Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpřísněná úprava předčasných důchodů a její dopad na hornické důchody

3. 10. 2023

 

Podle zákona č. 270/20223 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 23. srpna 2023

 

 

V souvislosti s „úsporným balíčkem“ projednala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh“), který mimo jiné obsahuje změnu úpravy podmínek pro odchod do starobního důchodu před dosažením důchodového věku (dále jen „předčasný důchod“). Návrh (sněmovní tisk 458) byl schválen po několikadenním třetím čtení 26. července 2023. Senátu byl postoupen dne 28. července 2023. Dne 23. srpna 2023 byl návrh schválen. Prezidentovi byl zákon doručen k podpisu 24. srpna 2023. Prezident zákon podepsal dne 1. září 2023. Zákon byl vyhlášen dne 7. září 2023 ve Sbírce zákonů jako zákon č. 270/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).


Předčasné důchody Změny spočívají zejména ve zpřísnění podmínek, výpočtu i valorizaci předčasných důchodů. 


1. Výrazné zpřísnění podmínek pro přiznání předčasného důchodu

Nově, s účinností od 1. října 2024, bude mít pojištěnec podle § 36 odst. 1 zákona nárok na předčasný důchod, „jestliže získal dobu pojištění 40 let a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky“. 


Zpřísnění podmínek je tak dvojí: 
a) zvyšuje se doba pojištění z obecné doby 35 let na 40 let a b) ruší se možnost „odejít“ do předčasného důchodu o 5 roků před dosažením důchodového věku, pokud důchodový věk činí alespoň 63 let a při dosažení věku alespoň 60 let, (což však pro „hornické důchody“ nemá význam). 


2. Výrazné zpřísnění „sankce“ při výpočtu předčasného důchodu

S účinností od 1. října 2023 se podle nového znění § 36 odst. 1 zákona, procentní výměra předčasného důchodu snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o 1,5 % výpočtového základu. 


3. (Ne)Valorizace předčasného důchodu 
S účinností od 1. října 2023 se podle ustanovení § 67 odst. 12 zákona procentní výměry předčasných důchodů nezvyšují, pokud poživatel tohoto důchodu nedosáhl důchodového věku v období před kalendářním měsícem, do něhož spadá den, od něhož se vyplácené důchody zvyšují. 
Obdobná úprava platí i pro valorizace podle § 67a zákona (inflace ve sledovaném období dosáhne alespoň 5 %). V tomto případě však k předčasnému důchodu ale náleží dočasný přídavek podle § 67a a zákona (v jednotné částce, která odpovídá zvýšení průměrného starobního důchodu podle § 67a odst. 4 zákona). 


4. Nově se upravuje zápočet náhradní doby pojištění 
S účinností od 1. října 2024 se podle § 29 odst. 5 zákona do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na předčasný důchod započítávají i náhradní doby pojištění. 


Náhradní doby pojištění uvedené v § 5 odst. 2 písm. c), d) a h) zákona [osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let, osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu nebo asistenta sociální péče podle § 83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., osoby pečující o nezletilé nezaopatřené dítě poskytující nezprostředkovanou pěstounskou péči a osoby mající dítě ve svěřenectví podle § 953 občanského zákoníku, pokud toto dítě má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a to nejdéle po dobu 2 let od prvního dne kalendářního měsíce, za který příspěvek na úhradu potřeb dítěte poprvé náleží; podmínka nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte se považuje za splněnou po dobu, po kterou tento příspěvek nenáleží z důvodu souběhu s důchodem nebo výživným stanoveným soudem,] a v § 102 odst. 5 a 6 zákona a obdobných dob podle předpisů platných před 1. lednem 1996 (do 30. června 2016 doba účasti na pojištění osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, která není vojákem z povolání, od 1. ledna 2022 do dne zániku pěstounské péče doba účasti na pojištění osoby pečující poskytující dítěti nezprostředkovanou pěstounskou péči, je-li těmto osobám vyplácen příspěvek při pěstounské péči podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, pokud tyto osoby měly v den 31. prosince 2021 nárok na odměnu pěstouna podle zákona o sociálněprávní ochraně dětí), se započítávají v celém rozsahu. Ostatní náhradní doby se započítávají pouze v rozsahu 80 %. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2023 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení). Výjimkou je zvýšení doby pojištění z 35 let na 40 let a zápočet náhradních dob. Tyto dvě změny nabývají účinnosti 1. října 2024 (prvním dnem třináctého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení - odložená účinnost).

 

Jak se nová úprava projeví u „hornických důchodů“? 
Přijatá změna je obecná, dopadá tedy i na pojištěnce, bývalé horníky, kteří splnili podmínky pro přiznání „hornických starobních důchodů“, zejména starobního důchodu podle § 37b a § 37c zákona o důchodovém pojištění (s důchodovým věkem o sedm let nižším, než je obecný důchodový věk). 


Lze shrnout, že bývalí horníci, kteří splňují podmínky pro přiznání „hornického starobního důchodu“ se sníženým důchodovým věkem s účinností dnem 1. října 2023 


● mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve 3 roky před dosažením svého osobního (sníženého) důchodového věku, 
● procentní výměra předčasného důchodu bude snížena za každých i započatých 90 kalendářních dnů ode dne, od kterého se přiznává, do dosažení důchodového věku o 1,5 % výpočtového základu; snížení je trvalé
● jeho procentní výměra nebude až do dosažení důchodového věku (sníženého) valorizována, přísluší jim však přídavek k důchodu 


a dále 
s účinností od 1. října 2024 (odložená účinnost) 
● musí splnit podmínku doby pojištění 40 let s tím, že 
● náhradní doby se započítávají v rozsahu uvedeném bodě 4. Po nabytí odložené účinnosti předmětné novely bude bohužel splnění podmínky minimální doby pojištění 40 let pro tyto pojištěnce takřka nemožné. Pokud se týká výpočtu „předčasného hornického důchodu“, bude dopad nové úpravy výpočtu individuální, a to s ohledem na specifickou úpravu výpočtu „hornických důchodů“ oproti obecnému starobnímu důchodu (§ 37c zákona). 


Vyloučení z valorizace důchodů se však u „předčasných hornických důchodů“ projeví plně a bez výjimek - do dosažení svého důchodového věku nebude jeho procentní výměra valorizována. 


Kdy podat žádost o předčasný důchod 
Řízení o přiznání dávky důchodového pojištění, tedy i předčasného důchodu, se zahajuje na základě písemné žádosti. Za den uplatnění nároku na tuto dávku se považuje den, kdy se oprávněný poprvé obrátil na příslušný orgán se žádostí o její přiznání. Žádost sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná zpravidla podle místa jejich trvalého bydliště. 


Nová právní úprava se bude vztahovat na předčasné důchody přiznávané na základě žádosti podané za účinnosti nové úpravy, tedy počínaje dnem 1. října 2023. 


Pro žádosti o přiznání předčasného důchodu podané do účinnosti změny, tedy nejpozději 30. září 2023, se použije zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 270/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tedy stávající nezpřísněná právní úprava. 

 

 

JUDr. Antonín Těšík, Mgr. Markéta Marinková, svazoví právníci