Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program OS PHGN na léta 2016 - 2020

18. 10. 2016

 

 

Cílem svazu je ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů členů svazu a odborářů v nich sdružených. Svaz usiluje o to, aby byla respektována sociální, ekonomická a ekologická hlediska práce, včetně její bezpečnosti a nezávadnosti, a o právo zaměstnanců na spravedlivou odměnu za vykonanou práci.

 

I. Úkoly zaměřené na naplnění základních programových cílů 

 

1. Zajištění zaměstnanosti, právo na spravedlivou odměnu za práci

1.1. Zasazovat se na všech úrovních o ochranu pracovních míst a o vytváření nových pracovních příležitostí, spolupracovat při vytváření organizačních a legislativních podmínek pro zachování, případně vytvoření nových pracovních míst.

1.2. Vyhledávat a dokumentovat diskriminační jednání zaměstnavatelů při obsazování pracovních míst a odměňování a vyžadovat nápravu.

1.3. Požadovat při uvolňování zaměstnanců z důvodů organizačních a racionalizačních změn a provádění útlumových programů důsledné plnění legislativních podmínek pro uvolňování zaměstnanců zaměstnavateli.

1.4. Usilovat v regionech o zřizování poradenských služeb pro uvolňované zaměstnance.

 

2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.1. Zachovat svazovou strukturu BOZP tak, aby bylo možné členům svazu na základě jejich potřeby poskytovat veškerou potřebnou servisní službu v oblasti BOZP prostřednictvím SIBP.

2.2. Nadále zlepšovat spolupráci s členskými organizacemi svazu a poskytování servisní, metodické, poradenské, lektorské, kontrolní a šetřící činnosti v oblasti BOZP. Klást důraz na prevenci úrazovosti, na zlepšování pracovního prostředí, na výchovné a vzdělávací akce a  právní povědomí našich členů.

2.3. Aktivně se podílet na zákonné úpravě pracovnělékařské péče a její realizaci, zejména s ohledem na vymezení jejího obsahu, rozsahu, financování a kontroly kvality.

2.4. Podílet se aktivně na právní úpravě v oblasti dokumentace pracovní úrazovosti.

2.5. Spolupracovat při realizaci státní politiky BOZP i s ohledem na ratifikaci a realizaci  Úmluvy MOP č. 187 o podpůrném rámci BOZP.

2.6. Aktivně se podílet na přípravě právních předpisů o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

2.7. V rámci práva kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci aktivně kontrolovat dodržování předpisů BOZP i u firem působících na pracovištích u našich zaměstnavatelů.

 

3. Sociální a zdravotní zabezpečení 

3.1. Trvale sledovat a ovlivňovat rozsah a obsah usnesení vlády, kterým je řešena problematika útlumu v hornictví a koncepce zahlazování následků hornické činnosti. 

3.2. Sledovat vývoj v oblasti důchodového pojištění včetně prováděcích předpisů a   reagovat na navrhované změny.

3.3. Usilovat o stanovení pevné věkové hranice pro odchod do starobního důchodu a snížení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu pro zaměstnance v hornictví a v dalších obtížných profesích.

3.4. Prosazovat zavedení tzv. ‘‘zaměstnaneckých předdůchodů‘‘, tj. dávky ze    zákonného systému s povinným příspěvkem zaměstnavatele. 

 

4. Kolektivní vyjednávání 

4.1. Prosazovat posílení významu a funkce kolektivní smlouvy vyššího stupně, napomáhat větší úspěšnosti kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni. 

4.2. Prosazovat, aby mzdový růst byl minimálně v relaci s růstem životních nákladů a tím zabránit propadu reálných mezd. 

4.3. Reagovat při kolektivním vyjednávání na změny v pracovně právních předpisech.

4.4. Poskytovat pomoc při vyjednávání podnikových kolektivních smluv formou odborných porad, konzultací, případně účastí pověřených funkcionářů a zaměstnanců svazu na kolektivním vyjednávání.

4.5. I nadále podporovat svaz zaměstnavatelů při rozšiřování členské základny o zaměstnavatele, u nichž působí členské organizace svazu.

4.6. Při kolektivním vyjednávání se svazem zaměstnavatelů usilovat o rozšiřování kolektivní smlouvy vyššího stupně. 

 

5. Legislativa

5.1. Sledovat vývoj v  legislativní oblasti a reagovat předkládáním připomínek jak přímo, tak prostřednictvím Českomoravské konfederace odborových svazů (dále jen „ČMKOS“).

5.2. Zabezpečovat trvale odbornou účast na legislativní činnosti ČMKOS včetně připomínkového řízení k obecně platným předpisům. 

5.3. U všech specifických norem týkajících se hornictví požadovat po předkladateli účast svazu již při procesu přípravy a v přípravném řízení.

5.4. Usilovat o zachování všech nároků vyplývajících z legislativně právních norem týkajících se členů svazu, jako zákona č.98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům a zákona č. 62/1983 Sb. o věrnostním přídavku horníků. 

 

6. Vnitrosvazová činnost

6.1. Dále rozvíjet a modernizovat vnitrosvazový informační systém. Pro zajištění komunikace s členskou základnou vydávat svazové noviny v internetové podobě.

6.2. Na všech úrovních zaměřit činnosti na udržení členské základny a získávání nových členů.

6.3. Organizovat vzdělávání členů a funkcionářů svazu na všech úrovních.

6.4. Využívat pro svoji činnost, popř. pro činnost svých členů, projekty financované ze zdrojů Evropské Unie.

 

7. Vnější vztahy

7.1. Aktivně se podílet na práci ČMKOS na základě dokumentů přijatých sjezdy ČMKOS. Vytvářet podmínky pro činnost zástupců svazu v orgánech ČMKOS.

7.2. Podporovat slučovací proces se svazem v případě zájmu jiných odborových svazů, které mají podobné programové cíle. 

7.3. I nadále se aktivně podílet na ustavování a činnosti regionálních odborových orgánů.

7.4. Aktivně spolupracovat s OZ PBGN Slovenska a s partnerskými organizacemi Evropy.

 

II. Závěrečná ustanovení

 

  1. Program je otevřeným dokumentem, který bude dle potřeby aktualizován. 
  2. Jedenkrát ročně bude plnění Programu vyhodnoceno a projednáno v radě a sněmu svazu.