Jdi na obsah Jdi na menu
 


MPSV je připraveno pomoci zaměstnancům OKD

24. 11. 2016

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je připraveno v návaznosti na rozhodnutí představenstva společnosti OKD, a.s. a věřitelského výboru o trvalém uzavření Důlního závodu 3 (Paskov) ke dni 31. března 2017 a zrušení sociálního programu Závodu důl Paskov pomoci řešit těžkou životní situaci zaměstnanců společnosti OKD.

„Jednání s vedením OKD i zástupci odborů probíhají několik měsíců, vláda přijala řadu opatření, která pomohou situaci zaměstnanců OKD řešit. Podařilo se prosadit možnost dřívějšího odchodu do důchodu pro horníky a poskytnutí sociálního příspěvku až 8.000 korun pro zaměstnance OKD až na pět let,“ shrnul první náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robert Baxa.

Horníci z hlubinných dolů tak mohou nastoupit do důchodu již v 56 letech, resp. do předčasné penze v necelých 53 letech. Lidem zaměstnaným v hlubinném hornictví, kteří toto zaměstnání začali vykonávat před 1. říjnem 2016, a kteří odpracovali celkem alespoň 3300 směn, resp. 3081 směn, pokud zaměstnání v hlubinném hornictví skončilo z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice, se pro výpočet důchodového věku nově odečte 7 let.

Zaměstnanci OKD také obdrží sociální příspěvek až 8.000 Kč měsíčně až po dobu 5 let. Příspěvek bude vyplácen zaměstnancům, jejichž pracovní poměr skončí nebo již skončil v přímém důsledku restrukturalizace a útlumu těžby, v závislosti na počtu odpracovaných let. Ten, kdo odpracoval dva až pět let, bude příspěvek pobírat tři měsíce. Za každý další odpracovaný rok navíc se mu počet měsíců, po které může s příspěvkem počítat, zvyšuje o tři. Výjimkou je sociálně ohrožená skupina pracovníků starších 50, resp. 55 let, kteří odpracovali nepřetržitě nejméně 25 let u těžební organizace a v podzemí odpracovali alespoň 3300 směn. U povrchových pracovníků je podmínkou dosažení věku nejméně 55 let. Výše příspěvku bude diferencovaná podle převažující činnosti. V případě převažující práce v podzemí bude činit 8.000 Kč a na povrchu 7.000 Kč měsíčně.

Mezi odbory a OKD, a.s. byla uzavřena náhradní sociální dohoda, která primárně předpokládá převedení zaměstnanců Paskova na jiné závody OKD, podporu k dobrovolnému přechodu motivačním příspěvkem ve výši 50.000 až 80.000 Kč dle pracovního zařazení. Zaměstnanci, kteří dobrovolně rozváží pracovní poměr dohodou nejpozději k 30. 11. 2016, zajišťuje dohoda odstupné až do výše 4násobku průměrného měsíčního výdělku a zvýšení odstupného o příslušné násobky v závislosti na délce odpracovaných let ve společnosti OKD, v případě ukončení pracovního poměru dohodou ke dni 31. března 2017 o 1 – 3násobek na základě odpracovaných let.

Podle Roberta Baxy resort práce a sociálních věcí řeší pomoc zaměstnancům OKD. „Ve spolupráci s Úřadem práce se podařilo vytipovat v souhrnu až tisíce pracovních míst, kam mohou stávající zaměstnanci společnosti OKD nastoupit bez jakýchkoli průtahů. Jsme připraveni využít nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a personálně zabezpečit pobočky Úřadu práce i České správy sociálního zabezpečení v regionu. Je připraven projekt podpory odborného vzdělávání zaměstnanců a chceme také poskytnout komplexní poradenský servis České správy sociálního zabezpečení včetně rozšíření úředních hodin speciálně pro zaměstnance OKD,“ uvedl Robert Baxa.

Úřad práce má podle jeho slov v současné době vytipováno množství pracovních míst pro okamžité uplatnění některých profesí. Pro osoby, jejichž profese není v současné době dostatečně poptávána na trhu práce, jsou zajištěny potřebné rekvalifikace.

Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě disponuje dostatečnými finančními zdroji pro realizaci aktivní politiky zaměstnanosti. Tyto prostředky budou použity na rekvalifikaci, poradenství, vytvoření pracovních míst, poskytování příspěvku na regionální mobilitu, případně vytváření společensky účelných pracovních míst vyhrazených pro zájemce o zaměstnání v procesu hromadného propouštění. Dále budou poskytovány příspěvky na přestěhování do jiného regionu z důvodu pracovního uplatnění.

Pro rychlé a efektivní řešení potřeb dotčených zaměstnanců OKD je zajištěno zvýšené personální zabezpečení ÚP ČR i OSSZ, aby veškeré požadavky a potřeby propouštěných zaměstnanců byly uspokojovány v nejkratším možném čase.

Ve spolupráci s OKD je připraveno mobilní pracoviště Úřadu práce na pracovištích OKD. Přímo na pracovišti zaměstnavatele (po dohodě) bude prováděno základní poradenství v oblasti nepojistných sociálních dávek, trhu práce, zprostředkování zaměstnání a insolvence, přičemž bude prováděna přímo evidence zájemců/uchazečů o zaměstnání, realizovány pohovory pro potenciální nové zaměstnavatele atd.

Okresní správy sociálního zabezpečení jsou připraveny poskytnout komplexní poradenský servis z oblasti sociálního zabezpečení jednotlivým zaměstnancům, přičemž s ohledem na množství dotčených osob je možné zabezpečit poskytování informací již na konkrétních pracovištích OKD, a.s. Dle potřeby dojde k rozšíření úředních hodin speciálně pro zaměstnance OKD, vč. objednávání klientů a předběžných výpočtů důchodů či poradenství související s odchodem do předčasného důchodu.

Je připraven projekt podpory odborného vzdělávání zaměstnanců, včetně potenciálních zaměstnanců – tj. osob, které doposud nejsou k zaměstnavateli v pracovněprávním vztahu, ale které zaměstnavatel plánuje přijmout do zaměstnání. V rámci projektu jsou zaměstnavateli poskytovány finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců, a to jak externí formou, tak formou interního vzdělávání. Zároveň jsou zaměstnavateli poskytovány finanční prostředky na úhradu mzdových nákladů za zaměstnance účastnící se odborného rozvoje.

Dále je připravován projekt čerpání prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF). Ten je jedním z finančních nástrojů EU, který se primárně zaměřuje na pomoc hromadně propuštěným pracovníkům v odvětvích, která postihla globalizace, popřípadě finanční krize. Jeho základním cílem je podpořit propuštěné pracovníky za účelem jejich opětovného uplatnění na trhu práce.

Formuláře všech žádostí jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.





zdroj: MPSV