Jdi na obsah Jdi na menu
 


Inspektoři OS PHGN kontrolují pracoviště a zachraňují životy a zdraví zaměstnanců

13. 3. 2018

 

 

Odborový svaz PHGN hodnotil rok 2017 na únorové celostátní dvoudenní konferenci o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) ve Velkých Bílovicích. Dosažené výsledky za odborový svaz prezentoval jeho předseda Jan Sábel, konference se zúčastnili svazoví inspektoři bezpečnosti práce (SIBP) Ivo Kavka a František Vítek. Svaz tvoří šest odborových sdružení zastupujících 15 207 členů v 61 základních organizacích.

 Bezpečnost a ochrana zdraví je jednou z hlavních priorit OS PHGN a je na programu téměř všech jednání orgánů svazu. Problematikou BOZP se zabývají všichni odboroví funkcionáři  zejména však čtyři svazoví inspektoři (SIBP) rozdělení do jednotlivých regionů s největší koncentrací báňského průmyslu.

Sokolovsko a Mostecko s těžbou hnědého uhlí, Karvinsko s těžbou černého uhlí, Jižní Morava a Vysočina s těžbou nafty a uranu, povrchové organizace, doprava, rekultivace, učiliště, koksovny a další oblasti. 

 

Programové cíle na období 2016-2020

Cílem odborového svazu je mít strukturu BOZP, která by jeho členům poskytovala servisní služby prostřednictvím svazových inspektorů a orgánů svazu. Cílem je zlepšovat spolupráci s členskými organizacemi, poskytovat jim metodické, poradenské, lektorské, kontrolní a šetřící služby v oblasti BOZP. Na místě je nepolevující důraz na prevenci úrazovosti, na zlepšování pracovního prostředí, na výchovné a vzdělávací akce. Budeme se aktivně podílet na úpravách legislativy BOZP, pracovnělékařské péče a její praktickou realizaci, na legislativě o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Jak v minulosti, tak i nadále budou naši svazoví inspektoři kontrolovat dodržování BOZP i u firem působících na pracovištích našich zaměstnavatelů a přispívat tím k zlepšování stavu BOZP.

 

Svaz je aktivní i na úrovni EU

Podporujeme společnou strategii v EU na snižování pracovní úrazovosti a eliminaci nebezpečných pracovních postupů poškozujících pohybový aparát, stresujících způsobů práce, šikany a obtěžování. I na evropské úrovni prosazujeme zákaz používání karcinogenních a chemických látek negativně působících na zdraví zaměstnanců. Usilujeme o nezávislé pracovní lékařství a nezávislé studie vlivu pracovního prostředí na zdraví a zajištění dostatečného počtu zástupců zaměstnanců a jejich kontrolních pravomocí v BOZP. V neposlední řadě podporujeme posílení vlivu zaměstnanců při tvorbě legislativy BOZP a její sjednocení v EU.

Jsme aktivní při tvorbě Národního akčního programu účastí v Radě vlády pro BOZP. Prosazujeme zde zavedení funkčního systému úrazového pojištění, zajištění financování oblasti BOZP, prevence pracovních rizik a zajištění prostředků na rehabilitaci po pracovním úrazu a nemoci z povolání.

Dalším cílem v BOZP je napomáhat pomocí preventivních programů, kontrolních a dozorových orgánů „Bezpečný podnik“, „Bezpečné město“, „Bezpečná škola“, „Podnik podporující zdraví“ a „Zlatý Permon“, ke zvyšování úrovně BOZP a zlepšování pracovních podmínek. 

Chceme realizovat evropské informační a kontrolní kampaně zaměřené na oblast BOZP v úzké spolupráci se zainteresovanými resorty a sociálními partnery, například Evropskou kampaň o hodnocení rizik, Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti a koordinovat celostátní kampaně pro zaměstnavatele, které budou zaměřeny na zdravý životní styl zaměstnanců. Budeme i nadále spolupracovat v aktivitách Evropské agentury bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (projekt OSH) ve spolupráci se zainteresovanými subjekty.

 Inspekce 2017: 700 kontrol odhalilo 1900 závad

Hlavní náplní práce svazových inspektorů je kontrola podmínek pro bezpečnou práci na pracovištích. V loňském roce svazový inspektoři společně se závodními (ZIBP) a úsekovými inspektory práce (UIP) uskutečnili více než 700 kontrol na pracovištích a zjistili téměř 1900 závad a nedostatků. Nejčastějšími nedostatky jsou stav přístupových cest, skladování materiálu a dodržování pracovních postupů a bezpečnostních předpisů. Zjistili jsme i tolerování nedostatků nadřízenými zaměstnanci.

 

 Metodická a poradenská činnost  

Jedná se zejména o přenos aktuálních informací a konzultace otázek BOZP, šetření pracovních úrazů (PÚ), nemocí z povolání a zodpovězení konkrétních dotazů funkcionářům a členům odborových organizací. Zajišťujeme i školení ZIBP a UIP za účasti lektorů z Českého báňského úřadu, OS PHGN, krajských hygienických stanic apod. V roce 2017 se jich zúčastnilo více než 500 členů odborového svazu. V legislativní oblasti byla v loňském roce naše činnost zaměřena na novelu pracovně lékařské péče, preventivních prohlídek, kategorizace prací a Nařízení vlády číslo 361, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Náklady Odborového svazu PHGN na výkon kontroly BOZP v roce 2017 činily 2 930 280 korun a za období 2014-2017 celkem 11 353 999 korun. 

 Pracovní úrazovost v roce 2017 

Počet pracovních úrazů (PÚ) se ve srovnání s rokem 2016 se snížil. Tento pozitivní vývoj však z části ovlivnil i pokles počtu zaměstnanců. Přes snižující se trend v oblasti úrazovosti nemůžeme být spokojeni, pokud budou při výkonu práce nebo v souvislosti s ním umírat lidé. V letech 2016 a 2017 jsme zaznamenali po dvou smrtelných pracovních úrazech (SÚ) u dodavatelských firem v OKD, a.s.

 Vývoj pracovní úrazovosti 2014-2017

screenshot-2018-03-13_06-38-06.jpg

 

období

registrované PÚ

smrtelné PÚ

zameškané  kal. dny

nemoci z povolání

počet zaměstnanců

2016

407

2

53 740

96

27 829

2017

379

2

50 130

83

24 573

 

 

2015 - OKD  zaznamenalo 136 PÚ z toho 3 x SÚ ( MÚ -zapálení metanovzdušné směsi při kterém zemřeli 3 zaměstnanci OKD a.s.)              

dodavatelé zaznamenali 20 PÚ z toho 1xSÚ

2016 - OKD 177 PÚ z toho 0 SÚ, dodavatele 18 PÚ z toho 2x SÚ 

2017 -  OKD  135 PÚ z toho 0 SÚ, dodavatelé 10 PÚ z toho 2x SÚ

Počet smrtelných pracovních úrazů u dodavatelských organizací v OKD při snižujícím se počtu registrovaných pracovních úrazů nutí k zamyšlení.

 Zástupci OS PHGN se účastnili šetření všech závažných úrazů a podíleli se na stanovení opatření pro eliminaci vzniku podobných událostí. Hlavní příčiny PÚ jsou již delší dobu stejné: nepředvídatelné riziko práce a porušení předpisů nebo pokynů zaměstnancem, společně mají na svědomí 80 % PÚ. Hlavní zdroje PÚ jsou materiál, břemena, předměty a přiražení a pády. 

 Nemoci z povolání

Velkou pozornost věnujeme kontrole pracovních podmínek a prošetřování vzniku a přiznávání nemocí z povolání (NzP).  Nejvíce jich vzniklo v loňském roce v OKD v důsledku expozicí prachem a vibracemi, které tvoří téměř 85 % všech NzP. Od letošního roku bude zařazeno do seznamu nemocí z povolání onemocnění bederní páteře, o což již dlouho usilujeme.

 Vývoj nemocí z povolání v období 2014-2017

V uplynulém období jsme řešili problémy s kontrolou objektivizace měření rizikových faktorů, zejména vibrací a hluku, měření mikroklimatických podmínek a prašnosti. Tyto rizikové faktory mají na svědomí vznik drtivé většiny nemocí z povolání. Problémem jsou i onemocnění, které nebyly uznány jako NzP, ale jejich vznik byl výše uvedenými faktory značně ovlivněn. Bohužel, současná legislativa v tomto těžkém průmyslovém odvětví neumožňuje zohlednit působení všech rizikových faktorů v praxi a zejména jejich společné působení a negativní vliv na zdraví zaměstnanců. Od letošního roku upravuje vyšší kolektivní smlouva právo odborům účast v orgánech, jimž přísluší výkon kontroly podle zvláštních předpisů. To má zvýšit objektivizaci a informovanost o BOZP na pracovištích.

 Spolupráce v oblasti BOZP

Tripartitní spolupráci v BOZP hodnotíme velmi dobře. Zejména spolupráci se Státní báňskou správou a okresními inspektoráty práce každoročně vyhodnocujeme a podle aktuální problematiky upravujeme nebo rozšiřujeme. Zástupci odborů jsou pravidelně zváni k prověrkám BOZP, průběžně jsou jim poskytovány konzultace a na požádání odborů se inspektoři státní báňské správy účastní odborových školení a akcí v BOZP. 

Již řadu let podporuje Státní báňská správa pravidelný odborový audit BOZP v OKD - Výbor pro BOZP. Společně jsme zastoupeni i v evropské komisi pro BOZP v báňském průmyslu.

Je na místě připomenout spolupráci ČBÚ a OS PHGN na prestižní soutěži Zlatý Permon, která každoročně oceňuje nejlepší dosažené výsledky v BOZP. Stručný přehled o činnosti BOZP v rámci našeho odborového svazu je vhodné uzavřít poděkováním všem, kteří v loňském roce přispěli k bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovištích, to je především neuvolněným závodním a úsekovým inspektorů bezpečnosti práce a popřát jim mnoho hornického štěstí.

 

 

 

 

 

autor: Ivo Kavka, SIBP