Jdi na obsah Jdi na menu
 


Postavení odborových organizací podle právní úpravy účinné od 28. února 2017

13. 4. 2017

 

 

Právní servis Odborového svazu PHGN


Nová právní úprava postavení odborových organizací v našem právním řádu je účinná od 1. ledna 2014. Na počátku bylo mnoho nejasností, zejména pak v tom, co a jakým způsobem musejí odborové organizace zapisovat do veřejného rejstříku.

Předpokládáme, že za 3 roky doby účinnosti nové právní úpravy si každá naše odborová organizace již zkontrolovala, v souladu s našimi opakovanými upozorněními, svůj zápis ve spolkovém rejstříku, tedy zda tam je zapsaná a zda údaje tam zapsané přenosem údajů ze staré evidence Ministerstva vnitra jsou v souladu se skutečností.

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění, dále jen „rejstříkový zákon“, byl přijat s účinností od 1. ledna 2014 s tím, že osoby zapisované do spolkového rejstříku přizpůsobí do 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona zapsaný stav stavu požadovanému zákonem. Odbory využily 3 leté lhůty k tomu, aby prosadily částečné změny. Vzhledem k nastavení legislativního procesu však došlo k tomu, že některé změny byly přijaty do občanského zákoníku (OZ) s účinností od 28. února 2017, avšak změny v příslušném prováděcím předpise, kterým je pro danou problematiku rejstříkový zákon, budou účinné až od 1. ledna 2018. Jakým způsobem se soudy postaví k tomuto rozporu, zatím nelze předvídat.

Zjednodušeně lze konstatovat, že se nepodařilo prosadit úlevy ohledně toho, co musí odborová organizace z hlediska svojí činnosti a zápisu do rejstříku splňovat, ale podařilo se prosadit úlevy týkající se procesu tohoto zápisu.

Obecná ustanovení o postavení právnických osob (§ 118 až § 209 OZ) se dle našeho právního názoru vztahují na odborové organizace v plném rozsahu, neboť jde o minimální požadavky, které jsou pro všechny právnické osoby společné. Naproti tomu ustanovení týkající se již konkrétně korporací a spolků (§ 210 až § 302 OZ) je nutno posuzovat vždy jednotlivě, zda konkrétní požadavek není v rozporu s mezinárodní smlouvou. Takže například požadavek v § 119 OZ, „Právnické osoby vedou spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech, i když nejsou povinny vést účetnictví podle jiného právního předpisu“, lze považovat za závazný i pro odborové organizace. Naproti tomu ustanovení § 211 odst. 1 OZ o tom, že může-li mít korporace dle zákona jediného člena, nemůže v ní tento člen z vlastní vůle ukončit členství, pokud na jeho místo nenastoupí jiná osoba, by dle našeho názoru již bylo v rozporu s právem svobodně se sdružovat v odborové organizaci.

Odborové organizace tedy musejí mít, stejně jako ostatní právnické osoby, v rejstříku zapsány své orgány a jejich členy, ale postup je pro ně jednodušší, neboť svůj vznik, a dle novely OZ účinné od 28. února t.r., též změny a zánik pouze oznamují. To znamená, že když odborová organizace zašle na soud příslušné oznámení, soud je povinen příslušné údaje zapsat, aniž by o něčem rozhodoval. Podmínkou však je, že oznámení musí splňovat určité základní náležitosti.
Podařilo se také dosáhnout toho, že podle novely rejstříkového zákona účinné od 1. ledna 2018 nebude moci soud zrušit odborovou organizaci v případě, že nezjednala nápravu ohledně rozporu stavu zapsaného a stavu požadovaného zákonem ani poté, co ji k tomu soud vyzval a dal jí dodatečnou lhůtu.

Co v rejstříkovém zákoně a v zákoně o účetnictví zůstalo, je povinnost zakládat do sbírky listin (mimo jiné) účetní závěrky a výroční zprávy, dále jen „účetní závěrky“. Ohledně této povinnosti doporučujeme zvláštní ostražitost, protože zatímco při neplnění ostatních povinností dle rejstříkového zákona soud, než by přistoupil k uložení pokuty, nejprve vyzývá k nápravě a dává lhůtu k odstranění nedostatků, při porušení povinnosti neuložení účetní závěrky finanční úřad nezasílá předem žádnou výzvu, ale přímo zahájí správní řízení o udělení pokuty.

Pro informace odborových organizací vydala ČMKOS dvě metodiky. První se jmenuje „Metodika pro plnění povinností odborových organizací vůči rejstříkovému soudu – zveřejnění účetní závěrky“, druhá se jmenuje „Metodika ČMKOS pro právníky odborových svazů – povinnosti odborových organizací a svazů vůči rejstříkovému soudu v roce 2017“, dále jen „Metodika ČMKOS k evidenci odborových organizací“.

Vzhledem k tomu, že právní a organizační struktura našeho svazu a našich členských organizací je jiná než většiny členských svazů ČMKOS, zaslal svaz svým členským organizacím tyto dva materiály doplněné o komentáře právníků svazu pro použití pouze našich členských organizací. Spolu s těmito dokumenty zaslal svaz také vzory podání na rejstříkový soud a informaci pro členské organizace „Problematika zániku odborové organizace bez právního nástupce, tj. s likvidací, dle právního stavu od 28. února 2017, nad rámec informací v materiálu ČMKOS.“ Tyto materiály byly zaslány všem našim členským organizacím a jsou k dispozici jak na svazovém intranetu, tak na svazových webových stránkách.

Snahou autorů výše uvedených dokumentů, ať již ČMKOS nebo svazových právníků, bylo, aby obsáhly většinu problémů a dotazů, které jsme v posledních 3 letech v souvislosti s evidencí odborových organizací řešili. I nadále budou právníci svazu informovat o aktuálním stavu této problematiky na všech úrovních, na jakých to bude požadováno.

Závěrem bychom chtěli říci, že po zkušenostech z uplynulých tří let jsme mírně optimističtí. Je pravdou, že nová právní úprava klade zvýšené nároky na vedení administrativy odborových organizací, nicméně se dá říci, že odboroví funkcionáři se postupně učí s novou úpravou pracovat, případné nedostatky nebo nejasnosti v rejstříku se daří úspěšně odstraňovat a nové údaje tam vkládat.

 

img_8563.jpg

img_8576.jpg

 

 

 

 

 

 

                 

          Mgr. Markéta Marinková                                                         JUDr. Antonín Těšík  

 

 

 

 

 

 

 

autor: Mgr. Markéta Marinková, JUDr. Antonín Těšík (právníci svazu OS PHGN)

foto: Petr Kolev