Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro členské organizace OS PHGN k novele rejstříkového zákona účinné od 1. ledna 2018

21. 12. 2017

 

 

Od 1. ledna 2018 nabývá účinnosti novela zákona č. 304/2013 Sb, o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "rejstříkový zákon". Změny, které tato novela přináší a které se týkají členských organizací našeho svazu, jsou následující:
 
1) Utajení členů orgánů
 
Do § 25 odst. 2 rejstříkového zákona byla doplněna věta "Údaje o členech orgánu odborové organizace se zpřístupní veřejnosti jen na základě písemné žádosti odborové organizace." Od 1. ledna 2018 by tedy veškeré informace o členech orgánů odborových organizací, ať již statutárních či kontrolních, měly být utajeny. Mělo by se to týkat jak těch, které již byly v rejstříku zveřejněny, zejm. nahlédnutím na webových stránkách www.justice.cz, tak těch, které budou od 1. ledna 2018 zapisovány nově. Je otázkou, zda budou takto automaticky utajeny i  listiny, které tyto údaje obsahují a jsou uloženy ve Sbírce listin. Výše uvedené nové ustanovení totiž do části upravující Sbírku listin výslovně doplněno nebylo. Až praxe ukáže, zda budou soudy automaticky utajovat i listiny, či zda o jejich utajení bude nutno výslovně žádat, jako je tomu dosud. 
 
Utajené údaje nebudou přístupné ani na webových stránkách, ani nebudou mít třetí osoby možnost požádat o jejich výpis. Pouze dotčená odborová organizace bude moci požádat o výpis těchto údajů a to na základě žádosti podepsané oprávněnou osobou s ověřeným podpisem.
 
Je však možné, aby údaje byly zveřejněny a to na základě písemné žádosti odborové organizace, které se týkají. V takovém případě k nim bude v rejstříku přístup stejný, jako byl dosud. 
 
Zveřejnění členů orgánu, zejm. statutárního, může odborové orgnanizaci v některých případech snížit administrativní zátěž. Při právních jednáních s některými subjekty stačí k prokázání toho, kdo je oprávněn za organizaci jednat, doložit výpis z rejstříku nebo na něj odkázat. Nejsou-li tyto údaje veřejně přístupné, musí organizace dokládat protokol nebo usnesení o volbě, popř. si požádat rejstříkový soud o výpis.
 
Je tedy na zvážení každé odborové organizace, který z výše uvedených postupů zvolí. 
 
2) Registrační princip též pro změnu a zánik odborové organizace
 
Tento princip byl zaveden již novelou občanského zákoníku, ale do rejstříkového zákona byl promítnut s účinností až od 1. ledna 2018. Registrační princip znamená, že pokud oznámení splňuje všechny obsahové náležitosti, které právní předpisy požadují, dochází ke změně nebo zániku organizace dnem následujícím po dni, v němž bylo oznámení doručeno.
 
3) Formulář pro zápis změny a na výmaz 
 
Návrh na zápis změny a výmazu se musí podávat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví vyhláškou Ministerstvo spravedlnosti. Nebude tedy již možné používat jiné formy oznámení. Mělo by jít o obdobný formulář, jaký bylo možné používat dosud (na webových stránkách rejstříku), pouze přizpůsobený tomu, že má sloužit pouze odborovým organizacím (a organizacím zaměstnavatelů), nikoliv jiným právnickým osobám. Formulář je možné doručit buď elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku (což většina odborových organizací nemá) nebo jako dosud v listinné podobě s ověřeným podpisem.
 
Vyhláška dosud vydána nebyla, její vyhlášení ve Sbírce zákonů lze očekávat do konce roku, s účinností od 1. ledna 2018. Ministerstvo spravedlnosti též sdělilo, že je připraveno zprovoznit formuláře od 1. ledna 2018.
 
4) Právo na zápis sídla odborové organizace dle sídla zaměstnavatele
 
Do § 121 byl doplněn nový odstavec 5, který zní "Odborová organizace má právo na zápis svého sídla do veřejného rejstříku podle sídla zaměstnavatele, u kterého působí, nebo jeho části, u které působí." Tato změna by měla značně ulehčit administrativě spojené se zápisem do rejstříku, protože odpadne dokladování souhlasu majitele nebo uživatele nemovitosti se zápisem sídla odborové organizace v této nemovitosti.
 
5) Nemožnost zrušit odborovou organizaci i když přes výzvu soudu nepřizpůsobí do 3 let od nabytí účinnosti rejstříkového zákona (tj. do 1. ledna 2017) zapsaný stav stavu požadovanému zákonem 
 
§ 122 odst. 3 stanoví, že "Nepřizpůsobí-li zapsaná osoba zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem ve lhůtě podle odstavců 1 a 2, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůtě marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zapsanou osobu zruší a nařídí její likvidaci." Nově byl odstavec doplněn o text "Část věty první za středníkem se nevztahuje na odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů." Novela se týká pouze povinnosti přizpůsobit zápis právní úpravě účinné od 1. ledna 2014 do 3 let od této účinnosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Markéta Marinková
Právník OS PHGN