Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státní podnik DIAMO již vyplácí příspěvky pro horníky propuštěné z OKD

5. 4. 2017

 

 

Státní podnik DIAMO zřídil pro propuštěné horníky z Dolu Paskov pracoviště na vyřizování příspěvků. Od třetího dubna tak mohou propuštění zaměstnanci společnosti OKD žádat o státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů spojených s restrukturalizací a útlumem těžby přímo na Dole Paskov. Pobočku sociálního centra státního podniku DIAMO tak může navštívit až 900 žadatelů.

Výše příspěvku je diferencována podle převažující činnosti propuštěných zaměstnanců. V případě práce pod zemí bude činit 8 000 korun, v případě práce na povrchu 7 000 korun měsíčně. Příspěvek se vyplácí podle počtu odpracovaných let. Nejrizikovější skupina může dostávat příspěvek až 60 měsíců, další skupiny od 3 do 36 měsíců. Od vyhlášení insolvence v květnu roku 2016 sociální centrum zaregistrovalo více než 440 žádostí o příspěvek a vyplatilo bývalým zaměstnancům 7,3 milionů korun.

Vláda dnes večer bude jednat o tom, aby se do procesu aktivně zapojil stát. Řešením by měl být závazný návrh na převzetí tzv. Nového OKD, do kterého bude vložena podstatná část závodu OKD. Ministerstvo průmyslu a obchodu se již dohodlo s Ministerstvem financí na způsobu řešení situace, včetně zapojení společnosti Prisko a státního podniku DIAMO.

"Souhlasíme s tím, aby nabídku za stát podala společnost Prisko. Pro nás je důležité, že se podařilo jednoznačně definovat roli státního podniku DIAMO v rámci útlumu a technické likvidace jednotlivých dolu, které se budou postupně v následujících letech uzavírat. DIAMO má velké zkušenosti s útlumem dolu v ČR a je jednoznačnou zárukou, že proces útlumu šachet OKD bude probíhat efektivně a s maximální odbornou péčí," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.


Od 9. května 2016 je společnost OKD v úpadku vyhlášeném soudem a probíhá insolvenční řízení. Dne 12. srpna 2016 byla společnosti OKD umožněna věřiteli a soudem reorganizace jakožto způsob řešení úpadku, čímž byl zachován provoz závodu OKD.

„Chtěl bych také připomenout, že ministerstvo průmyslu a obchodu se ve spolupráci s dalšími resorty situací v OKD aktivně zabývá již více než 2 roky. Za tu dobu se nám podařilo iniciovat a následně také prosadit řadu opatření, která přispějí ke zmírnění sociálních dopadů útlumu hornické činnosti v Moravskoslezském kraji,“ uvedl dále ministr Jiří Havlíček.

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo a prosadilo nařízení vlády č. 167/2016 Sb. z 11. května 2016, jímž se podařilo stanovit pravidla pro poskytování finančních příspěvků zaměstnancům OKD, a.s., jejichž pracovní poměr skončí v přímém důsledku restrukturalizace a útlumu těžebních kapacit. Účelem těchto příspěvků je zmírnění nežádoucích sociálních dopadů souvisejících se ztrátou zaměstnání.

MPO dále společně s MPSV iniciovalo přijetí zákona č. 213/2013 Sb., ze dne 15. června 2016, kterým se změnil zákon č. 155/1955 Sb., o důchodovém pojištění, kde byl nově stanoven dřívější odchod do důchodů pro horníky, kteří odpracovali 3 300 směn v hlubinném dole, popř. 2 200 směn v uranovém dole o 7 let.

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 27. července 2016 č. 702, které iniciovalo MPO, poskytla 15. srpna 2016 společnost Prisko společnosti OKD úvěr s rámcem až 700 milionů korun, určený na všeobecné provozní potřeby OKD. OKD ještě v srpnu načerpala z tohoto úvěrového rámce 150 mil. Kč jakožto první tranši. Další finanční prostředky dosud čerpány nebyly. Počátkem listopadu 2016 oslovilo OKD více než 200 potenciálních strategických partnerů s nabídkou prodeje obchodního závodu OKD. Cílem bylo nalézt takového zájemce, který převezme celý závod OKD a zajistí pokračování těžby a související útlum jednotlivých dolů v budoucnu. V prosinci 2016 měli zájemci podávat indikativní nabídky, přičemž za stranu státu podal indikativní nezávaznou nabídku státní podnik DIAMO.

Dne 15. prosince 2015 zaslalo OKD žádost MPO a MF o státní podporu na uzavření nekonkurenceschopných dolů, za dodržení podmínek Rozhodnutí Rady Evropské unie 2010/787/EU. Vláda ČR odmítla na svém únorovém jednání návrh MPO na odkup společnosti OKD prostřednictvím státního podniku DIAMO za 1 Kč, který ministerstvo předložilo jako součást „Zprávy k návrhu postupu státu v rámci řešení útlumu těžebních lokalit OKD, a.s.“ Pro návrh MPO v rámci jednání vlády hlasovali pouze ministři za ČSSD, koaliční partneři tento návrh nepodpořili.

Následně MF připravilo pro dnešní jednání vlády materiál „Zpráva o návrhu postupu státu v rámci řešení další činnosti společnosti OKD, a.s., a útlumu jejich těžebních lokalit“, ve kterém mimo jiné navrhuje odkoupení nově vytvořené společnosti „Nové OKD“ prostřednictvím státem vlastněné společnosti PRISKO a.s. K návrhu MF uplatnilo MPO v rámci mezirezortního připomínkového řízení 14 zásadních připomínek a návrh několika úprav návrhu usnesení vlády. Po velmi složitých jednáních však dospěla obě ministerstva ke konsensu.

"Dnes budu při jednání vlády prezentovat kladné stanovisko k návrhu MF, a to zejména z důvodu časové tísně před blížícím se termínem nutnosti předložení reorganizačního plánu představenstvem OKD schůzi věřitelů. Domnívám se nicméně, že původní návrh MPO na řešení budoucnosti OKD měl oproti tomuto celou řadu výhod," uvedl ministr Jiří Havlíček.


Do 10. dubna 2017 musí představenstvo OKD na schůzi věřitelů předložit reorganizační plán, jehož součástí by mělo být opatření, které vzejde z podané nabídky, který věřitelé (s pohledávkami uznanými insolvenčním správcem) mohou, ale nemusí odsouhlasit. Věřitelé budou o schválení reorganizačního plánu hlasovat v rámci jednotlivých skupin, které budou reorganizačním plánem definovány s ohledem na dopad reorganizačního plánu na věřitele.

 

 

 

 

autor, zdroj: MPO