Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nemoci z povolání v České republice 2017

27. 4. 2018

 

 

Data prezentovaná v níže uvedené publikaci Státního zdravotního ústavu vycházejí z Národního registru nemocí z povolání (NRNP).

 

 Nemoci z povolání jsou podle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů, nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v Seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek. Ohrožením nemocí z povolání se podle § 347 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, rozumí takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání.

 Postup při uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání upravuje vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání). Výčet poskytovatelů, kterým bylo ministerstvem zdravotnictví v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, uděleno povolení uznávat nemoci z povolání, tzv. střediska nemocí z povolání (SNZP), a oblast jejich působnosti jsou k dispozici na webu MZ ČR.

 Tato publikace zahrnuje všechny uznané případy profesionálních onemocnění s datem nabytí právních účinků lékařského posudku o uznání či ukončení nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, které byly v souladu s vyhláškou č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, elektronicky předané do NRNP nejpozději do 10. 1. 2018, a to bez ohledu na jejich datum zjištění či uznání. Data jsou v publikaci strukturována podle pohlaví, dále podle diagnóz, území vzniku, kategorií práce, klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) a podle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). U nemocí z povolání či ohrožení nemocí z povolání se uvádí také věk v době zjištění nemoci z povolání a délka expozice.

   

Publikace Státního zdravotního ústavu Nemoci z povolání v České republice 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: www.bozpinfo.cz, www.szu.cz.