Jdi na obsah Jdi na menu
 


III. sněm OS PHGN schválil rozpočet na rok 2018

24. 4. 2018

 

 

Ve Starých Splavech se 12. dubna konal III. sněm OS PHGN. Sněmu předcházelo dopolední jednání IX. rady odborového svazu za účasti členů revizní komise OS.


Při kontrole usnesení předseda svazu Jan Sábel uvedl, že úkol prosazovat nařízení vlády o zachování sociálního příspěvku pro zaměstnance OKD nadále trvá. Předložil rovněž návrh rozpočtu svazu na rok 2018. Předsedkyně Revizní komise OS Dita Hricová seznámila členy se stanoviskem komise k návrhu rozpočtu, včetně rozpočtového provizória do 30. dubna a doporučila rozpočet schválit. Rada následně doporučila sněmu navrhovaný rozpočet na rok 2018 schválit. Účastníci dopoledního rokování rovněž schválili program III. sněmu.


Předseda svazu Jan Sábel a svazoví právníci Antonín Těšík a Markéta Marinková informovali o postoji Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) k přípravě Kodexu chování podle GDPR pro členské organizace sdružené v odborové centrále. Na jednání zástupců ČMKOS a Úřadu pro ochranu osobních údajů byly vyjasněny základní principy úpravy ve vztahu k odborovým organizacím. Svazoví právníci připravili návrh ´Směrnice rady svazu k uplatňování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů´. Směrnice by po schválení radou byla závazná pro všechny odborové organizace. Vzhledem k tomu, že i funkcionáři svazu nakládají s osobními údaji členů odborových organizací, zaměstnanců a dalších osob, které se na svaz obracejí se žádostí o právní pomoc, musejí určité minimální povinnosti ve vztahu ke GDPR plnit i oni. Členové svazu mají možnost seznámit se s Opatřením předsedy odborového svazu č. 1/2018 ke zpracování osobních údajů ze dne 17. dubna 2018 na webu OS PHGN www.osphgn.cz.


Odvětvová smlouva se plní

O tom, jak se plnila ustanovení kolektivní smlouvy vyššího stupně za roky za období 2013 až 2017 informoval místopředseda OS PHGN Jaromír Franta. V průběhu plnění došlo k drobným nedostatkům, které byly řešeny. Odborový svaz uzavřel se zaměstnavatelským svazem novou odvětvovou smlouvu platnou do roku 2022. Jak uvedl J. Franta, svaz oceňuje, že se i v období velice nepříznivém pro těžební průmysl podařilo se zaměstnavatelským svazem uzavřít novou, pro zaměstnance výhodnou odvětvovou smlouvu, která bude rovněž podléhat režimu pololetního a ročního vyhodnocování.

 
Přítomní zástupci členských sdružení informovali kolegy o situaci ve svých organizacích. Václav Sacha hovořil o přetrvávajícím nevyplácení ZPH v akciové společnosti VOKD z důvodů její insolvence.


Rada svazu schválila prodloužení nájemních smluv hotelů Harmonie I a II v Luhačovicích včetně pozemků do 31. prosince 2026.


Na závěr jednání rady předseda svazu Jan Sábel přiblížil jednání rady ČMKOS, Majetkové správní a delimitační unie odborových svazů, průběh tripartity i výsledky jednání vedení svazu se zástupci státní sféry a politických stran a přípravy VII. sjezdu ČMKOS.


III. sněm ČMKOS
V odpoledních hodinách se uskutečnilo jednání III. sněmu OS PHGN. Zprávu rady svazu o činnosti a informaci o plnění Programu OS PHGN na léta 2016 až 2020 od II. sněmu přednesl delegátům předseda Jan Sábel. Jde o velice obsáhlý dokument prokládaný doplňujícími názornými slady. Odborový svaz tvoří šest sdružení zastupujících 61 základních organizací sdružujících přes 15 tisíc členů. Je zastoupen v regionálních radách odborových svazů, takže může ovlivňovat i dění v krajích. Odborový svaz může být za odvedenou práci ve prospěch členů a zaměstnanců i na svoji historii hrdý. Dokládá to obsáhlý materiál nazvaný Historie, významná data, účast svazu při řešení politických, hospodářských a legislativních problémů, který zpracoval svazový právník Antonín Těšík. Dokument je přístupný na webu odborového svazu a první zmínky o činnosti horníků v Čechách se datují do 50. let 19. století. Již 23. října 1893 byl například v Moravské Ostravě ustaven odborový hornický spolek Prokop pro oblast Moravy a Slezska.


Zaměstnanost, mzdy, BOZP a legislativa jsou svazovou prioritou
Ze zprávy vyplynulo, že úkoly stanovené Programem OS PHGN pro zajištění zaměstnanosti a práva na spravedlivou odměnu za práci svaz plní. Odboroví funkcionáři vždy usilují o účast již v přípravných fázích chystaných kroků či změn. Zde je stručný výčet:


. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro všechny zaměstnance zůstává nadále jedním ze základních programových cílů OS PHGN.
. Sledována byla zejména realizace novelizovaného zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. S účinností od 1. října 2016 upravila v nových paragrafech 37b a 37c důchodový věk o 7 roků nižší než je důchodový věk obecný, pro pojištěnce, horníky, kteří před nabytím účinnosti této úpravy vstoupili do zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech a v takovém zaměstnání odpracovali 3300 směn, případně 2200 v uranových dolech, resp. při naplnění nejvyšší přípustné expozice, nejméně 3081 směn nebo v uranovém dole nejméně 1 981 směn. Závažnější problémy při uplatňování tohoto typu starobního důvodu nebyly zaznamenány.
. Důchodová problematika s upozorněním na aktuální změny je pravidelnou součástí školení poskytovaných právníky svazu, zejména při účasti na poradách a seminářích pořádaných členy svazu a pravidelných valných hromadách bývalých uranových horníků v Tachově, Příbrami, Rožné nebo v bývalých hornických regionech Rtyně, Radvanice či Žacléř, anebo bývalých Jihomoravských lignitových dolů Hodonín.
. Svaz průběžně zpracovával stanoviska a připomínky k legislativním návrhům jak pro potřebu ČMKOS, tak i v těch případech, kdy je (v ryze hornických záležitostech) samostatným připomínkovým místem (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Český báňský úřad).
Svaz je trvale zastoupen svými zástupci v legislativní radě ČMKOS (JUDr. Antonín Těšík, Mgr. Markéta Marinková), čímž je průběžně zabezpečována účast svazu na legislativní činnosti konfederace.
. Stále se daří zachovat platnost většiny „hornických" předpisů, zejména zákona č.98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZPH“), a zákona č 67/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků. Problémem je nevyplácení ZPH u VOKD, a.s. v insolvenci, protože tato pohledávka není přednostní pohledávkou.
. Svaz zabezpečoval právní pomoc fyzickým členům v souladu s pravidly. Jednalo se zejména o spory v oblasti důchodové, zejména starobních „hornických“ důchodů, invalidních, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pracovněprávní problematiky, ale i v oblastech občanského a bytového práva.


Problémy s bydlením mohou členové odborových organizací konzultovat v poradnách Sdružení na ochranu nájemníků (SON), s nímž má svaz uzavřenu smlouvu o bezplatném právním poradenství.


Delegáti sněmu schválili výsledky hospodaření svazu za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018.


Do funkce druhého místopředsedy Odborového svazu PHGN byl jednomyslně zvolen předseda SHO OKD Rostislav Palička.


Sněm uložil členům svazu nahlásit do 17. srpna stav členské základny.

 

foto-na-str-1.jpg

 

 

Na stažení: Usnesení sněmu

 

 

 

Autor, foto: Petr Kolev