Jdi na obsah Jdi na menu
 


SÚIP: Kontroly agenturního zaměstnávání v roce 2018

7. 1. 2019

 

 

Plán kontrol agenturního zaměstnávání pro rok 2018 byl stanoven především s ohledem na legislativní změny týkající se agenturního zaměstnávání provedené zákonem č. 206/2017 Sb. Tímto zákonem byla zavedena zejména povinnost poskytnutí kauce ve výši 500.000,- Kč na účet generálního ředitelství Úřadu práce ČR v souvislosti s vydáním povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti; agenturám práce s již platným povolením byla stanovena povinnost poskytnout tuto kauci nejpozději do 29. 10. 2017. Ještě koncem roku 2017 zahájil Státní úřad inspekce práce kontroly u vybraných agentur práce, kterým zaniklo povolení ke zprostředkování zaměstnání v důsledku nesložení kauce ve stanoveném termínu. Kontroly měly prokázat, zda tyto subjekty, již bez platného povolení, neprovádějí zprostředkování zaměstnání a přidělování zaměstnanců k uživateli i nadále. Většina kontrol byla ukončena až v roce 2018. Část z nich skutečně prokázala zprostředkování zaměstnání bez povolení. Zákon č. 206/2017 Sb. také zavedl povinnost agentur práce uzavřít se „svým“ odpovědným zástupcem pracovní poměr alespoň v rozsahu 20 hodin týdně. Rovněž tato povinnost se promítla do předmětu kontrol zprostředkování zaměstnávání agenturami práce v roce 2018.

 

V důsledku posílení zákonné odpovědnosti uživatele za dodržování rovnosti pracovních a mzdových podmínek přiděleného zaměstnance se zaměstnancem kmenovým stanovil plán kontrol také vyšší počet kontrol u uživatelů. V případech, kdy u uživatele působí více agentur práce, byla kontrola provedena u všech těchto agentur práce. A naopak, na kontrolu jedné agentury práce navazují kontroly více jejích uživatelů. To vše má za cíl zajistit, aby pracovní a mzdové podmínky agenturních zaměstnanců nebyly horší, než jsou nebo by byly srovnatelné podmínky zaměstnanců uživatele. Oblastním inspektorátům práce byl stanoven základní počet kontrol agenturního zaměstnávání, který obsahoval minimální počet kontrol u agentur práce, u kterých dosud kontrola nebyla provedena, nebo byla provedena před více než před dvěma lety, a dále u agentur práce, které provádějí pouze vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele a naopak a které provádějí poradenskou a informační činnost.

 

Do předmětu kontrol je také zahrnuta kontrola plnění povinností vůči generálnímu ředitelství Úřadu práce ČR, a to zejména zasílání roční informace o činnosti agentury práce, povinnosti doložit v zákonné lhůtě doklad o sjednání pojištění proti úpadku agentury práce, informování o změnách názvu, sídla, osoby odpovědného zástupce apod. Za neplnění těchto povinností hrozí pokuty a v opakovaných případech odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání. To může nastat i v případě závažného zjištění porušování pracovněprávních předpisů.

 

Kontroly agenturního zaměstnávání patří k obsahově i časově nejrozsáhlejším kontrolám vůbec, protože v případě, že se jedná o zprostředkování zaměstnání formou přidělování k výkonu práce k uživateli, týkají se i několika subjektů. Nadto se kromě počtů kontrol plánovaných pro každý oblastní inspektorát práce provádějí na základě aktuálního požadavku MPSV, Úřadu práce ČR apod. i mimořádné kontroly zaměřené specificky na vybrané povinnosti agentur práce. V letošním roce to byly mimořádné kontroly právě v souvislosti se změnami právních předpisů v roce 2017. Každý rok se garanti kontrol agenturního zaměstnávání setkávají na semináři, kde jsou projednány aktuální změny legislativy, zjištěné konkrétní případy, nové zkušenosti, návrhy na další zaměření kontrol atd. Nepředpokládáme, že do budoucna tyto kontroly, probíhající soustavně od roku 2007, budou jakkoliv omezeny, spíše naopak.

 

 

 

 

 

Autor: Bělíková Jana

Zdroj: Zpravodaj SÚIP č. 4/2018 (www.bozpinfo.cz)