Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky přiznání starobního důchodu (se zaměřením na horníky)

22. 4. 2015

 

 

Z důvodu délky byl dokument na stránkách zkrácen !!!

Celý dokument na stažení zde (kompletní znění)

 

 

Podmínky přiznání
 
starobního důchodu
 
(se zaměřením na horníky)
 
podle právní úpravy platné a účinné
 
k
 
21. dubnu 2015
+
návrh úpravy hornických důchodů
 
Stručný přehled o podmínkách pro přiznání starobního důchodu.
I.     Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
 
1.   Starobní důchod 
Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže
Þ   získal potřebnou dobu pojištění a
Þ   dosáhl stanoveného věku,
Þ   popřípadě splňuje další podmínky stanovené v zákoně.
Obecné podmínky
§ 29
(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně
a)  25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen "důchodový věk") před rokem 2010,
b)  26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,
c)  27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,
d)  28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,
e)  29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,
f)   30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,
g)  31 let dosáhl důchodového věku v roce 2015,
h)  32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,
i)   33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,
j)   34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,
k)  35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.
(2)   Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nesplnilpodmínky odst. 1 a získal dobu pojištění nejméně
a)  15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let,
b)  16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
c)  17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
d)  18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
e)  19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
f)   20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození.
(3)   Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. g) až k), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodovéhověku po roce 2014 a získal aspoň 30 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1.
(4)   Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavcích 1, 2 nebo 3, má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let asplnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené v § 38 písm. a) nebo b).
(5)   Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, pokud mu zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupněpodle § 61b.
(6)   Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle odstavce 1 písm. b) až k) a odstavce 2 písm. b) až f) se náhradní doby pojištění, s výjimkou náhradních dob pojištění uvedených v § 5 odst. 1 písm. p), r) a s) a obdobných dob podle předpisů platných před 1. lednem 1996, započítávají pouze v rozsahu 80 %; počet dnů náhradních dob pojištění stanovený podle části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru.
Předčasný starobní důchod
§ 31
(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění stanovenou podle § 29 odst. 1 nebo 3 a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše
a) 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let,
b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.
(2) Starobní důchod podle odstavce 1 se přizná nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu. Za den vzniku nároku na starobní důchod podle odstavce 1 se považuje den, od něhož je tento důchod přiznán.
(3) Přiznání starobního důchodu podle odstavců 1 a 2 vylučuje nárok na starobní důchod podle § 29.
Důchodový věk
§ 32
(1) Důchodový věk činí
a) u mužů 60 let,
b) u žen
1.  53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí,
2.  54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,
3.  55 let, pokud vychovaly dvě děti,
4.  56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo
5.  57 let,
jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936.
(2) U pojištěnců narozených v období let 1936 až 1977 se důchodový věk stanoví podlepřílohy k tomuto zákonu. Stanoví-li se důchodový věk s přičtením kalendářních měsíců, považuje se za důchodový věk věk dosažený v posledním přičteném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození pojištěnce; neobsahuje-li takto určený měsíc takový den, považuje se za důchodový věk ten věk, který je dosažen v posledním dni posledního přičteného kalendářního měsíce.

 
V Praze dne 21. dubna 2015

JUDr. Antonín Těšík
právník svazu

 

 

Z důvodu délky byl dokument na stránkách zkrácen !!!
 

 

 Celý dokument na stažení zde (kompletní znění)