Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výpočet hornických důchodů a předčasných hornických důchodů

14. 9. 2023

 

 

Výpočet

hornických důchodů

a

předčasných hornických důchodů

V Praze dne 13. září 2023

Každý důchod přiznávaný podle zákona č. 155/1995 o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se skládá ze základní výměry a procentní výměry.

Základní výměra

Výše základní výměry všech typů důchodů činí 10 % průměrné mzdy měsíčně. Od 1. ledna 2023 činí částku 4 040 Kč.

Tato základní výměra nebyla nyní provedenou změnou zákona dotčena.

Procentní výměra

Platná úprava ve znění účinném do 30. září 2023

Výpočet procentní výměry „hornického“ důchodu

§ 37c

(1) Důchodový věk pojištěnce uvedeného v § 37b se stanoví tak, že od důchodového věku stanoveného podle § 32 se odečte 7 let; při stanovení důchodového věku tohoto pojištěnce se u žen postupuje stejně jako u mužů stejného data narození.

(2) Procentní výměra starobního důchodu pojištěnce, jehož důchodový věk je stanoven podle odstavce 1, se zvyšuje ode dne přiznání tohoto důchodu podle předpisů o zvýšení důchodů, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 1996 do dne, který předchází dni, od něhož se přiznává tento důchod. Zvýšení podle věty první však spolu s procentní výměrou důchodu nesmí přesáhnout nejvyšší výměru, která se stanoví tak, že nejvyšší částka výše důchodu podle § 4 odst. 1 věty druhé zákona č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, se zvýší podle předpisů o zvýšení důchodů, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 1996 do dne, který předchází dni, od něhož se přiznává starobní důchod. Zvýšení podle věty první a druhé se stanoví tak, jako kdyby starobní důchod byl přiznán ke dni 31. prosince 1995.

Při stanovení procentní výměry „hornického“ důchodu se postupuje tedy takto:

 1. Nejprve se vypočte procentní výměra podle obecných pravidel § 34 zákona. Pokud dosáhne nebo přesáhne nejvyšší výměru (od 1. června 2023 částku 21 284 Kč), jako procentní výměra se přizná zjištěná částka a další výpočet se neprovádí). Pokud je zjištěná procentní výměra nižší než nejvyšší výměra (21 284 Kč), následuje další krok výpočtu.
 2. Zjištěná procentní výměra se zvýší o všechny valorizace podle předpisů o zvýšení důchodů, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 1996 (počínaje nařízením vl. č. 19/1996 Sb.) do dne, který předchází dni, od něhož se přiznává tento důchod.
 3. Pokud výsledná částka je nižší než nejvyšší výměra (21 248 Kč), přizná se tato procentní výměra. Pokud však nejvyšší procentní výměru přesahuje, přizná se procentní výměra ve výši nejvyšší výměry (21 248 Kč).

 

 

Výpočet procentní výměry předčasného hornického starobního důchodu

§ 36

(1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31, se stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o

a)    0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,

b)    1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,

c)    1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne;

výše procentní výměry po tomto snížení však nesmí být nižší, než je částka uvedená v § 33 odst. 2 větě třetí.

Při stanovení procentní výměry předčasného „hornického“ důchodu se postupuje tedy takto:

 1. Nejprve se vypočte procentní výměra podle obecných pravidel § 34 odst. 1 zákona.
 2. Vypočtená částka se sníží za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku

    a)    0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,

b)    1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,

c)    1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne;

 1. Takto zjištěná procentní výměra se zvýší podle předpisů o zvýšení důchodů, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 1996 (nařízení vl. č. 19/1996 Sb.) do dne, který předchází dni, od něhož se přiznává tento důchod.
 2. Pokud výsledná částka je nižší než částka 21 248 Kč (nejvyšší procentní výměra), přizná se procentní výměra předčasného „hornického“ důchodu v částce, jak byla vypočtena; pokud jí však převyšuje, přizná se procentní výměra předčasného „hornického“ důchodu ve výši stanovené nejvyšší výměry (21 248 Kč).

Právní úprava ve znění účinném od 1. října 2023

Výpočet předčasného „hornického“ důchodu

§ 36

(1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31, se stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o 1,5 % výpočtového základu; výše procentní výměry po tomto snížení však nesmí být nižší, než je částka uvedená v § 33 odst. 2 větě třetí.

(2) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak, že se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu podle odstavce 1. Pro zvýšení procentní výměry za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku platí ustanovení § 34 odst. 2 až 4 obdobně.

Při stanovení procentní výměry předčasného „hornického“ důchodu podle odstavce 1 se postupuje tedy takto:

 1. Nejprve se vypočte procentní výměra podle obecných pravidel § 34 zákona.
 2. Vypočtená částka se sníží za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o 1,5 % výpočtového základu.
 3. Takto zjištěná (snížená) procentní výměra se zvýší podle předpisů o zvýšení důchodů, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 1996 (počínaje nařízením vlády č. 19/1996 Sb.) do dne, který předchází dni, od něhož se přiznává tento důchod.
 4. Pokud výsledná částka je nižší než částka 21 248 Kč (nejvyšší výměra), přizná se procentní výměra předčasného „hornického“ důchodu částce, jak byla vypočtena; pokud jí však převyšuje, přizná se procentní výměra předčasného „hornického“ důchodu ve výši nejvyšší výměry (21 248 Kč).

Ustanovení odstavce 2 výslovně umožňuje požádat si o přiznání předčasného důchodu bez jeho výplaty. V takovém případě, kdy je pojištěnci mimořádný důchod přiznán a není mu do dosažení jeho důchodového věku vyplácen, lze tento důchod, na základě žádosti přepočítat způsobem zde uvedeným.

Tento postup lze použít i za stávající právní úpravy na výslovnou žádost pojištěnce.

Závěrem lze konstatovat, že výše „hornického“ důchodu, případně předčasného „hornického“ důchodu může dosáhnout od 1. června 2023 nejvýše částku 25 288 Kč (4 040 Kč + 21 248 Kč) s výjimkou případů, kdy pro pojištěnce bude výhodnější obecná úprava výpočtu procentní výměry (přesáhne platnou nejvyšší výměru).

 

JUDr. Antonín Těšík

právník svazu