Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proměna Dolu Frenštát se blíží, DIAMO začalo navážet zásypový materiál

14. 7. 2022

 

Státní podnik DIAMO začal navážet do areálu nečinného černouhelného Dolu Frenštát hlušinu, která v příštím roce poslouží k zasypání jam. Doprava potřebných 214 tisíc tun materiálu bude probíhat postupně celkem 11 měsíců a je připravena tak, aby neměla negativní dopad na životní prostředí a neobtěžovala místní obyvatele. Obec Trojanovice, v jejímž katastru se důl nachází, zahájení návozu vítá, zasypání dolu umožní spustit nové projekty a další rozvoj regionu.


„Příprava likvidace nevyužívaného Dolu Frenštát, kterou zahájila ještě před převodem na DIAMO společnost OKD a po které tamní obce dlouho volají, postoupila do další fáze. Věříme, že je to dobrý signál pro region, investory a vznikající projekty budoucího využití areálu na úpatí Beskyd,“ uvedl Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO. 


Doprava zásypového materiálu do areálu dolu, který je od roku 1991 v konzervačním režimu, probíhá v souladu s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí a závěry zjišťovacího řízení, ve kterém jsou zahrnuty připomínky a požadavky dotčených obcí a úřadů. Množství dovezeného materiálu nepřesáhne 1 500 tun za den, to znamená maximálně 50 nákladních aut denně a to pouze v pracovních dnech. Železniční přístup do areálu dolu není, proto doprava probíhá po silnicích.


Starosta Trojanovic Jiří Novotný k tomu dodal: „Je to konečně tady. Po třiceti letech jsme se dočkali. Plníme tak závazek vůči více než 26 000 občanů, kteří se před 18 lety podepsali pod petici „Za zrušení a zasypání Dolu Frenštát“. Nyní intenzivně pracujeme na přípravě rozvojového projektu „Cérka“, který postupně celý areál promění v nadčasové místo. Areál Dolu Frenštát, který jsme dlouhodobě vnímali jako jednoznačnou hrozbu, se tak v budoucnu stane místem, které bude mít nejen pro Frenštátsko velký přínos.“


Samotný zásyp jam má závod DARKOV státního podniku DIAMO v plánu příští rok v květnu a červnu. Po jeho ukončení budou následovat demolice povrchových objektů dolu a sanační a rekultivační práce.


Hlavními důvody likvidace Dolu Frenštát jsou dlouhodobé nevyužívání dolu k těžbě a povinnost provozovatele při trvalém zastavení provozu v dole provést jeho likvidaci. Významnou roli sehrál také mnohaletý tlak představitelů obcí a v neposlední řadě byly důvodem i vysoké náklady na udržování dolu. 


Technické řešení likvidace bylo navrženo v souladu s vyhláškami Českého báňského úřadu a zákonem o hornické činnosti. Hlavní fází likvidace bude zásyp 2 stávajících jam F4 a F5 nezpevněným zásypovým materiálem v objemu cca 110 tisíc m3 (cca 214 tisíc tun) a likvidace povrchových objektů. Zásyp zajistí stabilitu jámy i jejího okolí. Z technologického hlediska je postup likvidace jam nezpevněným zásypovým materiálem jednodušší a rychlejší než zpevněný zásyp. Zásypový materiál je nehořlavý, nerozpustný, nebobtnavý a je certifikovaný pro zásyp dle vyhlášky ČBÚ, která stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl. Vozí se z odvalu „D“ v Paskově. Kvůli minimalizaci hluku a emisí z dopravy bude návoz probíhat postupně po dobu téměř jednoho roku. 


Důležitým krokem pro rozvojové aktivity, ale i pro běžné obyvatele, byla také změna chráněného ložiskového území. Nedávno na žádost státního podniku DIAMO rozhodlo Ministerstvo životního prostředí o zmírnění podmínek ochrany ložisek černého uhlí na Frenštátsku. Povolování staveb je tam už teď jednodušší a rychlejší.


Odpis zásob proběhl už před 20 lety. V prosinci roku 2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska černého uhlí Frenštát–západ a Frenštát–východ, převodem celkem 1 372 milionů tun bilančních zásob v dobývacím prostoru Trojanovice do zásob nebilančních.


Výstavba Dolu Frenštát začala v roce 1981, nikdy se v něm ale uhlí netěžilo. Od roku 1991 je důl udržován v konzervačním režimu, to znamená, že je tam zajištěno trvalé větrání dolu, čerpání přítokových vod, probíhají pravidelné prohlídky a údržba jam a obslužných provozů. Záměr likvidace Dolu Frenštát oznámila společnost OKD Ministerstvu životního prostředí v červnu 2020. V prosinci roku 2020 vydalo ministerstvo na základě zjišťovacího řízení rozhodnutí, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí. Koncem září roku 2021 nabylo právní moci rozhodnutí báňského úřadu o povolení hornické činnosti likvidace jam. 

 

frens--ta--t-na--voz-2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj, foto: Státní podnik DIAMO