Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace zpracované v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 363/2009 Sb

16. 4. 2015

 

 

Informace zpracované v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 363/2009 Sb., a jednáním předsedy svazu s ústředním ředitelem ČSSZ v Praze.

 

I.


Nařízení vlády č. 363/20089 Sb.
Dne 15. dubna 2015 byla rozeslána Částka 34/2015 Sbírky předpisů ČR, která obsahujenařízení vlády č. 69/2015 Sb., ze dne 25. března 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993. Účinnosti nabyde dne 1. června 2015 (první den druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení). Tímto dnem se zrušuje datum „31. prosince 2008“, do kterého musel být podle původní úpravy splněn stanovený počet směn pro snížení důchodového věku vymezené skupiny horníků. Možnost splnění dříve stanovených podmínek se tak otvírá pro všechny horníky, kteří vymezené zaměstnání začali vykonávat před 1. lednem 1993, bez časového omezení.


II.


Dne 17. března 2015 proběhlo jednání předsedy svazu Bc. Jana Sábela (přítomen JUDr. Antonín Těšík, Mgr. Markéta Marinková) s ústředním ředitelem České správy sociálního zabezpečení prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., (přítomni Mgr. Pavel Krejčí, vrchní ředitel úseku sociálního pojištění, JUDr. Eliška Volfová, vrchní ředitelka úseku provádění důchodového pojištění, JUDr. Jana Laumanová, ředitelka odboru důchodového pojištění zaměstnanců, JUDr. Zdeňka Pomahačová, Miroslava Pešková) za účasti JUDr. Jiřího Biskupa, vrchního ředitele ministerstva práce a sociálních věcí.


Předmětem jednání, mimo jiné, byla problematika „Význam data 31. prosinec 2018 pro hornické důchody“ a „Odstranění tvrdosti a výpočet starobního důchodu“, kdy svaz důrazně požadoval změnu přístupu ČSSZ k výkladu právních předpisů a rozhodnutí ministra.


Význam data 31. prosinec 2018 pro hornické důchody.


Podle § 74 ZDP nároky na snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod podle předpisů platných před 1. lednem 1996 po odpracování stanovené doby zaměstnání v I. pracovní kategorii nebo v I. (II.) kategorii funkcí zůstávají zachovány do 31. prosince 2018. Snížená věková hranice pro vznik nároku na starobní důchod se přitom považuje pro účely tohoto zákona za důchodový věk.


Přes jednoznačnou právní úpravu stále trvá nesprávný právní výklad některých fyzických osob i OSSZ, že nároky z nařízení vlády č. 363/2009 Sb., jsou omezeny datem 31.12.2018, a to jak pro splnění počtu směn, tak pro dosažení sníženého důchodového věku.


Stálý a opakovaný poukaz právníků svazu na ustanovení § 74 zákona o důchodovém pojištění, který výslovně stanoví toto omezení na nároky na starobní důchody z bývalých pracovních kategorií, kdy podmínky musely být splněny do 31.12.1992 zůstává nevyslyšen. Stejný názor vyslovil V. Šantrůček (ČSSZ) na zasedání Sociálně zdravotní komise OS PHGN již dne 28. dubna 2010 v Praze (…“pokud zákon o důchodovém pojištění v § 74 stanoví datum 31. prosince 2018 jako poslední den nároků na snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod, je to pouze pro nároky, vzniklé podle předpisů platných před 1. lednem 1993, což se pochopitelně nevztahuje na nároky z tohoto nařízení vlády, které nejsou žádným způsobem časově omezeny..“).


Výsledkem jednání byl příslib ČSSZ zajistit, aby na OSSZ byl § 74 ZDP správně vykládán, tedy, že na nároky z nařízení vlády č. 363/2009 Sb., se nevztahuje!!!!


Závazek byl splněn, dne 18. března 2015 byli ředitelé všech OSSZ osloveni:


„….na základě jednání vedení ČSSZ s předsedou Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Bc. Janem Sábelem se na Vás obracím s žádostí o informování OSSZ spadající do Vaší působnosti o níže uvedených stanoviscích vztahujících se k důchodové agendě horníků.


1) Připomínáme, že datum 31.12.2018 stanovené v ust. § 74 zákona č. 155/1995 Sb. (dále „ZDP“) pro zachování nároků na snížení věkové hranice pro nárok na starobní důchod podle předpisů platných před 1.1.1996 se nevztahuje na nároky horníků vzniklé podle nařízení vlády č. 363/2009 Sb., tzn. nárok na starobní důchod podle nařízení vl. č. 363/2009 Sb. může při splnění podmínek daných tímto nařízením vzniknout i po 31.12.2018….


Odstranění tvrdosti a výpočet starobního důchodu


Na valných hromadách bývalých uranových horníků koncem minulého roku jsme byli upozorněni na několik případů, kdy byla podle Dodatku č. 4 k Příkazu ministra č. 30/2006 prominuta podmínka odpracování 10 let v IAA – uran, avšak výpočet přiznaného starobního důchodu byl proveden podle obecných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, tedy bez použití § 76a (zvýhodněný výpočet se započtením valorizací).


Svaz zastával, a dále zastává, právní názor, shodný s názorem MPSV, že při výpočtu starobních důchodů přiznaných na základě žádosti o odstranění tvrdosti, kterou byla prominuta podmínka odpracování plných 15 (10 uran) let v IAA pracovní kategorii se postupuje podle § 76a, jako u ostatních hornických starobních důchodů. Takto také informoval hornickou veřejnost.


Výsledkem jednání bylo vyjádření ústředního ředitele, že ČSSZ zastává stejný právní názor s tím, že zajistí do budoucna správný postup výpočtu procentní výměry starobních důchodů v těchto případech.


Příslib byl splněn, dne 18. března 2015 byli ředitelé všech OSSZ osloveni (viz výše):


„…..2) Upozorňujeme, že v případě prominutí podmínky získání 10 let zaměstnání v pracovní kategorii I AA uran nebo 15 let zaměstnání v I AA pracovní kategorii podle Dodatku č. 4 k Příkazu č. 30/2006 potřebných pro nárok na starobní důchod v 55 letech podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Sb. vzniká pojištěnci nárok na stanovení výše procentní výměry starobního důchodu způsobem upraveným v ust. § 76a ZDP. Pokud by se na OSSZ obrátil pojištěnec, kterého se toto pravidlo týká a přesto nebylo při výpočtu důchodu postupováno podle ust. § 76a ZDP, je potřeba o tom informovat ČSSZ…..“


Podrobná informace byla podána členům rady svazu a delegátům IV. sněmu svazu dne 9. dubna 2015 v Luhačovicích.


Změna nařízení vlády č. 363/2009 S., stejně jako výsledky jednání budou zapracovány do materiálů svazu k problematice hornických důchodů, které budou v aktuálním znění rozeslány k využití všem členům svazu.

 

 


V Praze dne 15. dubna 2015
JUDr. Antonín Těšík
právník svazu OS PHGN