Jdi na obsah Jdi na menu
 


V OKD proběhla Generální prověrka BOZP

9. 7. 2019

 

 

Dne 28.6.2019 proběhl závěr a hodnocení Generální prověrky BOZP ČBÚ a Komplexní prověrky KHS konané ve  dnech 15.4 - 30.5.2019 ve společnosti  OKD, a.s. 

 

Generální prověrka (GP) ČBÚ probíhala v sedmi skupinách.

1. Organizace a řízení bezpečnosti práce a provozu
2. Vedení důlních děl, povolování hornické činnosti, finanční rezervy, úhrady
3. Ochrana proti důlním otřesům a trhací práce
4. Větrání, klimatizace, degazace a ochrana proti výbuchu uhelného prachu
5. Svislá doprava, horizontální a úklonná doprava v dole, dopravní zařízení. Vybrané důlní stroje  a zařízení.
6. Elektrická zařízení v dole a na povrchu
7. Měřická dokumentace, ochranné pilíře, odvodňování, hospodaření se zásobami

 

Při kontrole bylo zjištěno 15 závad pro žádnou z nich však nebylo zahájeno správní řízení. Za některé závady byly uděleny finanční sankce zodpovědným osobám. Na základě kontroly dokumentace byly vydány 4 doporučení a 3 opatření. Přesto je možno hodnotit výsledek GP ČBÚ pozitivně.

 

Za OS PHGN se GP prověrky ČBÚ zúčastnili svazoví inspektoři BOZP Ing. Ivo Kavka a Petr Vavroš. 

 

Kontroly  KHS proběhly nejen ve společnosti OKD, a.s., ale i v dodavatelských firmách (např. stravování, Veolia a další)  při některých hygienických kontrolách byli zastoupeni zástupci příslušných odborových organizací. Z této kontroly není dosud vyhotoven závěrečný protokol, ale žádné závažnější závady nebyly zjištěny.

 

V rámci Generální prověrky byla provedena prověrka OS PHGN o výkonu odborové kontroly nad BOZP. 


Kontrola byla provedena na ZV OS Lazy, ČSM a Darkov. V rámci společnosti OKD, a.s. působí 7 odborových organizací, z nichž 6 spolupracuje v rámci Sdružení hornických odborů (SHO). Odborovou kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotlivých organizacích  dle § 322 Zákoníku práce řídí  předseda  ZV OS a  závodní inspektoři bezpečnosti práce (ZIBP). Pro zvýšení účinností bezpečnosti práce na jednotlivých lokalitách společnosti OKD, a.s pracuje ve funkcí  úsekových inspektorů bezpečnosti práce (ÚIBP) 140 zaměstnanců,  kteří nejsou pro tuto činnost uvolněni. Jejich podněty jsou odborovou organizací řešeny s odpovědnými pracovníky zaměstnavatele. Problematika BOZP je rovněž součástí zasedání ZV OS, jež se schází 1 x za měsíc.

 

Náplň prověrky OS PHGN : 
1. Práce ZV OS v oblasti BOZP včetně osvětové a informační činnosti.
2. Evidence, registrace pracovních úrazů a jejich odškodňování.
3. Zásoba a přidělování osobních ochranných pracovních prostředků.
4. Vedení dokumentace BOZP na ZV OS.

 

Při prověrce byla kontrolována následující dokumentace ZIBP:
- evidence záznamů o úrazech
- zápisy odškodňovacích komisí
- rozbory úrazovosti 
- zápisy kategorizační komise
- informátory
- pochůzkové knihy ZIBP
- zápisy z inspekčních prohlídek pracovišť ZIBP
- hygienická šetření
- knihy úsekových inspektorů bezpečnosti práce 

  K uvedené dokumentaci nebyly připomínky. 


Kontrola zástupců zaměstnanců (odborové organizace) nad bezpečností a ochranou zdraví při práci je na pracovištích OKD, a.s. umožněna na základě ustanovení § 108 a §§ 321 a 322 zákoníku práce a platné kolektivní smlouvy OKD a.s.

 

Pro výkon odborové kontroly nad BOZP v organizaci OKD, a.s. není nutno přijmout žádná opatření či doporučení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

red