Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzkaz ČMKOS budoucí vládě

18. 10. 2017

 

 

NEDOPUSŤTE DESTRUKCI DŮCHODŮ, ZDRAVOTNICTVÍ, ŠKOLSTVÍ A BEZPEČNOSTI


NA CO NESMÍ NOVÁ VLÁDA ZAPOMÍNAT

Přesně před čtyřmi lety v říjnu 2013 před parlamentními volbami do Poslanecké sněmovny zveřejnila Českomoravská konfederace odborových svazů svoje požadavky, doporučení a náměty, které by neměly být lhostejné budoucím politikům, chtějí-li překonat sociální a ekonomickou krizi, nastartovat ekonomický růst ČR a zlepšit životní úroveň českých zaměstnanců. Dnes můžeme objektivně konstatovat, že většina našich návrhů byla novou vládou akceptována a realizována. Nebylo to rozhodně lehké období. Je proto velmi důležité znovu zdůraznit, že současná koalice přebírala zemi v podmínkách vleklé ekonomické krize, doprovázené extrémní nezaměstnaností, srovnatelné snad jen s obdobím velké hospodářské krize. Naším klíčovým požadavkem proto bylo za každou cenu obnovit ekonomický růst. Je neseriózní, že většina médií i „analytiků“ zásluhu vlády na nastartování ekonomiky nespravedlivě přehlíží.

Současná vládní koalice velmi zodpovědně přistoupila i na další doporučení ČMKOS:

obnovila opravdový sociální dialog mezi vládou, odbory a zaměstnavateli,
minimalizovala skutečné nebo hrozící škody způsobené „reformami“ předchozích vlád (zrušení jednotného inkasního místa, privatizace důchodů),
zahájila intenzívní boj proti daňovým únikům (zavedení EET, kontrolního hlášení, majetkových přiznání),

postupně zvyšovala minimální mzdu, která byla dlouhých osm let zmrazena.
ČMKOS dnes s velkými rozpaky sleduje probíhající volební kampaň, úroveň diskuse a relevantnost nastolovaných témat, která bohužel i degradují velké úspěchy této vlády. Vnímáme velmi negativně řadu signálů naznačujících zastavení, či obrácení směru vývoje české společnosti. Neslyšíme „trávu růst“. O důvodnosti našich obav nás přesvědčují nejen volební programy politických stran kandidujících do Poslanecké sněmovny, ale i každodenní vystupování jejich lídrů ve sdělovacích prostředcích. ČMKOS se proto obdobně jako před čtyřmi lety obrací na vládu, která vzejde z nových parlamentních voleb a předkládá zásadní doporučení ke klíčovým sociálním a ekonomickým otázkám:

1. Za zásadní úkol nové vlády ČMKOS považuje další rozvoj sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Sociální dialog je důležitou cestou k udržení sociálního smíru a tolik potřebného společenského konsenzu. Ovlivňuje významně i udržení sociální soudržnosti. Současná vládní koalice předvedla sociální dialog na velmi vysoké úrovni a odrazilo se to na dobrém klimatu ve společnosti. Je s podivem, že až na pár výjimek se bohužel k sociálnímu dialogu žádná politická strana programově nehlásí.

2. Připravit strategický plán na podporu ekonomického růstu a posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky i v souvislosti s nástupem digitální ekonomiky, která nemá podle odborů budoucnost bez sociálního rozměru. Tento plán by měl rozvíjet národní hospodářský zájem, aby se Česká republika stala zemí slušně placených zaměstnanců a příjmy občanů České republiky a životní úrovní se přibližovala nejvyspělejším zemím EU.

3. K realizaci tohoto záměru ČMKOS doporučuje připravit a velmi rychle realizovat komplexní projekt odstranění legislativních i nelegislativních bariér bránících realizaci klíčových veřejných investic. Jde zejména o infrastrukturu spojenou s budováním digitálních sítí, dopravních staveb – železnice, dálnice, silnice, vodní cesty, o nájemní bydlení, vodovody, kanalizace. (EIA, zákon o zadávání veřejných zakázek, stavební zákon, zákon o liniových stavbách, stavební nepřipravenost, nevykoupené pozemky apod.)

4. ČMKOS považuje stabilní systém veřejných služeb a sociálních transferů za klíčový k zachování sociální soudržnosti společnosti. Jednoznačně odmítá návrhy nejrůznějších politických stran a uskupení na hluboké zásahy do daňového a odvodového systému v řádu stovek miliard korun. Představa, že plošné snížení daní pomůže ekonomice a všem lidem, je iluzí. Snížení daní skutečně pomůže jen nejbohatším skupinám a zůstane po něm destruovaný veřejný sektor. Plošné snížení daní, zavedení školného, doplatků ve zdravotnictví či redukce důchodů a sociálních dávek jsou dvě strany jedné mince. Veřejné služby je nutno zefektivnit a ne zničit. ČMKOS proto zásadně odmítá zavedení školného a poplatků ve zdravotnictví.

5. ČMKOS zásadně odmítá snahy o výrazné snížení sociálního a zdravotního pojištění. Záměr snížit pojistné platby z důvodů podpory „nárůstu mezd a platů“ považujeme za nebetyčnou drzost, licoměrnost a pokrytectví těch, kteří nás svými „reformami“ zavedli mezi země s nejnižšími mzdami v Evropě. Takzvané „zvýšení mezd“ prostřednictvím snížení sociálního a zdravotního pojištění nám kupní sílu našich platů a mezd nezvýší. Povede totiž k destrukci, privatizaci a zpoplatnění zdravotnictví a důchodového systému.

6. Hlavním problémem daňového systému ČR je podle ČMKOS jeho nespravedlivost! Umožňuje vybrané daňové poplatníky zdaňovat výrazně méně než jiné. Daňová reforma v České republice musí začít tím, že se přijmou opatření, která zajistí rovnoměrné rozložení daňového břemene mezi všechny daňové poplatníky. Rozvoj podnikání musí být postaven za zdravém základě růstu konkurenceschopnosti včetně pomoci a podpory státu domácím firmám a ne na lži nerovného zdanění a daňových výjimek, na které většina společnosti doplácí.

7. Čeští zaměstnanci jsou daňoví soumaři. Jsou nejvíce daňově a odvodově zatíženi a je třeba zajistit jejich daňovou spravedlnost zvláště v oblasti daně z příjmu. I oni totiž nesou nemalé náklady na zajištění a udržení svého zaměstnávání – ty však na rozdíl od jiných společenských skupin nejsou v jejich zdanění vůbec zohledňovány. Stejně tak jsou zaměstnanci největšími přispěvateli do sociálního a zdravotního pojištění a hlavními nositeli solidarity v těchto systémech. Prostředky potřebné na zajištění důchodů, nemocenských dávek a zdravotních služeb musí být výrazně spravedlivěji rozloženy na všechny daňové poplatníky. Ekonomicky aktivní občané ČR musí do pojistných systémů odvádět ze stejného příjmu stejné částky.

8. ČMKOS od samého počátku byla a stále je zastáncem všech nástrojů a postupů vedoucích k boji proti daňovým únikům. Z tohoto důvodu podporuje další rozšíření EET, kontrolního hlášení a aktivnější využívání majetkového přiznání při daňových kontrolách. Platit daně považujeme za normální a vyhýbání se placení daní musí být nejen trestně, ale i společensky odsouzeno. Osoby a jiné subjekty, které v České republice neplatí daně a prostřednictvím nejrůznějších „kejklí“ provádějí daňovou optimalizaci, nemají podle názoru ČMKOS morální právo rozhodovat o věcech veřejných.

9. ČMKOS zásadně požaduje a bude prosazovat zachování dosažené úrovně pracovněprávní ochrany zaměstnanců na základě uznávaných mezinárodních standardů. Dnes platná právní úprava zákoníku práce a pracovněprávní legislativy zahrnuje všechny prvky flexibility a jistoty v míře, která v žádném případě nebrání rozvoji ekonomiky a neomezuje konkurenceschopnost zaměstnavatelů působících v ČR. ČMKOS však současnou pracovněprávní ochranu zaměstnanců nepovažuje za dostačující (např. agenturní zaměstnávání, nemocní zaměstnanci) a bude usilovat o její zlepšení a prohloubení.

10. ČMKOS bude zásadně bránit snahám o rozšiřování možností přílivu laciné pracovní síly z tzv. třetích zemí na trh práce v ČR. Bude podporovat maximální využití vnitřních zdrojů pracovní síly. Nelze snižovat roli aktivní politiky zaměstnanosti snižováním objemu prostředků v rozpočtu na tuto oblast. Pro ČMKOS je neakceptovatelné zaměstnávání cizích státních příslušníků, kteří jsou lákáni do ČR a odměňováni na hranici chudoby. ČR nemůže vystupovat proti sociálnímu dumpingu a zároveň ho tolerovat. Neřízená pracovní migrace je nebezpečným faktorem vedoucím k destabilizaci trhu práce, sociálnímu dumpingu a zastavení pozitivního vývoje v růstu mezd.

 

 


autor, zdroj: ČMKOS
www.cmkos.cz