Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zbytečná hysterie kolem GDPR

15. 10. 2018

 

 

GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) je předpisem, který je účinný od 25. května 2018.

 

Zpracování osobních údajů, které je nezbytné proto, aby odborová organizace plnila své odborové cíle a své povinnosti jakožto právnická osoba, které jí plynou ze stanov, právních předpisů, kolektivních smluv a dalších smluv, je zpracováním, k němuž není zapotřebí souhlasu subjektu údajů ("zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje" - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, "zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (...)" - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Typicky jde o zpracování osobních údajů v nezbytně nutném rozsahu pro evidenci členské základny, srážení členských příspěvků, poskytování právního poradenství, poskytování plnění z prostředků odborové organizace, účast na odborových akcích apod.

 

K problematice zveřejňování fotografií z akcí se vyjádřil Úřad na ochranu osobních údajů na svých webových stránkách ohledně spolků, totéž však platí i pro odbory:
"Může spolek zveřejňovat fotografie z pořádaných společných akcí, představení, veřejných vystoupení, na nichž jsou společně s pořadateli, vystupujícími, herci a dalšími účastníky zachyceni i návštěvníci akcí a širší veřejnost?
Ano, může. Při pořizování a zveřejňování reportážních a propagačních fotografií se nejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o postup, kde je třeba se při jejich pořizování chovat slušně – zejména respektovat ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku, která upravují pořizování podobizny."

 

K problematice zpracování údaje o členství v odborové organizaci v souvislosti s odváděním členských příspěvků a uplatnění zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky se ÚOOÚ vyjádřil již v roce 2001 a 2004 a tato stanoviska jsou i nadále platná. (Jsou k dispozici na webových stránkách úřadu a též u svazu.)

 

Pro odborové organizace je povinností, aby osobní údaje zpracovávaly pouze v nezbytně nutném rozsahu, byly přiměřeně zabezpečeny a subjekt údajů byl v souladu s GDPR informován o jejich zpracování a účelu zpracování. O osobních údajích subjektu by neměly být bez právního důvodu informovány jiné osoby, zde pozor zejm. na rozesílání hromadných mailů či zpracování formulářů pro různé účely (prezenční listiny, potvrzení o převzetí finanční částky apod.), aby jednotlivé osoby neměly přístup k údajům ostatních osob, např. neviděli adresu či telefon na listině, kterou podepisují.

 

Některé z povinností mohou odborové organizace splnit tím, že Směrnici č. 1/2018 Rady svazu k uplatňování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, přijatou radou svazu dne 12. dubna 2018, zveřejní na svých webových stránkách, popř. jiným vhodným způsobem.

 

Prvotní informační povinnost vůči členům lze splnit též zahrnutím do přihlášky, která může vypadat takto:

Ke stažení vzor přihlášky

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: Mgr. Markéta Marinková, JUDr. Antonín Těšík - právníci OS PHGN