Jdi na obsah Jdi na menu
 


Heřmanická halda má minimální dopad 
na zdraví obyvatel v okolí

20. 12. 2019

 

 

Státní podnik DIAMO nechal zpracovat odborné hodnocení zdravotních rizik z provozu odvalu Heřmanice pro obyvatele v okolí. Výsledky potvrdily, stejně jako pravidelný monitoring škodlivin a mimořádné měření kvality ovzduší, že halda a sanační práce nijak významně nezhoršují ovzduší ani zdravotní rizika v Ostravě.


Vedení odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO znovu prověřilo autorizovaným odborníkem dohady a spekulace o vlivu heřmanické haldy a její sanace na životní prostředí     a zdraví lidí. Hodnocení zdravotních rizik odvalu Heřmanice potvrdilo, že sanační činnosti na tak velkém odvalu nelze provádět zcela bezemisně, ale samy neohrožují zdraví obyvatel.
„Na lokalitě probíhá pravidelný monitoring škodlivin, který stabilně nevykazuje žádné nebezpečí pro obyvatele, ani srpnové mimořádné měření kvality ovzduší v blízkém obydleném místě a přímo na našem pracovišti na odvale nepotvrdilo obavy. Přesto jsme se rozhodli získat další podrobné informace a máme nyní nezávislými odborníky zpracovanou analýzu, která potvrzuje naše poznatky,“ řekl Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu ODRA, s. p. DIAMO.


Hodnocení zdravotních rizik vypracoval Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a vychází z aktuální „Rozptylové studie“ zpracované v listopadu 2019. Bylo zaměřené na dopad regionálně nejvíce problematických látek, kterými jsou prachové částice PM2,5 a PM10 a benzo(a)pyren. 


Z výsledků vyplývá, že vlastní imisní příspěvky prachových částic PM2,5 a PM10 z provozu odvalu jsou malé, nepřekračují doporučené hodnoty WHO (Světové zdravotnické organizace) ani limity dané českou legislativou a mohou zvýšit hodnoty imisního pozadí (tj. zjednodušeně řečeno obvyklá situace v okolí) maximálně pouze o 1,3 % (PM2,5), resp. 7,9 % (PM10). V případě benzo(a)pyrenu je příspěvek nevýznamný a nezhoršuje imisní situaci.


Imisní pozadí vychází z map pětiletých průměrů ČHMÚ pro roky 2014–2018. Hodnocení zdravotních rizik bylo provedené ověřenými odbornými metodami v souladu s legislativou a vychází z horní hranice koncentračních intervalů pro příspěvky jednotlivých látek z provozu odvalu a nejvyšších hodnot pozadí v oblasti. Je zpracováno tzv. přísně konzervativně v souladu s principem předběžné opatrnosti, ve skutečnosti mohou být rizika nižší.


„Informujeme o všech výsledcích a naší činnosti na odvalu představitele města a kraje i veřejnost. Naším zájmem je pokračovat v sanaci odvalu s co nejmenším vlivem na okolí a postupně zabezpečit odval před termickými jevy, aby v budoucnu mohla být tato lokalita smysluplně využita,“ doplnil Petr Kříž.


Východní a jihovýchodní část odvalu Heřmanice už prošla rekultivací v gesci s. p. DIAMO. Cílem bylo termicky aktivní plochy odtěžit, uvolněné plochy dotvarovat inertním materiálem, překrýt zeminou a tímto způsobem celé území revitalizovat. Mimo jiné byl vytvořen „zelený val“ s významným filtračním efektem proti prachu vznikajícímu v rámci odtěžování dalších částí odvalu. Od roku 2010 tak došlo k výrazné redukci ploch zasažených termickou aktivitou, což přineslo výrazné snížení objemů exhalací škodlivých plynů.


Tab.
Průměrné roční expoziční hodnoty:

sni--mek-obrazovky-2019-12-20-v--7.07.03.png

 

 

 

 

 

 

 

O odvalu Heřmanice
Odval Heřmanice je jedním z nejstarších a zároveň nejrozsáhlejších míst, kde je uložena důlní hlušina z těžby černého uhlí v 19. a 20. století na Ostravsku. Nachází se na území městského obvodu Slezská Ostrava. Jedná se o komplex důlních odvalů, který vznikal už v polovině       19. století při hloubení Dolu Ida (Rudý říjen 1). Největší množství materiálu se zde ukládalo ve 40. až 60. letech minulého století, kdy se rozšiřoval Důl Heřmanice (Důl Stalin, Rudý říjen 2). Celkově areál zabírá plochu cca 103 ha, objem uloženého materiálu je odhadován na cca      30 milionů tun. Průměrná nadmořská výška odvalu se pohybuje mezi plus 220 až 230 m n. m. Na odval navazuje Heřmanický rybník, který je součástí lokality Natura 2000.

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Diamo s.p.