Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nově v načítání prašné expozice

28. 10. 2014

 

 

K 1.10.2014 vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Rozhodnutí v kategorizaci prací v závislosti na míře rizika prašnosti.

 

Ke změně došlo především v zařazování do tabulky tříd rizika ve vztahu ke koncentraci respirabilní frakce fibrogenního prachu. Neriziková skupina 2, kde doposud docházelo k načítání hodnot NPE, byla rozdělena na dvě třídy rizika : 2a – kde dále nebude prováděno načítání NPE a 2b, kde bude NPE načítána jako doposud ve třídě rizika 2. Do třídy rizika 2a jsou zařazeny práce na neproduktivních kontech, do třídy rizika 2b produktivní konta rubání a ražení. Tato změna vyplynula z rozhodnutí Okresního soudu v Karviné a rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, z nichž vyplynulo, že nelze zaměstnance , který dosáhl nejvyšší přípustné expozice, nadále zaměstnávat na pracovišti, na kterém se i nadále expozice načítá, a to ani na neproduktivním pracovišti zařazeném do 2. kategorie rizika.

 

Tabulka tříd rizik :

 

tab.jpg

 

Poznámka: * není stanoveno
** opakovaně nepřípustná práce

 

 

K dalšímu textu Rozhodnutí měli zástupci SHO další připomínky :

 

a) v bodech 4. a 5. opatření nejsou do činnosti „rubání, ostatní“ ani „ražení“ zahrnuta rubání s přibírkou průvodních hornin. Domníváme se, že za změněné situace v zájmu objektivity nápočtu NPE je nutno určit, kdy se jedná o rubání s přibírkou průvodních hornin a aby tato rubání byla zařazena do činnosti - „ražení“ a třídy rizika minimálně 2b a jaká technická a organizační opatření se stanoví pro zaměstnance těchto rubání a dalších zaměstnanců ve výdušném větrním proudu z pracoviště (kterých zaměstnanců by se „přísnější“ nápočet týkal, jaká měření a opatření pro objektivní nápočet budou provedena apod.)

 

b) je nutno přesně určit, která neproduktivní konta (rubání, ražení) pod označením 101 50 až 101 90 včetně a pod označením 103 50 až 103 90 včetně a případně další ( 109 10, 109 20 aj.) budou zařazena do kategorie min. 2R a nápočet prováděn v třídě rizika min. 2b. Toto bude možno určit např. individuálním měřením prašnosti konkrétního zaměstnance v konkrétním porubu nebo ražbě, případně všechny činnosti prováděné na pracovišti zařadit do nejvyšší třídy rizika, která byla na pracovišti měřením zjištěna. Chceme tím zamezit tomu, že např. v rubání budou 2 zaměstnanci hodnoceni odlišně – jeden na produktivním kontě a druhý na neproduktivním kontě, u jednoho bude prováděn nápočet NPE např. ve třídě rizika 2b, u druhého ve třídě rizika 2a, byť budou oba stejnou dobu na stejném pracovišti ve stejné prašnosti. Je to nutné i z těch důvodů, že současné nízké stavy zaměstnanců mají za následek, že jednotlivé činnosti dle kontovacího klíče vykonávají stejnou práci, neexistuje „přípravná směna“ – všechny směny jsou součástí razícího nebo dobývacího cyklu, pohyblivé profese /zámečník, elektrikář, střelmistr/ jsou dle potřeby celou směnu na exponovaném pracovišti apod.

 

Tyto připomínky odborů nebyly vzaty v úvahu ve výše vydaném rozhodnutí, bylo však zástupci KHS i OKD přislíbeno, že tyto připomínky budou vedeny v patrnosti, úpravám se nebrání a mohou být zohledněny ve studii ke kontrole účinnosti preventivního přeřazování horníků, jež bude zpracována v roce 2015. Navíc připomínku ad b/ lze i v současnosti řešit rámcovou kategorizací a ustanovením bodu 15. a dalšími body rozhodnutí. Zástupci OKD při jednání přislíbili provádění častějších měření zejména pohyblivých profesí.

 

 

porub.jpg

Porub - Závod Důl ČSM


 

 

 

 

autor: Ing.Vladimír Potomák

foto: OKD a.s.