Jdi na obsah Jdi na menu
 


K problematice mimořádných preventivních prohlídek v OKD

9. 7. 2015

 

 

K problematice mimořádných preventivních prohlídek v OKD
/ dle Vyhlášky MZ 79/2013 Sb. z 26.3.2013 § 12/

(1) Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek.

(2) Mimořádná prohlídka se provádí, pokud
      …………
      /mimo jiné/
f) byl výkon práce přerušen
 
1. z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak5),
 
2. v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo
 
3. z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců.
 
Právní výklad :
 
ZAMĚSTNANEC BEZ PLATNÉHO LÉKAŘSKÉHO POSUDKU, DŮSLEDKY
 
Pokud nebyl zaměstnavateli předán lékařský posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, považuje se takový zaměstnanec za zdravotně nezpůsobilou osobu k výkonu práce.
V takovém případě nelze
 
a) uzavřít pracovní smlouvu nebo DPP či DPČ (chybí vstupní lékařská prohlídka) nebo
 
b) zaměstnanec nesmí pracovat, pokud pracovní poměr nebo DPP, DPČ trvá (chybí periodická, příp. mimořádná lékařská prohlídka).
 
 
Ad a) Pokud by byla uzavřena pracovní smlouva, resp. DPP či DPČ, přestože nebyl doložen platný lékařský posudek, je taková pracovní smlouva nebo dohoda neplatná.
 
 
Ad b) Po dobu, kdy zaměstnanec nepracuje, neboť nemá platnou lékařskou prohlídku (periodickou, příp. mimořádnou) a zaměstnavatel je povinen jej vyřadit z práce, nenáleží mu mzda, ale náhrada mzdy nebo mu nenáleží ani náhrada mzdy, a to podle zavinění:
 
 
 
- není-li doložen lékařský posudek zaviněním zaměstnavatele – zaměstnavatel zaměstnance na lékařskou prohlídku nevyslal nebo jej vyslal pozdě – je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku po dobu jeho nepřítomnosti v práci (§ 208 ZP – překážka na straně zaměstnavatele),
 
- není-li doložen lékařský posudek zaviněním zaměstnance – zaměstnanec se odmítne podrobit lékařské prohlídce nebo ji nevykoná ve stanovené době – vznikne tak překážka na straně zaměstnance, a to bez náhrady mzdy po celou dobu jeho nepřítomnosti v práci(zaměstnanci nenáleží ani mzda). Pokud se zaměstnanec nepodrobí pracovnělékařským prohlídkám, popřípadě zvláštním vyšetřením nebo očkováním, je to považováno za porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (tzv. pracovní kázně) a může být důvodem pro dání výpovědi ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. g) zákoníku práce, výjimečně i pro okamžité zrušení pracovního poměru podle § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce (například v případě, že by zaměstnavateli jednáním zaměstnance vznikla závažná škoda). Škoda může být po zaměstnanci vymáhána.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor, zdroj :   www.stoprisk.cz    zpracoval a upravil SIBP