Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak vidí novelu zákoníku práce právníci OS PHGN (3)

9. 11. 2020

 

 

Dne 10. června 2020 byl přijat zákon č. 285/2020 Sb., který novelizuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Oficiální připomínkové řízení k návrhu začalo 28. června 2019. Ve skutečnosti však práce na novele trvaly mnohem déle, protože novelu s obdobným obsahem připravila již předchozí vláda, připomínkové řízení začalo v srpnu 2018.


Tehdejší parlament nestihl návrh projednat pro skončení volebního období. Aby se neopakovala situace, kdy schvalování novely bylo v parlamentu zpomaleno tím, že poslanci předkládali své návrhy, přičemž značná část z nich byla návrhy sociálních partnerů, a to návrhy většinou jdoucími zcela proti sobě, současná vláda schválila návrh a předložila jej parlamentu až poté, kdy došlo v tripartitě (vláda + zaměstnavatelé + odbory) k dohodě, že se situace z minulého volebního období nebude opakovat. Vládní návrh novely je tak kompromisem mezi požadavky Ministerstva práce a sociálních věcí, zaměstnavateli a odbory. 


Účinnosti nabyla novela 30. července 2020, avšak v případech, kdy je třeba, aby dotčené subjekty měly čas se na změnu připravit nebo v případech, kdy se nové nároky odvozují od kalendářního roku, nabývají vyjmenovaná ustanovení účinnosti 1. ledna 2021. 


V našich článcích se budeme postupně zabývat jednotlivými tématy s upozorněním na ty změny, které považujeme z hlediska našich členů za důležité. Dnes je na řadě doručování. 


Zákoník práce - 3. část 
Doručování 


Doručování je v zákoníku práce upraveno v § 334 až 337. Zákoník práce zde stanoví výslovnou úpravu pro doručování určitého typu písemností a to písemností, které mají zásadní význam pro smluvní strany. Jsou to: 


● písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (např. návrh smlouvy nebo dohody, návrh na jejich změnu, výpověď, skončení pracovního poměru ve zkušební době apod.), 
● odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, 
● důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr (§113 odst. 4) nebo platový výměr (§ 136) a 
● záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. 


Pro doručování ostatních písemností, mimo výše uvedených, platí obecná pravidla pro doručování, která stanoví občanský zákoník v § 570 až 573. V našem článku se zabýváme pouze novelou týkající se doručování podle zákoníku práce, tedy nikoliv doručováním jakékoliv písemnosti, ale pouze těch, které jsou specifikovány výše. Jestliže nadále budeme používat pojem „písemnost“, je třeba mít na paměti, že jde, stejně jako v zákoníku práce, pouze o písemnosti výše specifikované, nikoliv o jakoukoliv písemnou komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 


O těchto specifikovaných písemnostech zákoník práce stanoví, že musejí být zaměstnanci doručeny do vlastních rukou. A dále pak upravuje právě způsoby doručování do vlastních rukou. Novela zjednodušila doručování písemností 


Novela v prvé řadě zjednodušila doručování písemností zaměstnanci. Dosud platilo, v návaznosti na judikaturu Nejvyššího soudu ČR, že zaměstnavatel, než přistoupil k doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, musel se pokusit doručit písemnost osobně na pracovišti, nebylo-li to možné, pak osobně v bytě nebo kdekoliv mohl být zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služeb elektronických komunikací. Teprve když ani tento způsob nebyl možný, mohl zaslat písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 


Nově platí, že zaměstnavatel se musí pokusit písemnost doručit do vlastních rukou na pracovišti. Pokud to není možné, může zaměstnavatel přistoupit k dalšímu způsobu doručování. Jde o stejné možnosti, jaké měl dříve, a k tomu přibyla možnost doručení prostřednictvím datové schránky. Oproti dřívější úpravě je podstatný rozdíl, který spočívá v tom, že výčet nemá hierarchii, nemusí tedy zaměstnavatel zkoušet „jeden po druhém“, ale může si (po neúspěšném doručení na pracovišti) vybrat kterýkoliv z nich (při splnění dalších stanovených podmínek), tedy dle § 334 odst. 2: 


„a) kdekoliv bude zaměstnanec zastižen, 
b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
c) prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, nebo 
d) prostřednictvím datové schránky.“ 


Doručování prostřednictvím datové schránky 
Nově je upraveno doručování zaměstnavatelem prostřednictvím datové schránky a to v § 335a. K tomuto způsobu doručení může zaměstnavatel přistoupit pouze v případě, že s tím zaměstnanec vyslovil písemný souhlas. Je stanoveno, že nepřihlásí-li se zaměstnanec do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty. Úprava doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doznala tří změn. 
První změna spočívá v tom, že písemnost zasílá zaměstnavatel na „poslední adresu zaměstnance, kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělil“, tedy nikoliv na „adresu, která je mu známa“, jako dosud. Je tedy na zaměstnanci, aby si hlídal pravdivost a aktuálnost údajů, které zaměstnavateli sdělil. Případné následky toho, že zaměstnavatel doručuje na adresu, kterou mu zaměstnanec písemně sdělil, ačkoliv se zde zaměstnanec fakticky nezdržuje a poštu si zde nevyzvedává, půjdou na vrub zaměstnance. 


Druhá změna spočívá v prodloužení lhůty pro vyzvednutí písemnosti z 10 pracovních dnů na 15 (kalendářních) dnů. K této změně došlo z důvodu uvedení právní úpravy do souladu s podmínkami doručování největšího provozovatele poštovních služeb, České pošty s. p. 


Třetí změna spočívá v tom, že sice i nadále musí být zaměstnanec doručovatelem poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti, nicméně o tomto poučení se nemusí vyhotovovat záznam. 


Doručování ze strany zaměstnance 
Ke změnám došlo též v úpravě doručování písemností ze strany zaměstnance. Zjednodušením pro zaměstnance je nová úprava doručování písemnosti zaměstnavateli, která v § 337 odst. 3 stanoví: „Jestliže zaměstnavatel odmítne převzít písemnost, neposkytne součinnost nebo jinak znemožní doručení písemnosti v místě sídla nebo v místě podnikání zaměstnavatele, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy k takové skutečnosti došlo.“ Tak, jako novela nově upravila doručování písemností zaměstnanci prostřednictvím datové schránky, upravila též doručování zaměstnavateli prostřednictvím datové schránky v novém odstavci 6 § 337, a to tak, že: „Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí, může zaměstnanec doručit písemnost určenou zaměstnavateli prostřednictvím datové schránky. Písemnost doručovaná prostřednictvím datové schránky je doručena dnem dodání písemností do datové schránky. Ustanovení odstavců 4 a 5 se nepoužijí.“ (Odstavce 4 a 5 upravují způsoby doručení prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.) 


Celá nová úprava doručování nabyla účinnosti dne 30. července 2020. 

 


JUDr. Antonín Těšík, Mgr. Markéta Marinková, právníci OS PHGN