislativních změnách. První je novelizace nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993. Jedná se o nařízení vlády, jehož věcný obsah byl dojednán s pravicovým! Ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem. Návrh novely spočívá v tom, že by se zrušilo omezení rokem 2008, do něhož musely být podmínky stanovené nařízením vlády (odpracování předepsaného počtu směn) splněny. Druhá navrhovaná legislativní změna je novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této novely je věcně shodné řešení jako ve výše uvedeném nařízení vlády, pouze s posunutím časové hranice požadavku na nástup do zaměstnání v hlubinném hornictví z roku 1992 na rok 2015.


Návrhy prošly mezirezortním řízením a nevypořádány zůstaly zásadní připomínky ministerstva financí a to přesto, že věcné řešení problému předem projednal na osobní úrovni předseda OS PHGN s ministrem Andrejem Babišem. Na tomto jednání ministr Babiš s navrženým řešením vyjádřil souhlas, ale následně pak nebyl, i přes naši opakovanou urgenci, schopen či ochoten svůj slib dodržet a v legislativním procesu zabezpečit tomu odpovídající stanovisko svého ministerstva.


Zarážející jsou i stanoviska některých politiků o diskriminaci vůči ostatním zaměstnancům apod. Přestože máme jedny z nejhorších geologických podmínek při těžbě uhlí ve světě tak se do dnešního dne stát k tomuto nedokázal postavit čelem a stále tento problém odmítá řešit. I přesto, že do rozpočtu státu i místních obcí plynou nemalé peníze z těžby a taktéž všichni zaměstnanci odvádějí státu řádně daně. 
Pokud jde důchodové nároky zaměstnanců pracujících v jiných mimořádně obtížných podmínkách, tak i pro ně požadujeme systémové řešení. Nicméně tato problematika je zatím ve stavu hledání základních principů úpravy, zatímco pro řešení hlubinných horníků je právní předpis již vyhotoven, a vzhledem k tomu, že jde o časově omezenou úpravu, nevidíme důvod, proč by z legislativního hlediska nemohl být tento předpis přijat.


Z výše uvedených důvodů Vás jménem všech pracujících horníků prosíme nejen o podporu, ale zejména o společný tlak na všechny politické strany, vládu, parlament a v neposlední řadě na senát. V zastupitelstvech měst/sněmovně/senátu pracujete se stranami, které jsou ve vládní koalici, ale nejen ty. Prosíme tedy všechny zastupitele, aby rovněž vyvinuli tlak ve svých politických stranách na podporu spravedlivých důchodů horníků.


Rovněž se domníváme, že bychom mohli společně řešit tíživou situaci v nezaměstnanosti. Jako okamžitou pomoc vidíme možnosti odchodů do předčasných důchodů, ale tak, aby nebyly jejich důchody kráceny (obdobné řešení, byť z jiných kvalifikovaných důvodů již kdysi bylo), popř. kompenzovány příplatkem do plné výše. Na trhu práce by se uvolnila pracovní místa a stát by v konečném důsledku ušetřil, protože dle oficiálních statistik MPSV je nezaměstnaný pro stát dvakrát dražší než důchodce.


Věříme, že máme v těchto oblastech stejné zájmy a pomůžete nám aktivně řešit problematiku „hornických důchodů“. 
Pevně věříme, že sociální smír v našem regionu je i Vaší prioritou a že svým občanům pomůžete při řešení problematiky „hornických důchodů“.

 

S pozdravem

„Zdař Bůh“

Ing. Jaromír Pytlík
předseda 
Sdružení hornických odborů