Jdi na obsah Jdi na menu
 


MPO navrhuje české vládě nákladově neutrální variantu prodloužení těžby na Dole Paskov do konce roku 2016

2. 4. 2014

 

 

V úsilí zabránit skokovému nárůstu počtu lidí bez práce v Moravskoslezském kraji Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO) navrhuje vládě ČR prodloužit těžbu na Dole Paskov do konce roku 2016. Po jednání se všemi zainteresovanými stranami to včera na tiskové konferenci v Ostravě uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD)


"Státní náklady na tuto investici do postupného utlumení těžby budou činit 1,1 miliardy Kč a ve srovnání s očekávanými výpadky na daních, pojištění a výnosech z těžby, jež by nastaly v případě uzavření dolu firmy OKD v roce 2014, jsou nákladově téměř neutrální. Prodloužení zaměstnaneckých úvazků na Dole Paskov se v příštích letech týká v průměru 1800 lidí s tím, že se současně vytváří prostor pro jejich částečné uplatnění na jiných parcovištích OKD," zdůraznil ministr Jan Mládek. Tato státní podpora je v souladu s dokumenty EU a je určena výlučně pro produkci černého uhlí.


V moravskoslezském regionu, trpícím dlouhodobě druhou nejvyšší nezaměstnaností v ČR, jež nyní dosahuje v kraji deseti procent, tak vláda ČR na základě návrhu MPO získá další dva roky na to, aby komplexem opatření napomohla tvorbě nových pracovních míst. Patří k nim mj. státem hrazené programy na rekvalifikaci, další prorůstová opatření, získání zahraničních investorů atd.


Pozitivní finanční efekt navrhované varianty by současně snížil rizika celkového ekonomického fungování společnosti OKD a další možné ohrožení pracovních míst. Mělo by tedy dojít k rovnoměrnému rozprostření nákladů na krytí ztrátové těžby na období zhruba tří let.
Jako upozornil ministr Jan Mládek, MPO předkládá vládě ČR návrh usnesení, jímž vláda ČR schválí poskytnutí státní podpory na pokrytí nákladů souvisejících s uzavřením Dolu Paskov těžební společnosti OKD jen za předpokladu, že tuto podporu schválí Evropská komise a bude splněn závazek těžební společnosti provozovat na své náklady ztrátovou těžbu na tomto dole do 31. prosince 2016.


MPO již předložilo vládě ČR výše uvedený materiál "Zpráva o variantách způsobu a termínu ukončení těžby na nekonkurenceschopném hlubinném černouhelném Dole Paskov těžební společnosti OKD, a.s., a případné státní podpoře na pokrytí některých nákladů souvisejících s uzavřením dolu".


Zprávu pro vládu MPO vypracovalo na základě usnesení vlády z 18. prosince 2013 č. 1001 o situaci na Dole Paskov, ve kterém se ukládá ministru průmyslu a obchodu, 1. místopředsedovi vlády a ministru financí, ministru práce a sociálních věcí a předsedům Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého báňského úřadu jmenovat zástupce do společné pracovní skupiny pro jednání se společností OKD, a.s. Dalším výchozím dokumentem pro zprávu vládě bylo tzv. Memorandum o porozumění, které bylo uzavřeno mezi Českou republikou zastupovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu, OKD a New World Resources. Týká se rozsahu a způsobu spolupráce na přípravě opatření vedoucích ke zmírnění sociálních a regionálních důsledků plánovaného uzavření Dolu Paskov.


Ministru průmyslu a obchodu bylo v rámci této pracovní skupiny uloženo do 30. ledna 2014 zajistit zpracování variant způsobu ukončení těžby na Dole Paskov těžební společnosti OKD, a to na konci roku 2014 nebo 2016. Důraz byl kladen na technickou a ekonomickou stránku a posouzení variantních řešení nezávislou odbornou společností. Dále mělo MPO předložit vládě k projednání návrh případné účasti státu na prodloužení těžby na Dole Paskov do roku 2016 v případě, že expertní skupina i nezávislý posudek toto řešení doporučí jako finančně výhodnější variantu pro stát.


V usnesení vlády ČR č. 1001 a v Memorandu o porozumění byl blíže specifikován úkol vycházející z výsledků činnosti společné pracovní skupiny. Cílem bylo připravit a předložit vládě prostřednictvím MPO ke schválení návrhy opatření, která by českému státu v kontextu Rozhodnutí Rady Evropské unie 2010/787/EU ze dne 10. prosince 2010 umožnila poskytnout OKD státní podporu k optimalizaci procesů uzavírání Dolu Paskov.


Podrobná analýza, kterou vypracovala společná pracovní skupina představitelů českých ministerstev průmyslu a obchodu, financí, práce a sociálních věcí, Úřadu pro hospodářskou soutěž, Českého báňského úřadu a těžební společností OKD, doporučila variantu poskytnutí státní podpory na technickou likvidaci a sociální dávky propuštěným pracovníkům poté, co OKD prodlouží ztrátovou těžbu uhlí v Dole Paskov do 31. 12. 2016.


Předpokládané finanční náklady státu související s prodloužením těžby do konce roku 2016 činí cca 1,1 mld. Kč. V případě ukončení těžby k 31. 12. 2014 by přímý výpadek příjmu veřejných rozpočtů při zohlednění daní z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění a úhrad z vydobytých nerostů představoval asi 1,0 mld. Kč. Očištěná o nepřímé vlivy tedy vychází doporučená varianta pro stát jako téměř nákladově neutrální. To potvrdil také nezávislý posudek, který vypracovala společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

 

 

 

 

 

Autor: 10510
zdroj:www.mpo.cz