Jdi na obsah Jdi na menu
 


Práce v horku a povinnosti zaměstnavatele

29. 7. 2015

 

 

V případě, že mikroklimatické podmínky na pracovišti  jsou nevyhovující, musí zaměstnavatel přijmout vhodná opatření, např. zavést systém práce a odpočinku na pracovišti, zkrátit pracovní dobu, poskytnout ochranné nápoje.
 
 
Pracovní činnosti jsou rozděleny do tříd práce I,IIa,IIb,IIIa,IIIb,IVa,IVb a V podle celkového energetického výdeje. V OKD na povrchových pracovištích jsou pracoviště zařazena především do kategorií IIa,IIb,IIIa,IIIb, kancelářské a administrativní práce do kategorie I. Přípustné maximální hodnoty teploty jsou pro jednotlivé třídy práce stanoveny takto :
 
třída práce I     – max.teplota  27ºC
třída práce IIa  – max.teplota  26ºC
třída práce IIb  – max.teplota  32ºC
třída práce IIIa  - max.teplota  30ºC
třída práce IIIb  - max.teplota  26ºC
třída práce IVa  - max.teplota  24ºC
třída práce IVb  - max.teplota  20ºC
třída práce V     - max.teplota  20ºC
 
 
V případě, že nejsou při práci zařazené do třídy IIb až V podle tabulek hygienického předpisu 361/2007 Sb. v platném znění dodrženy přípustné hodnoty zátěže teplem, musí být uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky v rámci dodržování dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce ve směně.
 
Příklad :
 
třída práce IIIb, teplota 34ºC, rychlost větrů v = 0,1 m/s, relativní vlhkost rh = menší než 70% - z toho vyplývá Tsm = dlouhodobě únosná práce za směnu (tj. v součtu celková doba práce) = 245 min., Tmax. = krátkodobě únosná doba práce (doba práce „v jednom kuse“ mezi přestávkami) = 59 min.
 
 
Režim práce a bezpečnostních přestávek se vypočítá tak, že nejprve se stanoví počet pracovních cyklů. Počet pracovních cyklů (c) je dán podílem dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce dle tabulek hygienického předpisu 361/2007 Sb. , přičemž počet cyklů se zaokrouhluje na nejblíže vyšší celé číslo.
 
 
c = tsm (min)/tmax (min)
c = 245/59 = 4,15 = 5
délka 1 pracovního cyklu = tsm/c = 245/5 = 49 min.  
 
                                                                                                
Mezi jednotlivými pracovními cykly musí být zajištěny bezpečnostní přestávky na odpočinek (tp). Délka přestávek se vypočítá podle vzorce.

tp = (480 - tsm )/c - 1 (min)
tp = (480 – 245 )/5-1    
tp = 235/4
tp = 58,75, zaokrouhleno 59 min.
 
 
Pracovníkovi tedy vyšlo 5 pracovních cyklů po 49 min. a  doba přestávky 59 minut =
práce + přestávka + práce + přestávka + práce + přestávka + práce + přestávka + práce
  49    +      59           +  49     +     59          +   49    +     59          +    49    +     59         +   48    
 
= v součtu = 49x4 + 48 + 4x 59 = 480 minut
Dodržení přípustných hodnot se nevyžaduje u práce zařazené do třídy I ( např.kancelářské a administrativní práce) a IIa na pracovišti za mimořádně teplého dne, kterým se rozumí den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C; v takovém případě musí být poskytnuta náhrada ztráty tekutin v rozsahu dle hygienického předpisu 361/ 2007 Sb.; v případě překročení teploty na těchto pracovištích 36 °C musí být navíc uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky stanovený podle výše uvedeného předpisu – při překročení 36ºC by pak dle tabulek vycházely např. ( při 37ºC ) 3 cykly práce po 119 min. proloženy 2 přestávkami po 61 min. tedy v podstatě : 2 hod. práce + 1 hod.přestávky + 2 hod.práce + 1 hod.přestávky + 2 hod.práce. V kolektivní smlouvě lze domluvit i jiný systém, např. zkrácení pracovní doby až o 2 hodiny, dřívější zahájení práce mimo vysoké teploty a držení přestávek aj.
 
 
Dalším opatřením je poskytnutí ochranného nápoje.
 
Nárok na ochranný nápoj vzniká již tehdy, když zaměstnavatel kulovým teploměrem zjistí, že na pracovišti v daný den jsou překročeny teploty pro danou třídu práce. Přesněji se jedná o tyto hodnoty :
 
Třída práce
Náhrada tekutin za směnu při ztrátě tekutin potem a dýcháním 1,25 litrů a více
tnebo tg(C)
(litry)++)(litry/1 °C)
I+)
31 až 36
0,9 až 2,7(0,36)+++)
IIa+)
27 až 34
0,9 až 3,1(0,24)
IIb
24 až 32
0,9 až 2,8(0,24)
IIIa
20 až 29
0,9 až 2,8(0,21)
IIIb
16 až 27
0,9 až 2,8(0,17)
IVa
15 až 24
1,2 až 3,0(0,2)
IVb
15 až 21
1,6 až 3,0(0,23)
V
15 až 17
2,2 až 3,0(0,4)

 

 
Obecně ale platí, že všechny otázky BOZP musí zaměstnavatel projednávat se zaměstnanci (§ 108 zákoníku práce) a to buď prostřednictvím zástupců zaměstnanců (odborů) nebo přímo. Proto také by s vámi měl zaměstnavatel projednat i otázku ochrany před nepříznivými mikroklimatickými vlivy. Samozřejmě lze dohodnout ledacos. V rámci kolektivního vyjednávání se běžně dojednává poskytování ochranných nápojů i nad rámec případů uvedených v ustanovení § 8 nařízení vlády. Dále je samozřejmě možno v kolektivní smlouvě sjednat i zkrácení pracovní doby a to tak, že zkrácená pracovní doba bude sjednána s ohledem na pracovní podmínky na pracovištích zaměstnavatele v určitých dnech. To vše je možné dohodnout v rámci kolektivního vyjednávání a to je také smysl a účel kolektivního vyjednávání. Pokud ale u zaměstnavatele odbory nepůsobí, pak je situace poněkud složitější, a platí, že zaměstnavatel musí jednat se zaměstnanci a všechna opatření realizovat na základě svého vnitřního předpisu, tedy jak poskytování ochranných nápojů nebo zkrácení pracovní doby.
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval : SIBP Ing.Vladimír Potomák