Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nový typ „hornického“ starobního důchodu

16. 6. 2016

 

 

Senát na své 25. schůzi dne 15. června 2016 schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, postoupený Poslaneckou sněmovnou. Z přítomných 48 senátorek a senátorů hlasovalo 36 pro, jeden (Tomáš Grulich – ODS) byl proti.

 

Přijatým zákonem se zavádí nový druh starobního důchodu pro přesně vymezenou skupinu horníků. Tato skupina je vymezena

 

  • charakterem hornického zaměstnání – musí se jednat o zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (pro účely zákona označeno jako „zaměstnání v hlubinném hornictví“) a 
  • začátkem výkonu tohoto zaměstnání – výkon tohoto zaměstnání musel být zahájen před 1. říjnem 2016. 
  •  

V § 37b odst. 1 se stanoví osobní rozsah, tj. okruh horníků, jichž se budou nová opatření týkat. Tento okruh se vymezuje tak, že se bude jednat o všechny pojištěnce, kteří vykonávali ta zaměstnání v hornictví pod zemí, která mají stálé pracoviště pod zemí v hlubinných dolech;  konkrétní druh výkonu práce (konkrétní povolání) nebude přitom rozhodný. Rozhodující bude tedy vždy jen to, že se jedná o stálé pracoviště pod zemí v těchto dolech. Do tohoto osobního rozsahu nebudou tudíž spadat zaměstnanci hlubinných dolů, kteří sice (zpravidla jen občas) fárají, ale nemají stálé pracoviště pod zemí.

 

Tato nová úprava se bude vztahovat pouze na pojištěnce, kteří začali vykonávat zaměstnání v hlubinném hornictví přede dnem účinnosti tohoto zákona, tedy před 1. říjnem 2016, což vyjadřuje výjimečnost této právní úpravy.

 

Další podmínkou je odpracování stanoveného počtu směn v zaměstnání v hlubinném hornictví, a to aspoň  3 300 směn, popřípadě, jde-li o zaměstnání v hlubinném hornictví v uranových dolech, 2 200 směn, nebo, pokud takové zaměstnání skončilo z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice, alespoň 3 081 směn, popřípadě, jde-li o zaměstnání v uranových dolech, 1 981 směn.

 

V § 37b odst. 2 se pak vymezuje, co se rozumí směnou v příslušném zaměstnání v hornictví; jedná se přitom o skutečně odpracované směny, přičemž platí podmínka, že jako odpracovaná směna se bude hodnotit jen ta směna, v níž byla práce konána pod zemí po převážnou část směny. Důvody, proč nebyla nebo nemohla být odpracována směna po převážnou část pod zemí, nebudou rozhodné; rozhodný bude pouze objektivní stav odpracování převážné části směny pod zemí. Za odpracovanou směnu se nebude považovat ani překážka v práci (například dočasná pracovní neschopnost, dovolená apod.), po kterou nebyla konána práce pod zemí. Pro případ získání zaměstnání v hornictví před rokem 1993, které bylo zařazeno mezi zaměstnání I. pracovní kategorie s nárokem na nižší důchodový věk (55 let), se stanoví převodní klíč pro zjištění počtu směn (celkový součet kalendářních dnů v IAA kategorii x 0,6). Při tomto vymezení směn se rovněž přebírá úprava obsažená v nařízení vlády č. 363/2009 Sb.

 

V § 37c odst. 1 se upravuje snížený důchodový věk pro horníky, kteří splňují podmínky uvedené v § 37b, a to tak, že od obecného důchodového věku se odečte 7 let. 

 

Takto stanovený důchodový věk lze samozřejmě použít i pro účely předčasného důchodu.

 

V § 37c odst. 2 se zavádí zvláštní způsob výpočtu procentní výměry starobního důchodu spočívající v tom, že se procentní výměra důchodu stanovená obecným způsobem podle § 33 až 36 ZDP zvýší o všechna zvýšení důchodů, která byla stanovena příslušnými podzákonnými předpisy od roku 1996, s tím, že se tyto předpisy o zvýšeních důchodů aplikují tak, jako by byl daný důchod přiznán ke dni 31. prosince 1995, přičemž zároveň platí, že výsledná částka nesmí přesáhnout stanovenou maximální částku, neboť jinak by opět mezi hlubinnými horníky vznikaly neodůvodněné diference. Jedná se o shodný postup, jak je použit u ostatních „hornických“ důchodů.

 

Schválený zákon je předkládán k podpisu prezidentu republiky.

 

Uvedený proces završuje letitou snahu odborového svazu o snížení důchodového věku horníků vykonávajících trvale práci v hlubinných dolech.

 

Pracoviště svazu je připraveno podat podrobnější informace.

 

 

 

 

JUDr. Antonín Těšík,

právník svazu