Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ochrana osobních údajů. GDPR se blíží

14. 5. 2018

 

 

Ochrana osobních údajů patří mezi základní osobnostní práva člověka. Zaručuje ji přímo Ústava, Listina základních práv a svobod, zákon na ochranu osobních údajů. Do této oblasti vnáší podstatné změny nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 (účinnost od 25. května 2018) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, označované jako General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Úvodem

Podle čl. 2 odst. 4 Ústavy (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“

Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) jde ve vymezení těchto práv ještě dále a v čl. 10 uvádí, že každý má právo

  • aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno,
  • na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě a
  • právo na ochranu osobních údajů,

přitom musí být respektováno právo občana na ochranu osobních údajů, která je součástí práva na soukromí a ochranu osobnosti.

Do této oblasti vnáší podstatné změny nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Nařízení je anglicky označované General Data Protection Regulation (dále jen GDPR), jeho účinnost nastane 25. května 2018.

Ochranu osobních údajů nelze však posuzovat izolovaně. Vedle Ústavy a Listiny základních práv a svobod, které jsou ústavněprávním základem práva občana na ochranu osobnosti, musíme vzít v úvahu i další naše předpisy. Vyjmenujme si alespoň ty v praxi nejčastěji používané:

  • občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (dále jen OZ),
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOÚ),
  • zákoník práce č. 262/2006 Sb. (dále jen ZP),
  • školský zákon č. 561/2004 Sb. (dále jen ŠZ).

 

Občanský zákoník

Občanský zákoník vychází z přirozenoprávní teorie a z toho důvodu nechápe osobnost člověka jako „přívěsek“ právní subjektivity, ale právní subjektivita je naopak pojata jako důsledek osobnosti člověka jako takového. Z toho důvodu zákon důsledně garantuje veškerá přirozená práva člověka, ať již jsou v zákoně výslovně vzpomenuta nebo ne.

Jedním z klíčových pojmů OZ je pojem osoby, tedy právního subjektu, k níž se vztahují práva a povinnosti jako účinky právního řádu. S osobou je spojena kategorie právní osobnosti (personnalité juridique).

Člověk má přirozené a mezinárodně uznané právo na to, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost (čl. 6 Všeobecné deklarace lidských práv a Pakt o občanských a lidských právech č. 120/1976 Sb.). Pozitivní právo, ke kterému se OZ hlásí, tudíž nemá možnost odmítnout uznání právní osobnosti člověka.

Důstojnost člověka, jeho hodnota jako osoby, je ústřední prvek, k němuž celková koncepce osnovy zákoníku směřuje a kterou je třeba chránit.

Proto také OZ upravuje právo člověka na jméno, zejména ale na jeho ochranu. Jméno člověka je jeho osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle zákona náležejí. Každý člověk má právo užívat své jméno v právním styku, stejně jako právo na ochranu svého jména a na úctu k němu.

Občanský zákoník stanoví tedy základní a nejobecnější zásady ochrany osobnosti v našem právním řádu vůbec. Další zákony, zejména ZOÚ a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, o jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jsou již speciálními zákony k tomuto obecnému kodexu civilního práva vůbec.

 

Zákon o ochraně osobních údajů

 Východiskem celé právní úpravy ochrany osobních údajů v ZOÚ je samozřejmě Listina základních práv a svobod, nicméně zákon navazuje i na předchozí zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Jako v každém odvětví práva, i ochrana osobních údajů je regulována právem ES. V daném případě se jedná o Směrnici č. 95/46/EC Evropského parlamentu a Rady z roku 1995 o ochraně jednotlivců ve vztahu ke zpracování osobních dat a o volném pohybu těchto dat a Úmluvu č. 108 Rady Evropy na ochranu osob ve vztahu k automatizovanému zpracování dat z roku 1981.

Listina základních práv a svobod zaručuje nedotknutelnost osob a jejich soukromí. Tato nedotknutelnost může být omezena jen v případech stanovených zákonem. Listina dává každému právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno, právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

Zároveň je každému dána možnost domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Dále každý, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, se může obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak.

Zákon o ochraně osobních údajů upravil ochranu osobních údajů, zejména povinnosti související s ochranou informací, pouze při provozování informačních systémů nakládajících s osobními údaji. V případě manuálního nakládání s osobními údaji je nutné zákon přiměřeně aplikovat. Dále stanovil odpovědnost provozovatelů takových informačních systémů a dalších fyzických a právnických osob účastnících se provádění činností souvisejících s provozováním informačních systémů. Neupravil, či upravil pouze částečně řadu dalších oblastí, například dostatečnou ochranu osobních údajů vypovídajících o osobnosti a soukromí, povinnost toho, kdo shromažďuje osobní údaje, informovat občana o jeho právech a o jiných pro něj významných skutečnostech, oznamovací povinnost nakládání s osobními údaji u kontrolního orgánu subjektem, který hodlá nakládat s osobními údaji, možnost zásahu kontrolního orgánu před zahájením takového nakládání s osobními údaji, které by z hlediska ochrany osobních údajů mohlo představovat určitá rizika, sankce za porušování zákona a předávání údajů do jiných zemí.

  

GDPR a ZOÚ

Obecné nařízení představuje nový právní rámec osobních údajů v Evropě, který bude od 25. května 2018 stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektů údajů (fyzických osob) ve všech státech Evropské unie včetně Islandu, Norska a Lichtenštejnska. V právní praxi známe, jak jednotlivé směrnice ES (Evropského parlamentu nebo Rady) transponujeme do našich zákonů. GDPR je však přímo použitelný předpis, který v uvedený den 25. května 2018 nahradí z větší části ZOÚ.

Zákon o ochraně osobních údajů bude novelizován a do budoucna bude upravovat pouze otázky týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů a některé dílčí otázky, které GDPR umožňuje řešit vnitrostátní právní úpravou (jedná se o zpracování osobních údajů pro účely výkonu svobody projevu, práva na informace, svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby).

Cílem GDPR je přizpůsobení právního rámce ochrany osobních údajů dnešní době, dosažení větší jednoty právního rámce ve všech výše jmenovaných zemích a posílení práv subjektů údajů. Současný právní rámec, založený směrnicí 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o volném pohybu těchto údajů, již přestal odpovídat současné době, zejména pokud jde o prostředky, které jsou ke zpracování využívány a též i pokud jde o zpracování jako takové, které je daleko komplexnější, než bylo před několika desítkami let (např. v oblasti automatizace zpracování osobních údajů).

Jak jsme si uvedli, GDPR v podstatě v České republice nahradí obsah ZOÚ. V tomto směru není mezi GDPR a zákonem rozdíl, oba právní předpisy stanovují práva a povinnosti. Určitou zvláštností GDPR je jeho Preambule, která obsahuje tzv. recitály, což jsou ustanovení předcházející vlastnímu textu nařízení a tato ustanovení jsou v některých případech výkladem či do jisté míry důvodovou zprávou k některým ustanovením vlastního textu GDPR. V praxi se proto bude muset při výkladu jednotlivých ustanovení GDPR brát do úvahy i příslušné recitály, které se ke konkrétním článkům GDPR vztahují.

Po 25. květnu 2018 bude tak v České republice tvořit kompletní právní rámec ochrany osobních údajů GDPR a novelizovaná ZOÚ.

 Z působnosti GDPR jsou vyloučeny činnosti fyzické osoby, při kterých jsou zpracovány osobní údaje výlučně pro osobní či domácí činnost. Dále je z působnosti GDPR vyloučeno zpracování prováděné příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestu, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení.

Je však třeba konstatovat, že nabytím účinnosti GDPR nedojde k žádné revoluci v oblasti práva na ochranu osobních údajů. GDPR navazuje na zásady a cíle zpracování a ochrany osobních údajů ve směrnici 95/46/ES a sleduje pouze překonání stávající roztříštěnosti v provádění ochrany osobních údajů v EU. Z jednoduchého porovnání obsahu GDPR a směrnice 95/46/ES je zřejmé, že jsou používány stejné definice klíčových pojmů (osobní údaj, subjekt údajů, zpracování – čl. 2 směrnice 95/46/ES a čl. 4 GDPR) a obdobně formulované, obsahově velmi blízké, zásady zpracování (čl. 5 a 6 GDPR a čl. 6 a 7 směrnice 95/46/ES). Pravidla pro ty, kdo osobní údaje zpracovávají, tedy správce a zpracovatele, jsou podrobnější a vesměs přesnější než ve výrazně stručnější směrnici 95/46/ES a ZOÚ. Správcům jsou ukládány některé nové povinnosti - ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a ohlašování téhož dotčeným subjektům údajů a pro určité správce též povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Oproti současné obecné formulaci povinností při zabezpečení zpracování v § 13 ZOÚ jsou v GDPR akcentovány „technické prostředky“ a jmenovitě určené technologie - pseudonymizace a šifrování, obnova dostupnosti, pravidelné testování a hodnocení účinnosti zavedených opatření. Podstatné je i to, že ve všech povinnostech správců a zpracovatelů se promítají konstrukční zásady záměrné a standardní ochrany a přístupu založeného na riziku, které se uplatňují rovněž současně - např. v povinnosti posuzovat vliv jednotlivých zpracování na ochranu osobních údajů.

Také práva těch, jejichž osobní údaje musí být chráněny, tedy subjektu údajů podle směrnice 95/46/ES jsou zachována a nově upravena podrobněji, s tím, že jedinou skutečnou novinkou je právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. Jako novinka v právech subjektu údajů je ovšem v současné době v České republice prezentováno právo na výmaz podle článku 17 GDPR, často pod alternativním názvem „právo být zapomenut“. Novinka v ochraně osobních údajů v členských státech EU to není; právo existuje podle čl. 14 směrnice 95/46/ES a v českém právním řádu je nalezneme v ZOÚ od jeho schválení v roce 2000.

 

Nové přístupy GDPR

Nové nařízení GDPR je založeno na dvou nových přístupech, na principu odpovědnosti správce a na přístupu založeném na riziku.

Princip odpovědnosti je podle čl. 5 GDPR ve vztahu k subjektu údajů, osobní údaje musí být zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“) a shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Přístup založený na riziku v širším slova smyslu znamená, že správce již od počátku koncipování zpracování osobních údajů musí brát v potaz povahu, rozsah, kontext a účel zpracování a přihlédnout k pravděpodobným rizikům pro práva a svobody fyzických osob a tomu se musí přizpůsobit i zabezpečení osobních údajů. V užším slova smyslu můžeme hovořit o přístupu založeném na riziku jako o aplikaci některých povinností pouze v případě, kdy zpracování osobních údajů či porušení zabezpečení (bezpečnostní incident) představuje riziko či vysoké riziko pro práva a svobody fyzické osoby. V tomto rozsahu princip založený na riziku se uplatňuje zejména u nových povinností ohlašování, resp. oznamování případu porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě kdy k porušení zabezpečení osobních údajů nedojde, není třeba se ničeho obávat.

 

Závěrem

V souvislosti s výkladem GDPR ale není možno zapomenout na naši vnitrostátní právní úpravu, především na OZ. Ten má velké pasáže věnované jménu a podobě člověka, osobnosti člověka a soukromí.

Jak jsme si uvedli výše, OZ vychází v ustanovení § 81 („Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého.“) ze základních ústavních práv člověka na ochranu jeho osobnosti a stanoví, že ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost a čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Přitom zvlášť klade důraz na ochranu podoby člověka a jeho soukromí.

Mnoho zásadních zásad ochrany zaměstnance se vyskytuje i v ZP – např. ustanovení § 316 odst. 4 ZP, které vyjmenovává informace, které zaměstnavatel nesmí od zaměstnance v souvislosti s pracovněprávním vztahem vyžadovat, nebo § 316 odst. 2 ZP, podle kterého zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. Zásadně platí, že kamery může zaměstnavatel použít pouze tehdy, pokud nedojde k zásahu do ochrany soukromí zaměstnance a pokud účelu, kterého tím zaměstnavatel sleduje (např. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců) nelze dosáhnout jinak. To vše jsou principy obsažené v GDPR

Proto v řadě zásad bude GDPR naplňováno i naší vnitrostátní právní úpravou – občanským zákoníkem, zákoníkem práce a školským zákonem.

V souladu s přijetím GDPR mají členské státy EU povinnost oznámit Komisi (ES) do 25. května 2018 příslušná ustanovení svých právních předpisů, která k tomu účelu přijmou, a to se ještě nestalo.

U nás se musí především vyčkat na novelu ZOÚ, protože ten bude muset být značně změněn, protože GDPR je z pohledu práce EU přímo použitelný předpis. V ostatních zákonech, jako například v zákoníku práce nebo ve školském zákoně, nedojde v této souvislosti k žádným změnám.

 

 

  

 

 

 

autor: Eva Dandová

zdroj:http://www.bozpinfo.cz