Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborová organizace v nové úpravě soukromého práva a veřejném rejstříku právnických a fyzických osob

15. 3. 2014

Dokument je na stažení ve složce DOKUMENTY

 

 

Dne 1. ledna 2014 nabyla účinnosti nová úprava soukromého práva.

 

Nový občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník -  zásadně změnil právní úpravu postavení odborové organizace v našem právním řádu. Zrušen byl zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který do 31. prosince 2013 postavení odborové organizace upravoval komplexně, tedy včetně procesních předpisů o jejich evidenci v rejstříku vedeném ministerstvem vnitra.
Podle přechodného ustanovení § 3045 občanského zákoníku se sdružení podle zrušeného zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, považují za právnické osoby – spolky – upravené v § 115 až § 213 a § 214 až § 302 občanského zákoníku. Z této právní úpravy transformace občanských sdružení na spolky jsou však odborové organizace (stejně jako zaměstnavatelské organizace) výslovně vyjmuty, a to dalším přechodným ustanovením § 3046 odst. 1 občanského zákoníku, podle kterého se odborová organizace, (organizace zaměstnavatelů včetně organizací mezinárodních a jejich organizační jednotky) evidované podle zákona č. 83/1990 Sb., považují za odborové organizace (organizace zaměstnavatelů, mezinárodní odborové organizace a jejich pobočné organizace) podle nového občanského zákoníku.
Odborové organizace jsou tak i nadále občanským sdružením ve smyslu článku 20 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích), avšak s tím, že jejich hmotně právní úprava je nově obsažena v novém občanském zákoníku.
 

Podle § 3025 odst. 1 občanského zákoníku se ustanovení nového občanského zákoníku o právnických osobách a spolku na odborové organizace (organizace zaměstnavatelů) použijí přiměřeně jen v tom rozsahu, v jakém to neodporuje jejich povaze zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které upravují svobodu sdružování a ochranu práva svobodně se sdružovat.

 

 

Odborové organizace (organizace zaměstnavatelů) jsou tak upraveny jako právnické osoby svého druhu (sui generis), což plně odpovídá jejich specifické povaze zástupců zaměstnanců vymezené v mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána a které upravují svobodu sdružování a ochranu práva svobodně se sdružovat. To je plně vyjádřeno i ustanovení § 3025 odst. 2 občanského zákoníku, dle kterého odborová organizace, organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace vznikají dnem následujícím po dni, v němž bylo doručeno příslušnému orgánu veřejné moci oznámení o jejich založení.

 

 

V této části lze uzavřít, že postavení odborových organizací je i za účinnosti nového občanského zákoníku dáno zejména mezinárodními předpisy a vnitrostátní úprava (úprava právnických osob a spolků v občanském zákoníku) se na odbory použijí přiměřeně jen v tom rozsahu, v jakém to neodporuje jejich povaze zástupců zaměstnanců podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které upravují svobodu sdružování a ochranu práva svobodně se sdružovat (zejména Úmluva MOP č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, 1948 - č. 489/1990 Sb.).

 

 

Každá právnická osoba musí být zapsána ve veřejném rejstříku, upraveném zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „zákon“).

 

Pro odborové organizace (organizace zaměstnavatelů) platí i nadále evidenční princip, a to ve spolkovém rejstříku, vedeném krajským soudem, příslušným dle sídla odborové organizace.
Zákon obsahuje stejnou úpravu pro vznik (změnu, zánik) odborové organizace jako občanský zákoník. Podle § 121 odst. 1 zákona odborová organizace, mezinárodní odborová organizace a jejich pobočné organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace vznikají dnem následujícím po dni, v němž bylo doručeno rejstříkovému soudu oznámení o založení této právnické osoby, s tím, že podle odstavce 2 rejstříkový soud provede zápis do 5 pracovních dnů.
Odborové organizace, s ohledem na hmotně právní úpravu v občanském zákoníku, jsou v podstatě vyjmuty z „procesních předpisů“, upravujících řízení o zápisu, když zákon obsahuje vylučovací ustanovení (§ 121 odst. 3).
Pokud tedy vznikne nová odborová organizace, nebo již dříve evidovaná odborová organizace chce uplatnit změnu nebo svůj zánik, písemně tuto skutečnost oznámí rejstříkovému soudu (nejlépe do podatelny s potvrzením doručení na stejnopisu podání) s tím, že hmotně právní následek (vznik, změna, zánik) ze zákona nastane následující den po dni doručení písemného oznámení.
Podání nutno označit jako „oznámení vzniku odborové organizace“, „oznámení změny údajů v evidenci odborové organizace“ nebo „oznámení zániku odborové organizace“ rozhodně se nedoporučuje používat označení „návrh na zahájení řízení o ….“ nebo „návrh na zápis…..“.
Podání by mělo obsahovat tyto náležitosti:
  • označení, že jde o oznámení vzniku nebo změny (údajů) anebo zániku odborové organizace do veřejného rejstříku,
  • označení rejstříkového soudu (krajský soud příslušný dle sídla odborové organizace),
  • označení oznamovatele – odborové organizace (název, sídlo, IČ),
  • údaje, které jsou v rámci změny určeny k zápisu či výmazu,
  •           seznam příloh podle typu oznámení (stanovy, zápis osvědčující průběh jednání orgánu příslušného k rozhodnutí, případně výpis či usnesení z takového jednání, protokol o likvidaci),
  • datum a podpis oznamovatele (oprávněného podle stanov).
V případě změny obsahu v listině založené ve Sbírce listin veřejného rejstříku (např. stanovy), bez toho, že má tato změna dopad na evidované údaje, postačí rejstříkovému soudu doručit oznámení o změně listiny (stanov) a tuto listinu v platném znění k podání připojit.
 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o řízení dle zákona, nepodléhá oznámení vzniku, změny údajů či zániku odborové organizace poplatkové povinnosti.

 

 

Odborové organizace zapsané v evidenci ministerstva vnitra k 31. prosinci 2013, nejsou povinny k žádným formálním krokům vyvolaným výše popsanou transformací.

 

Ministerstvo vnitra, které centrálně evidenci odborových organizací do 31. prosince 2013 vedlo, bylo povinné předat příslušným rejstříkovým soudům do 1 měsíce po dni nabytí účinnosti tohoto zákona (31. ledna 2014) základní evidované údaje o evidovaných subjektech (odborových organizací) v elektronické podobě a do 3 měsíců po dni nabytí účinnosti zákona (31. března 2014) příslušné spisy.
Informativní zápis o evidovaných subjektech lze již nyní získat elektronicky na stránkách www. Justice.cz po zadání IČ odborové organizace.
Závěrem jen konstatujeme, že Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu je podle svých stanov organizován na principu členství právnických osob. K 31. prosinci 2013 byl svaz samostatně, jako odborová organizace, veden v evidenci ministerstva vnitra, stejně jako (samostatně) jeho všechny členské odborové organizace (včetně jejich případných členů). Ve struktuře svazu tedy neexistují „pobočné“ odborové organizace.
V případě problému v souvislosti s podáním rejstříkovému soudu kontaktujte právníky svazu.
 
Právní úprava:
89/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. února 2012
občanský zákoník
ČÁST PÁTÁ
HLAVA I
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 3025
(1) Ustanovení tohoto zákona o právnických osobách a spolku se použijí na odborové organizace a organizace zaměstnavatelů přiměřeně jen v tom rozsahu, v jakém to neodporuje jejich povaze zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které upravují svobodu sdružování a ochranu práva svobodně se sdružovat.
(2) Odborová organizace, organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace vznikají dnem následujícím po dni, v němž bylo doručeno příslušnému orgánu veřejné moci oznámení o jejich založení.
HLAVA II
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 3046
Odborová organizace, organizace zaměstnavatelů včetně organizací mezinárodních a jejich organizační jednotky evidované podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, mezinárodní odborové organizace a jejich pobočné organizace podle tohoto zákona.
 
 304/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. září 2013
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 121
(1) Odborová organizace, mezinárodní odborová organizace a jejich pobočné organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace vznikají dnem následujícím po dni, v němž bylo doručeno rejstříkovému soudu oznámení o založení této právnické osoby.
(2) Rejstříkový soud provede zápis do 5 pracovních dnů.
(3) Ustanovení části první hlavy II, částí druhé a třetí se na zápis vzniku odborové organizace, mezinárodní odborové organizace a jejich pobočných organizací, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočných organizací nepoužijí.
 

autor: JUDr. Antonín Těšík právník svazu

 Dokument je na stažení ve složce DOKUMENTY