Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt OS PHGN: Hodnocení prevence rizik poškození zdraví zaměstnanců ...

15. 3. 2023

 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců (BOZP) je jednou z priorit Odborového svazu PHGN (OS PHGN). Jednotlivým odborovým organizacím zastupující zaměstnance v tomto odvětví napomáhá svaz poradenskou, metodickou a lektorskou činností. Svazoví inspektoři bezpečnosti práce (SIBP) Ing. Ivo Kavka, Petr Švehla, Petr Trieb, Petr Vavroš a Václav Sacha kontrolují dodržování BOZP u zaměstnavatelů a účastní se šetření závažných pracovních úrazů a příčin vzniku nemocí z povolání.


Pravidelně informují odborový svaz o opatřeních v oblasti BOZP a zastupují sdružené odborové organizace nejen na základě kolektivních smluv, ale i dohod o spolupráci uzavřených s jednotlivými obvodními báňskými úřady (OBÚ) a také Dohody o spolupráci se státním podnikem DIAMO. 


V důsledku útlumu těžby docházelo v báňském průmyslu k úbytku kvalifikovaných zaměstnanců s dopadem na produktivitu a bezpečnost práce. Celkovou situaci zhoršila také pandemie covid 19. Opatření proti šíření tohoto onemocnění ovlivnila oblast BOZP zejména při kontrole pracovišť, organizaci práce, vyhledávání rizik a možnosti školení. 


Odborový svaz se proto rozhodl využít možnosti projektu § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů v souladu s tématem „Návrh opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání“. V roce 2021 podal svaz návrh projektu „Hodnocení prevence rizik a vzniku poškození zdraví následkem pracovního úrazu v báňském průmyslu“.


Tento projekt měl probíhat v roce 2022 na čtyřech lokalitách s největší koncentrací báňské činnosti v České republice (Sokolov, Most, Stonava a Darkov). Financování projektu bylo ale schváleno až 21. června 2022 a časový program na realizaci původního projektu byl podstatně zkrácen a projekt byl rozdělen na dva samostatné oddíly: „Hodnocení prevence rizik vzniku poškození zdraví následkem pracovního úrazu při hlubinné těžbě černého uhlí a technické likvidaci hlubinných černouhelných dolů“ v karvinském regionu v roce 2022 a „Hodnocení prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání na hnědouhelných dolech v České republice“ v roce 2023. 


Realizace prvně uvedeného upraveného projektu v černém uhlí probíhala kvůli pozdnímu schválení od července 2022 až do ledna 2023 na jednotlivých lokalitách organizací OKD, a.s. a DIAMO s.p., o.z. Darkov. Záměrem bylo v praxi aktualizovat činnost BOZP a napomoci posílit bezpečnost práce v uvedených organizacích. Každá z těchto společností má odlišná specifika, proto jsme se rozhodli přistupovat k nim jednotlivě. 


Realizace projektu
Realizace byla rozdělena do čtyř klíčových aktivit KA1, KA2, KA3 a KA4, které probíhaly formou kulatých stolů, workshopů, seminářů a závěrečné konference.


V klíčové aktivitě KA1 proběhlo seznámení s projektem a jeho cílem, způsobem řízení a organizace a zajištěním zástupců odborů a zaměstnavatele v realizačním týmu pro plánované akce a jednání.


Složení realizačního týmu:
Manažer projektu – Jiří Waloszek, OS PHGN
Koordinátor projektu – Ing. Ivo Kavka, OS PHGN
Lektor projektu – Petr Vavroš, OS PHGN
Odborný garant projektu – Ing. Břetislav Pukowski, OKD, Důl ČSM
Odborný Konzultant – Ing. Štefan Pieron, OKD, Důl ČSM
Odborný garant projektu – Ing. Pavel Zajíček, DIAMO, o.z. DARKOV
Odborný konzultant – Ing. Pavel Kolčář, DIAMO, o.z. DARKOV.


V klíčové aktivitě KA2 jsme porovnávali ukazatele pracovní úrazovosti za období 2019-2020 s obdobím 2021-2022 a rozebrali příčiny a zdroje pracovních úrazů. Ukazatele v období 2019-2021 se pohybovaly v ustálených hodnotách jen s mírnými výkyvy, a to i přesto, že v tomto období došlo k nárůstu počtu zaměstnanců z ostatních utlumovaných lokalit. Bohužel v roce 2022 došlo k vysokému nárustu (téměř 60 %) pracovních úrazů ve všech oblastech pracovní činnosti dolu. Důvody této změny nejsou dodnes plně objasněny. Organizace OKD reagovala po dohodě s odbory vydáním Příkazu č. 01/2022 výkonného ředitele OKD a vyhlášením mimořádné bezpečnostní kampaně s cílem ovlivnit negativní vývoj.


Příčiny rozdílu mezi obdobím 2019-2021 a 2022 je možné hledat také ve stále vyšším věku zaměstnanců, vlivem přirozených odchodů, nedostatečnému počtu, stále náročnějším mikroklimatickým pracovním podmínkám s postupující těžbou do větší hloubky. V období roku 2022 sehrálo roli také zklamání velké části zaměstnanců, kteří počítali s ukončením těžby na konci roku 2022, případně začátku roku 2023.


Ukazatele pracovní úrazovosti ve společnosti DIAMO, o.z. Darkov v období 2019-2020 nevykazují žádné hodnoty z důvodu přechodu části OKD pod DIAMO až od poloviny roku 2021. 


Další činností KA2 byl rozbor zdrojů a příčin pracovních úrazů rozčleněním podle vykonávané činnosti a úrazových dějů do skupin pro stanovení opatření k eliminaci rizik v jednotlivých společnostech.


Z této analýzy vyplynulo, že nejvíce úrazů vzniká v OKD:

  • 28 %, v důsledku pádu, uklouznutí při chůzi, přecházení nebo nastupování 
  • 16 %, zasažení padající horninou 
  • 13 %, přiražení, naražení, zasažení při manipulaci s materiálem, břemenem 
  • 10 %, pád, uklouznutí při manipulaci s břemenem
  • 10 % tvoří takzvané pocitové úrazy při chůzi, nebo manipulaci se zařízením.


Pokud sečteme všechny pracovní úrazy při chůzi a další úrazy související s pohybem v dole, došli bychom k nečekanému číslu téměř 50 % případů, což ukazuje na vysokou náročnost pohybu v důlních podmínkách. Typické riziko hornické práce, zasažení padající horninou, dnes tvoří „jen“ 16 % pracovních úrazů, a to díky novým technologiím pro těžbu uhlí a pro ražbu chodeb. Vznik pracovních úrazů v souvislosti s geomechanickými jevy se podílí na celkovém počtu úrazů asi 12 procenty, a to přes pokročilou techniku při prognózování anomálních jevů a lepšími možnostmi prevence odlehčování napětí v horninovém masívu. 


Stejnou analýzu příčin pracovních úrazů jsme provedli ve společnosti DIAMO s.p., o.z. Darkov, která rovněž potvrdila, že chůze a pohyb v důlních podmínkách je jednou z nejrizikovějších činností.


Realizační tým se na základě rozborů a analýz rozhodl vybrat u obou sledovaných organizací stejnou prioritní oblast, a to pohyb zaměstnanců v důlních podmínkách - chůze v dole.


V klíčové aktivitě KA3 jsme v jednotlivých společnostech hodnotili účinnost systému prevence rizik a opatření u vybrané oblasti - chůze a pohyb v důlních podmínkách. 


Analýza rizik provedená na základě úrazových dějů signalizovala hlavní příčiny: 

  • Nerovný terén
  • Vlhká nebo zatopená počva 
  • Špatná viditelnost 
  • Zúžený prostor pro pohyb 

 

Projednávali jsme, zda přijatá preventivní opatření na snížení rizikových faktorů působících na zaměstnance při chůzi v dole v praxi fungují a jak omezují působení rizikových faktorů. K ověření byly použity zápisy z šetření pracovních úrazů a kontrol pracovišť. 


Na základě názorů jednotlivých členů pracovních skupin a zjištěných skutečností bylo konstatováno, že hodnocení rizik je zpracováno odborně a profesionálně. Jsou v něm zařazeny všechny rizikové faktory působící na zaměstnance při pohybu v důlním prostředí. Pracovní tým se shodl, že není potřeba zpracovávat nové posudky nezávislých odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik (OZO PR), neboť členové pracovního týmu mají praktickou znalost důlního prostředí a odborné legislativy. Shoda byla zejména na důsledném dodržování opatření, na včasném hlášení nedostatků, jejich odstraňování vedením úseků, v jejichž delimitaci jsou tyto důlní díla. Rovněž na kontrole dalších organizačních a řídících složek jednotlivých organizací. Důležitým úkolem je zajištění dostatečného počtu zaměstnanců na údržbu a sanaci důlních chodeb. 


Pro bezpečný pohyb v dole je nutné, aby cesty pro chůzi byly průběžně udržovány, problémová místa byla vybavena zařízením eliminujícím nepříznivý stav (přechodové můstky, čerpací systémy, systémy dopravy zaměstnanců) a aby ukládaný materiál neohrožoval bezpečnou chůzi. Neméně důležité je vybavit zaměstnance kvalitní obuví pro tyto podmínky. V minulosti byly proto zrušeny gumové holínky a zaměstnanci byli vybaveni kotníkovou pracovní obuví. Posouzení a vyhodnocení účinnosti navržených doporučení uskutečníme ve lhůtě šesti měsíců od jejich aplikace.


Závěrečná klíčová aktivita KA4 se zabývala prezentací výstupů a výsledků celého projektu na jednotlivých lokalitách OKD a DIAMO, o.z. DARKOV. Cílem bylo informovat nejen o výsledcích, ale také o širší problematice bezpečnosti práce na seminářích a konferencích, pracovních poradách a školeních. Touto formou zvýšit povědomí a motivaci zaměstnanců v otázkách BOZP a informovat o výsledcích na sociálních sítích a v dalších informačních médiích odborového svazu.


Chtěl bych poděkovat zejména členům realizačního týmu, ale i všem, kteří přispěli svou účastí a podněty na jednotlivých jednáních v rámci projektu a napomohli tak k jeho úspěšné realizaci. Vedlejším a neméně důležitým přínosem je prohloubení spolupráce a osobních vazeb zástupců odborů a zaměstnavatelů zúčastněných na projektu, které si velmi ceníme.

 

Ing. Ivo Kavka, SIBP Odborového svazu PHGN

 

 

 

Tabulka pracovní úrazovosti v jednotlivých společnostech v období 2019-2022

sni--mek-obrazovky-2023-03-15-v--6.43.08.png

 

 

foto-projekt.png

Záběr z jednání realizačního týmu projektu na s.p. Diamo. Zprava svazoví inspektoři BP Petr Vavroš, Ing. Ivo Kavka a místopředseda OS PHGN Jiří Waloszek. Za ním zástupci s.p.Diamo, odborný garant projektu Ing. Pavel Zajíček a odborný konzultant Ing. Pavel Kolčář.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Petr Kolev

Článek vyšel v HGN č.3/2023