Jdi na obsah Jdi na menu
 


SÚIP:Bezpečnostní přestávka, množství práce a pracovní tempo

17. 2. 2017

 

 

Dotaz:
Kdo posuzuje náročnost práce a bezpečnostní přestávky? Moje práce je hodně náročná, je taková monotónní, je tam i hluk a teplo. Máme jen jednu 30-ti minutovou přestávku a lidé jsou na sobě kvůli strojům závislí.

 

Odpověď:
Bezpečnostní přestávka se poskytuje s ohledem na činnost, kterou zaměstnanec vykonává nebo prostředí, ve kterém pracuje.


Bezpečnostní přestávka se poskytuje zaměstnancům, u kterých není z provozních důvodů možné, aby zaměstnavatel jejich práci organizoval tak, aby zaměstnanci nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organizmus. Nelze-li tyto činnosti vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami.


Zákoník práce uvádí, že má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních předpisů /*/, započítává se tato přestávka do pracovní doby (§ 89 odst. 1 ZP).


/*/např. zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – obecná úprava bezpečnostní přestávky, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci aj..)


Dojde-li k souběhu bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby (§ 89 odst. 2 ZP).


Množství požadované práce, pracovní tempo, popřípadě normu spotřeby práce určuje zaměstnavatel, např. ve vnitřním předpisu. Normy výkonu práce je také možné sjednat v kolektivní smlouvě, jestliže u zaměstnavatele působí odborový orgán.


Množství požadované práce může mít různou formu – určení množství pracovních úkolů a jednotky času, vymezení pracovních povinností obecně v určitém časovém období pracovnímu kolektivu či jednotlivému zaměstnanci.


Zaměstnavatel je však povinen při určení množství požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech (§ 300 ZP).

 

Odkaz na Informační leták: Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas a dovolená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor, zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)