Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mobbing - nebezpečný fenomén naší doby

22. 8. 2016

 

 

Mobbing (v anglicky mluvících zemích bullying) je možná pro většinu lidí neznámým slovem, ale pro málokoho bude neznámým jevem. Jedná se o psychický teror na pracovišti, zjednodušeně - šikanu mezi kolegy.

 

Psychické násilí v zaměstnání je vážným problémem, který je stále velmi podceňován. Tento fenomén je bohužel rozšířený mnohem víc, než se nám líbí a než je společnost ochotná uznat. Mobbing existuje tak dlouho, jako práce samotná a jeho nebezpečnost stále stoupá. Příležitostné incidenty, o kterých se hovoří v médiích, jsou jen vrcholkem obrovského ledovce. Mobbing se týká každého z nás – někdo je obětí, jiný mobberem a ostatní jsou více či méně aktivními nebo pasivními spoluúčastníky. Navíc mobbing nemá logiku, podle které by byli oběti vybíráni, to znamená, že nikdo si nemůže být jistý a říci „mně se to nikdy nestane“. Proto je nutné, aby tento druh násilí nebyl již dále přehlížen, jak tomu bylo celá léta. Zvláště, když jsou následky srovnatelné a mnohdy i podstatně větší, než u klasické šikany, které se na rozdíl od mobbingu, věnuje velká pozornost již velmi dlouho.

 

Příčiny tohoto jevu nejsou jen v osobnosti mobbera, ale především ve špatně nastavené firemní kultuře, která upřednostňuje konkurenční vztahy, kde nechybí závist, ale naopak etika, dále ve špatné organizaci práce a především ve stylu řízení. Vedoucí pracovníci by si měli uvědomit, že tento patologický jev nemá negativní důsledky pouze pro oběť, ale rovněž i pro firmu. Pro zaměstnavatele je určitě tvrdé si uvědomit, že se někdo z firmy může dopouštět násilí. Nicméně nelze zavírat oči a tvářit se, že takový jev se nevyskytuje. Bohužel mnoho vedoucích pracovníků stále neumí situaci řešit - odstraňují pouze následky a nikoliv příčiny. V reálu to znamená, že je oběť v rámci zachování klidu na pracovišti vyštvána, zatímco mobber dále zůstává. Tento přístup ale může být potvrzením jeho činnosti, což způsobí, že příště udeří znovu a s ještě větší razancí.

 

Tento jev úzce souvisí s bezpečností práce - pod vlivem mobbingu dochází u oběti k mnoha změnám, které mohou mít za následek zvýšenou míru selhání, chyb či úrazů. Obrana jednotlivce je složitá, proto by měli pomoci kolegové. Ti však zůstávají pasivní. Důvodem je ve většině případů strach a nechuť přivodit si svým zásahem potíže. Ignorace a tolerance mobbingu však plyne i z nedostatku informací o tomto jevu.

 

Co je to mobbing

Mobbing se někdy překládá jako šikana na pracovišti, ale není to úplně přesné. Tento výraz používaly sdělovací prostředky než se u nás termín mobbing vžil. Ale vzhledem k tomu, že se od klasické šikany přeci jen odlišuje, je vhodnější označovat tyto jevy jako (psychické) týrání, psychoteror, (psychické) násilí apod. Hirigoyen (2002) dokonce jeho nebezpečnost zdůrazňuje slovním spojením „psychická vražda“.

 

Odkud se mobbing vzal?

Slovo mobbing je odvozeno z anglického slovesa to mob (obtěžovat, hromadně napadnout, vulgárně vynadat, vrhnout se na...) a do psychologie přišel ze zvířecí říše (rakouský etolog Konrád Lorenz jím popisoval „útok smečky na vetřelce, jenž vnikl do jejich teritoria“). O uvedení slova mobbing do psychologie a zároveň i o jeho rozšíření se zasloužil švédský profesor psychologie Heinz Leymann, který v osmdesátých letech 20. století zjistil, že se podobný typ chování vyskytuje i u lidí na pracovišti.

 

Zatímco slovem mobbing je označováno psychické násilí kolegy na kolegovi, ještě se můžeme setkat s dalšími termíny - bossing je psychoteror, který páchá nadřízený na svých podřízených, opačný jev se nazývá staffing. Švédský výzkum odhalil, že nejčastěji dochází k tomuto násilí právě mezi kolegy – 44 % (Kratz 2005). V anglicky mluvících zemích se používá spíše souhrnného termínu bullying.

 

Mobbing rozhodně není žádným novým jevem, i když doba, která upřednostňuje ostré lokty a nahrává sobectví má svůj výrazný podíl na jeho častějším výskytu. Mobbing se v zaměstnání samozřejmě objevoval i v minulosti, stejně jako neshody či konflikty. Tyto jevy však nelze zaměňovat. Mám-li konflikty v práci ještě nemusí znamenat, že jsem se stal obětí mobbingu. Narozdíl od něj však konflikty mohou být i přínosné. Pokud se ale neřeší, přerostou v patologické vztahy, ke kterým právě patří mobbing. Samostatně však mobbingem rozhodně nejsou. Co patří mezi typické znaky mobbingu si ukážeme v kapitole 3.

 

Jaká je definice mobbingu?

V podstatě neexistuje jednotná mezinárodně uznávaná definice. Profesor Leymann (2007) chápe mobbing jako vášnivou kolektivní kampaň spolupracovníků za účelem vyloučení, potrestání a ponížení vybraného pracovníka, obvykle bez náležité příčiny. V každém případě se jedná o dlouhodobý systematický nátlak, který zahrnuje nepřátelskou a neetickou komunikaci bez ohledu na to, jakou činnost zaměstnanec vykonává či jak se na pracovišti chová. Jde o jednotlivé útoky, které navenek působí jako neškodné a náhodné, ale v komplexním pohledu tvoří promyšlený a zdraví ohrožující jev.

 

Je mobbing opravdu tak nebezpečný?

Výzkumy ukazují, že nárůst mobbingu je přímo úměrný rostoucí agresivitě a stresu ve společnosti, ekonomické situaci a míře nezaměstnanosti. Ale v každém případě představuje riziko pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pod vlivem mobbingu se snižuje pozornost pracovníka, který je v permanentním stresu, mění se jeho motivace a postoje k práci, ztrácí se uspokojení z činnosti, klesá koncentrace pozornosti, dochází ke ztrátě zájmu. Napětí a úzkost nedovolují vykonávat přidělenou

 

činnost naplno a stejně tak nedovolí ani plnou regeneraci sil. To vše může mít za následek zvýšený počet chyb, selhání či pracovních úrazů.

 

Problematikou existence a rozsahu mobbingu v ČR se zabývá společnost GfK. Z výsledků výzkumu z května 2007 vyplynulo, že „osobní zkušenost se šikanou na pracovišti má v současné době 16 % populace starší 14 let“ a dále, že „více než čtvrtina postižených je některé z forem mobbingu vystavována alespoň jednou týdně, téměř polovina všech (45 %) pak po dobu delší než jeden rok“.

 

I Výzkumný ústav bezpečnosti práce provedl mapování násilí na pracovišti (v oblasti zdravotnických a sociálních služeb). Dotazníkové šetření (1286 osob) v roce 2004 ukázalo, že 13% respondentů má osobní zkušenost s mobbingem, 12 % s fyzickým násilím a dokonce 38% zkoumaných osob se slovním napadáním.

 

Mobbing je nebezpečným jevem, který existuje stejně dlouho jako práce samotná. Bohužel atmosféra ostrých loktů, konkurence, nezaměstnanost či závislost na práci agresivitu na pracovišti jenom zvyšují. Mobbing byl poprvé pozorován ve zvířecí říši (u ptáků) a teprve potom byl aplikován na pracovní vztahy.

__________

 

Malý test: Jste vystaveni mobbingu?

 

Předkládáme test, který Vám pomůže zjistit, zda jste vy (váš kolega anebo někdo z vašich blízkých) vystaveni mobbingu. Ačkoliv existuje pravidlo, že mobbing musí probíhat minimálně půl roku, aby mohl být takto pojmenován, ke zjištění situace, zda existuje ohrožení postačí, když se zamyslíte nad posledními třemi měsíci. Odpovídejte ANO nebo NE.

 

 Když vstoupím do mítnosti, rozhovor kolegů náhle skončí.

 Šíří se o mě pomluvy.

 Moje přítomnost na pracovišti je kontrolována více, než normálně nebo u jiných kolegů.

 Moje práce je bez udání důvodů hodnocena jako špatná, jsem terčem neustálé kritiky.

 Je mi písemně nebo ústně vyhrožováno.

 Smějí se mé nemoci, handicapu, účesu, oblečení apod.

 Jsou mi odpírány nebo zamlčovány důležité informace.

 Okřikují mě nebo mi neustáe nadávají.

 Chovají se ke mně jako kdybych byl/a vzduch.

 Kolegové si ze mě utahují posílají mě dělat zbytečné věci, vyřizovat smyšlené vzkazy.

 Obtěžují mě sexuáními narážkami nebo činy.

 Věnují mi akorát pohrdavé pohledy či gesta.

 Mám hanlivou nebo nelichotivou přezdívku.

 Jsem terčem kanadskýh žertů.

 Spolupracovníci mi předhazují, že na pracovišti dlouho nevydržím.

Nejsem zván/a na neformální podnikové akce anebo jen tak naoko, že je zřejmé že nejsem vítán/a.

 Na pracovních poradách nedostávám slovo, a pokud ano, bývám rychle umlčen/a.

 Bývám obětním beránkem - když se něco nepovede, často se na mě všechno svede.

 Kolegové mi vyslovují nedůvěru, sepisují petice, svolávají schůzky, aby se řešilo, co se mnou dál.

 Bývám terčem fyzické agrese.

 Často mě bolí hlava, žaludek nebo jsem více nemocný/á.

 Myslím na člověka, který mi nějak ubližuje, i mimo pracovní dobu.

 Často jsem stěhován/a z kanceláře do kanceláře.

 Odtahují se ode mě i lidé, kteří se se mnou předtím bavili.

 Kritizují moje politické nebo náboženské přesvědčení.

 Během mé dovolené nastávají v mnou vykonávané agendě závažné změny.

 Jsem terčem opakovaných stížnosti u nadřízených.

 Je mi odepřeno podnikové vzdělávání.

 Ztrácejí se mi věci, soubory, data nebo si je kolegové přivlastňují.

 Jakékoliv chybičky se přehnaně zveličují.

 Moje profesní kvalifikace je neustále zpochybňována.

 Do pomluv a intrik jsou zatahováni i moji rodinní příslušníci.

 

__________

VÝSLEDEK TESTU

Jednotlivé situace je nutné posuzovat co nejobjektivněji. V tomto příadě nestačí pouze sečít všechny kladné odpovědi. Ten, kdo odpověděl třikrát ANO, může bý ve věším ohrožní než ten, kdo měl šest souhlasů. Rozhodující je totiž i to, jak často se příady vyskytují a v jaké intenzitě.

 

Varovným signálem je, pokud jste v poslední době častěji konfrontovaní s urážlivým jednáním, jednotlivé útoky se postupně zostřují a inovují původně konkrétní body kritiky se postupně generalizují i na ostatní oblasti vašeho života a práce a „šikana“ již škodí vašemu zdraví.

 

Pokud však máte více než polovinu kladných odpovědí jste pravděodobně hlavním terčem mobbingu. Jestliže jste těmto systematickým útokům vystaveni minimálně jednou týdně alespoň půl roku, o tom, že jste obětí již není pochyb. Chcete-li zůtat ve stávajícím zaměstnání nezbývá na vaši reakci mnoho času.

 

 

 

 

 

 

 

autor, zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.